Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яке з наведених визначень найґрунтовніше розкриває зміст категорії «державні фінанси»?

Читайте также:
  1. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 1 страница
  2. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 2 страница
  3. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 3 страница
  4. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 4 страница
  5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ТА ЙОГО ЗМІСТ
  6. Вимоги до змісту
  7. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
  8. Вимоги до структури, змісту, обсягу й інтенсивності фізичних вправ в основній частині уроку.
  9. Виховання як категорія педагогіки, основні категорії теорії виховання
  10. ВОПРОС N 23. Яке з визначень вартості належить Д. Рікардо?

@) економічні відносини, пов’язані з формуванням і використанням фондів і грошових коштів держави;

* Не є формою бюджетного фінансування:

) бюджетні інвестиції;

) державні трансферти;

) бюджетні кредити;

@) емісія.

* Кошторис – це:

@) розпис доходів і видатків, збалансованих у часі з поквартальним розподілом;

* Бюджет існує:

@) у всіх економічних суб’єктів;

* Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи – це:

@) зведений бюджет;

* Видатки бюджету – це витрати:

@) що виникають за умов виконання державою своїх обов’язків;

* Поточні бюджетні видатки – це:

@) фінансування органів державної влади;

* До державних боргових зобов’язань належить:

@) облігація, казначейський вексель

* Через розподільчу функцію державного кредиту здійснюється:

@) фінансування витрат держави;

* Органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, фірми та компанії, засновані на комунальній формі власності, у формі:

) унітарних підприємств;

) товариств з обмеженою відповідальністю;

) акціонерних товариств;

@) усі відповіді правильні.

* Причиною виникнення місцевих фінансів є:

@) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладені на їхні органи влади;

* Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика визначається на основі:

@) кількості страхових договорів(полісів);

* Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходу – це:

@) портфельні інвестори.

* Емітенти – це суб’єкт:

@) що залучають фінансові ресурси;

* Кредитори та позичальники – це суб’єкти:

@) ринку позичкових капіталів;

* До боргових фінансових інструментів належать:

@) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі;

* Ринок цінних паперів – це частина:

@) ринку капіталів;

* Фінансовий стан підприємства характеризується:

@) системою показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів;

* Джерелом сплати податку на прибуток є:

@) балансовий прибуток;

* Балансовий прибуток – це:

@) загальна сума прибутку підприємства за всіма видами виробничої і невиробничої діяльності;

* Об’єктом оподаткування при справлянні податку на прибуток підприємства є:

@) валовий прибуток як різниця між валовими доходами і валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями;

* Податкова система характеризується як:

@) сукупність обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів;

* Разрахункова рентабельність визначається процентним відношенням;

@) розрахункового прибутку до вартості виробничих фондів;

* Основними показниками фінансового плану підприємства є:

@) загальна сума прибутку, асигнування з бюджету, платежі до бюджету;

* Власник переказного векселя:

@) трасант;

* Особа, якій призначено платіж за акредитивом, - це:

@) бенефіціар;

* Складові фінансового механізму підприємства:

@) фінансові методи, фінансові важелі та фінансові інструменти;

* Акредитив це:

@) розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)