Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який префікс іншомовного походження передає значення „перебування між чим-небудь у просторі або часі”?

Читайте также:
  1. ADD / SUB пам’ять-безпосереднє значення.
  2. CMP безпосереднє значення –пам’ять
  3. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  4. Акт проголошення незалежності української держави (1941р.) та його значення.
  5. Аналіз параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням
  6. Аргументи якої з теорій щодо до походження Київської Русі, Ви вважаєте більш переконливими?
  7. Біологічне значення нестатевого розмноження
  8. Боротьба Київської Русi з монголо-татарами та її iсторичне значення.
  9. Буття як поняття та категорія. Проблема буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття.
  10. Бюджет ЄС, його призначення і особливості. Організація бюджетного процесу. Бюджетна стратегія. Що необхідно вирішити Україні в цій царині для майбутнього вступу до ЄС?

а) інтер-;

б) гіпо-;

в) архі-.

8. Позначте варіант, у якому допущені помилки в оформленні бібліографії:

а) Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.;

б) Дзвінчук Д. Психолінгвістичні основи ефективного управління / Д. Дзвінчук. – К. : Наук. думка, 2000. – 211 с.;

в) Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера. – К. : Знання, 2005. – 442 с.;

г) Загальна психологія : підруч. / за заг. ред. С. Д. Максименка. – К. : Наук. думка, 2000. – 350 с.

9. Пошукова, комунікативна, оцінна – це:

а) функції реферату;

б) функції анотації;

в) функції конспекту.

10. У якому рядку правильно скорочені всі слова, які можуть використовуватись у бібліографії:

а) підручн., посіб., за редакц.;

б) підруч., посіб., за ред.;

в) підручн., посібн., за редакцією.

*Примітка: правильні, на ваш погляд, відповіді виділяти зеленим кольором.

Література

1. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

4. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

5. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор : за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

6. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

7. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

8. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

9. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних
термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

10. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

11. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

12. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

13. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

14. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с.; Т. 2. – 960 с.

15. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

16. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

Заняття 24


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.011 сек.)