Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Читайте также:
  1. I. Відповідальність
  2. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  3. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  4. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  5. IV. Відповідальність
  6. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
  7. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення
  8. Адміністративна й кримінальна відповідальність за недобросовісну конкуренцію
  9. Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.
  10. Відповідальність аудитора

У даній темі студентам для самопідготовки пропонується ознайомитись з поняттям «правопорушення», його складом. Перед студентами ставиться завдання вміти розмежовувати види юридичної відповідальності та визначати підстави настання кожної із них.

Для самопідготовки по даній темі студенти повинні опрацювати додаткову літературу та особливу увагу звернути на визначення поняття «зловживання правом».

 

Питання для самопідготовки:

1. Поняття, види і причини правопорушень.

2. Юридичної відповідальність: поняття, принципи, види та мета.

3. Підстави настання юридичної відповідальності та звільнення від неї.

Контрольні питання:

1. Що таке правопорушення і які ознаки воно має?

2. Які причини правопорушення ви знаєте?

3. Дайте загальну характеристику злочинів і проступків.

4. За якими ознаками правопорушення класифікують на види?

5. Дайте види юридичної відповідальності, назвіть її ознаки і види.

6. Що є підставами юридичної відповідальності?

7. Які наслідки зумовлює юридична відповідальність.

 

Практичне завдання:

1. Схематично зобразити функції юридичної відповідальності.

2. У вигляді таблиці порівняти обстави, які звільняють від юридичної відповідальності.

 

Рекомендовані джерела:

· Цивільний кодекс України.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Заголовок з екрану

· Кримінальний кодекс України.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httpHYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"://HYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"zakonHYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"3.HYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"radaHYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14".HYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"govHYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14".HYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"uaHYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"/HYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"lawsHYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"/HYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"showHYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14"/2341-14. – Заголовок з екрану

· Кодекс України про адміністративні правопорушення.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 . – Заголовок з екрану

· Правознавство: Підручник/ Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський B.C., Колодій A.M. (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копєйчикова, А. М., Колодія — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 752 с .

· Правознавство [Текст ]: навчальний посібник / За ред.. М.В. Кравчука.–2-ге вид., перероб. та доп. – Львів: Новий Світ-2000, 2010.–408с.

· Правознавство: Підручник / А. І. Берлач, С. С. Бичкова, Д. О, Карпенко, А. М. Колодій, А. Ю. Олійник, В. І. Осадчий.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.- 792 с.

· Правознавство. Навчальний посібник/ За заг.ред. П.Д.Пилипенка. 3-тє вид. стереотипне– Львів: «Новий світ-2000», 2010.–512 с.

· Правознавство: навч. посібник за модульно-рейтинговою системою/ В.В.Молдован, Л.І. Чупінда.– К.: ЦНЛ, 2006.– 186 с.

· Конституція України. Науково-практичний коментар. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х., 2011.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.)