Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які рівні охоплює система тарифних угод (договорів)?

Читайте также:
  1. ERP — информационная система масштаба предприятия
  2. I Операционная система ОС Unix
  3. I Операционная система ОС Unix
  4. I Операционная система ОС Unix
  5. I. Система воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
  6. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  7. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  8. II. Общество как социальная система, её основные системные признаки
  9. II. Система культуры и её структура.
  10. III. Система дихання

а) міжгалузевий;

б) галузевий або регіональний;

в) внутрішньо підприємницький;

г) всі відповіді правильні.

Що являє собою тарифна угода?

а) договір;

б) заяву;

в) статут;

г) протокол.

Міжгалузевий рівень тарифної угоди - це генеральна тариф­на угода між…?

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Конфедерацією робото­давців України;

в) всеукраїнськими профспілками і профоб'єднання­ми;

г) всі відповіді правильні.

В якому документі міститься загальна для підприємств галузі (регіону) тарифна сітка та шкала співвідношень посадових окладів, а також загальні мінімальні для різних категорій працівників галузі (сфери) розміри доплат і надбавок, що враховують специфіку праці?

а) галузева тарифна угода;

б) міжгалузева тарифна угода;

в) внутрішня тарифна угода;

г) зовнішня тарифна угода.

25. Серед основних напрямів використання надлиш­кових коштів туристичних підприємств можна виділити такі:

а) прискорення запровадження в дію реальних інвестиційних проектів;

б) формування ефективного портфеля фінансових інвестицій;

в) дострокове погашення довгострокових кредитів;

г) всі відповіді вірні.

26. Якою формулою вираховують планування чисельності працівників будь-якого підпри­ємства слід виходити з руху кадрів?

а) Чп + Чпр = Чзв + Чк;

б)Чплфах = Чоб х Кн;

в) ФЗП = ЧобхЗП;

г) Дном = Дк - Двих- Дсв.

27. На основі яких передумов планується чисельність?

а) штатного розпису підприємства, де наводиться перелік посад;

б) вимог до посад і робочих місць, закріплених посадовими інструкціями або характеристиками робочих місць;

в) документації, яка регламентує процеси діяльності з виді­ленням вимог до професійно-кваліфікаційного складу виконавців;

г) всі відповіді правильні.

Що не забезпечує прискорення чистого руху коштів?

а) скорочення постійних витрат;

б) збільшення операційних необоротних активів;

в) застосування ефективної податкової політики;

г) зниження рівня змінних витрат.

За допомогою яких чинників оцінюється ефективність руху грошових коштів?

а) збільшенням частки прибутку від основної операційної діяльності;

б) підвищення ефективності джерел формування чистого грошового потоку;

в) показників, які відображають формування чистого грошового потоку;

г) всі відповіді вірні.

30. Напрямианалізупозиковогокапіталу:

а) загальнийаналізпозиковогокапіталу;

б) аналізрухупозиковогокапіталу;

в) аналізефективностівикористанняпозиковогокапіталу;

г) усіперелічені.

За якою формулою визначають кількість номінальних днів (годин) роботи одного працівни­ка за період?

а) Дном = Дк - Двих- Дсв;

б) Чплобяв х Кзб;

в) Чп + Чпр = Чзв + Чк;

г) ФЗП = ЧобхЗП.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.006 сек.)