Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як визначається залишкова вартість?

Читайте также:
  1. А3. За яким правилом визначається напрям індукційного струму?
  2. Від самого початку визначається лише перший крок, перша дія (акт), а в подальшому вибір кожної наступної дії залежить від результатів попередньої дії алгоритму
  3. Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до зобов'язань з кінцевим строком погашення до 1 року.
  4. Організаційна робота лікарні визначається такими
  5. Послідовність та формули за якими визначається кореляційний зв’язок у двох моделях: аналітичного групування та регресійного аналізу
  6. Що відображає залишкова вартість основних засобів?
а) Як різниця між первісною вартістю і сумою нарахованого зносу
б) Дорівнює сумі коштів яку підприємство очікує отримати від ліквідації об’єкта  
в) Як різниця між доходом від операції вибуття і сумою залишкової вартості об’єкта, непрямих податків і витрат, пов’язаних з операцією вибуття.  

Які основні засоби не підлягають амортизації?

а) Земельні ділянки
б) Багаторічні насадження  
в) Бібліотечні фонди  

На якому субрахунку обліковується придбаний мобільний телефон?

а) 103
б) 109  
в) 112  

Сформулювати зміст господарської операції на підставі наведеної кореспонденції рахунків: Дт. 105 Кт 152

а) Придбано у постачальника автомобіль
б) Зараховано до складу основних засобів придбаний автомобіль  
в) Безоплатно отримано автомобіль  

20. Амортизація нараховується при введенні в експлуатацію об’єкту основних засобів:

а) Першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об’єкта на облік
б) З дня введення об’єкту в експлуатацію  
в) З моменту оплати цього об’єкту.  

Підприємство придбало виробниче обладнання за 300000 грн.( у тому числі ПДВ- 50000 грн.), крім того витратило 4000 грн. На його доставку і 2000 грн. – на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Чому дорівнює первісна вартість цього обладнання?

а) 256000 грн.
б) 250000 грн.
в) 300000 грн.
г) 306000 грн.

 

Підприємство придбало програмне забезпечення 1 січня 20__ року за 2500 грн., оцінило строк його корисного використання в 5 років , а ліквідаційну вартість – як нульову. Для нарахування амортизації нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод. Якою буде залишкова вартість програмного забезпечення на 31 грудня 20__ року?

а) 1000 грн.
б) 1100 грн.
в) 1050 грн.
г) 2000 грн.

Підприємство “Лідер” обміняло трактор на вантажівку, здійснивши доплату у сумі 10000 грн. Залишкова вартість трактора 24000 грн., справедлива вартість – 32000 грн. Залишкова вартість вантажівки – 30000 грн., знос – 8000 грн. Чому дорівнює первісна вартість вантажівки, отриманої підприємством “Лідер”?

а) 24000 грн.
б) 32000 грн.
в) 42000 грн.
г) 44000 грн.

Підприємство придбало основні засоби за 50000 грн. У квітні 2001 року, а ввело їх в експлуатацію в червні цього ж року. Строк корисного використання основних засобів – 5 років, а ліквідаційна вартість дорівнює 1000 грн. Чому дорівнює сума амортизації основних засобів за 2001 рік, розрахована за кумулятивним методом?

а) 8889 грн.
б) 13333 грн.
в) 8167 грн.
г) 16667 грн.

25. Підприємство понесло такі витрати у зв’язку з придбанням нерухомості:

· Оплата послуг ріелтера – 3000 грн.,

· Оплата вартості будинку – 600000 грн. (у тому числі ПДВ);

· Відрахування до Пенсійного фонду – 5000 грн.

· Оплата нотаріальних послуг – 200 грн.

Чому дорівнює первісна вартість придбаного будинку?

а) 608200 грн.
б) 508200 грн.
в) 505200 грн.
г) 503200 грн.
д) 500000 грн.

Тест 3

По темі: “Облік грошових коштів.”

За допомогою наведеного тесту перевірте свої знання.

1. Порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні поширюється на :

а) Всіх юридичних і фізичних осіб
б) Тільки на фізичних осіб
в) На юридичних осіб, крім банків та підприємств зв’язку, та на фізичних осіб.

2. Ліміт залишку готівки в касі не встановлюється для:

а) Військових частин, установ і організацій Збройних Сил України;
б) Індивідуальних підприємців;
в) Колективних сільськогосподарських підприємств.

3. Каса повинна знаходитись в:

а) Окремому приміщенні;
б) Приміщенні бухгалтерії;
в) Приміщенні розрахункової групи бухгалтерії.

4. Гроші в касі повинні видаватись та прийматись від відвідувачів:

а) За окремими столами в приміщенні каси;
б) Через спеціальне вікно;
в) В приміщенні бухгалтерії;
г) Розкладатися в спеціальні абонентські скриньки.

5. Гроші в касі повинні зберігатися в:

а) Закритому на ключ столі касира;
б) Сейфі;
в) Спеціальних ящиках, встановлених на стелажах.

6. З касиром повинен бути укладений договір:

Загрузка...
а) Доручення
б) Зберігання
в) Про повну матеріальну відповідальність.

7. Ліміт залишку готівки в касі встановлює:

а) Головний бухгалтер
б) Керівник підприємства;
в) Керівник за узгодженням з головним бухгалтером;
г) Керуючий банком.

8. Оформлення касових операцій здійснюється наступними документами:

а) Прибутковим касовим ордером;
б) Лімітно - забірною карткою
в) Платіжним дорученням.

9. Приймання і видача грошей за касовими ордерами здійснюється:

а) Протягом 3-х робочих днів, включаючи день складання;
б) Протягом строку, встановленого керівником за узгодженням з обслуговуючим банком;
в) Тільки в день складання.

10. Виправлення в касовій книзі проводиться шляхом:

а) Підчистки лезом;
б) Заклеювання
в) Коректурним способом за підписом касира і бухгалтера;
г) Знищення аркуша з помилкою;
д) Пере креслення аркуша з помилкою з поміткою “аркуш зіпсований”, правильні записи здійснюються на наступному листі.

11. Контроль за правильним веденням касової книги здійснює:

а) Касир;
б) Бухгалтер;
в) Керівник підприємства;
г) Фінансовий менеджер.

12. Лишки готівки в касі, виявлені при інвентаризації, відносяться на збільшення:

а) Кредиторської заборгованості;
б) Фінансового результату
в) Статутного капіталу
г) Зарплати касира.

13. Нестача в касі, виявлені при інвентаризації, списуються на:

а) Фінансовий результат;
б) Витрати виробництва;
в) Винних осіб.

14. Документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку, називається:

а) Грошовий чек;
б) Виписка банку
в) Відомість № 1 та журнал – ордером №1.2
г) Платіжне доручення.

 

15. Ключі від сейфу повинні знаходитись у:

а) Головного бухгалтера
б) Касира
в) Директора
г) Фінансового менеджера.

Під час інвентаризації були виявлені надлишки грошових коштів у касі ПАТ, джерела надходження яких лишилися невизначеними. Яким записом у бухгалтерському обліку вони будуть відображатися?

Дт. Кт
а) 30 752
б) 30 733
в) 30 746
г) 30 719

 

Тест 4

По темі: “Облік розрахункових операцій та інших активів ”

За допомогою наведеного тесту перевірте свої знання.

1. В який термін працівник, який повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися?

а) 3 робочі дні;
б) 1 робочий день;
в) 10 робочих днів;
г) До наступної видачі підзвітної суми.

2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками регламентується:

а) П(С)БО 10
б) П(С)БО 11
в) П(С)БО 9

3. До товарних належать операції:

а) З виплати відсотків банку;
б) З продажу продукції власного виробництва;
в) З нарахування і виплати заробітної плати.

4. Безнадійна дебіторська заборгованість відноситься до:

а) Поточної
б) Довгострокової.

5. При наданні послуг іншим підприємствам оформлюється:

а) Рахунок-фактура;
б) Акт виконаних робіт (послуг);
в) Податкова накладна.

6. Аналітичний облік по рахунку 37 ведеться:

а) За термінами виникнення і погашення заборгованості
б) За країнами розташування кредиторів;
в) За валютою розрахунків.

7. Сумою пред’явлених, але не визнаних претензій, в бухгалтерському обліку відображається:

а) На субрахунку 374
б) На субрахунку 377;
в) Не відображаються.

8. Підставою для відрядження працівника є:

а) Посвідчення про відрядження;
б) Наказ керівника про відрядження;
в) Авансовий звіт.

 

Тест 5

По темі: “Облік товарно-матеріальних цінностей.”

За допомогою наведеного тесту перевірте свої знання.

1. В яких документах (регістрах) потрібно вести облік МШП:

а) У зведеній відомості руху матеріалів в грошовому виразі;
б) В лімітно - забірних картках;
в) В картках (книгах) кількісного обліку;
г) В реєстрах на здачу первинної документації про витрачення та надходження товарно-матеріальних цінностей;
д) Маю зовсім інше вирішення питання.

2. Всі виробничі запаси у відомостях про залишки при короткостроковому кредитуванні банком відображаються за їх фактичною вартістю, тобто за оцінкою, в якій матеріали відображаються в бухгалтерському обліку. Економіст фінансового відділу запитує, що це за облікові ціни, які застосовуються в бухгалтерському обліку? Бухгалтер з обліку матеріалів відповідає:

а) В бухгалтерському обліку собівартість придбаних матеріалів складається з ціни придбання та витрат , пов’язаних з доставкою матеріалів. Все це прийнято називати обліковими цінами;
б) В аналітичному обліку використовуються облікові ціни, а в синтетичному обліку – фактична собівартість;
в) Облікові ціни на матеріали використовуються тільки при калькулюванні собівартості;
г) В цілях поточного обліку та контролю за рухом матеріалів встановлюються тверді облікові ціни. В якості облікової ціни можуть бути прийняті оптові (покупні) ціни або планова собівартість (ціна). Одночасно відображаються на окремих регістрах транспортно – заготівельні витрати або відхилення між фактичною та плановою собівартістю матеріалів;
д) Є зовсім інше вирішення питання.

3. Виробничими запасами називаються:

а) Вироби, що придбані та виготовлені будь-яким підприємством, які не підлягають подальшій переробці;
б) Продукція, яка придбана у постачальника і яка не підлягає подальшій переробці;
в) Це матеріальні цінності, які виготовлені на підприємстві, які підлягають подальшій переробці.
г) Це вироби, які придбані або самостійно виготовлені, що підлягають подальшій переробці на підприємстві;

 

4. Первісною вартістю запасів називається:

а) Сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення;
б) Сума майбутніх витрат на виготовлення запасів;
в) Витрати, які пов’язані з реалізацією та придбанням запасів.

 

5. Запаси визнаються активом якщо:

а) Існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використання;
б) Їх вартість може бути достовірно визначена;
в) Їх сума не перевищує 250 грн.

 

6. Метод ФІФО базується на:

а) Оцінці запасів за середніми цінами;
б) Оцінці запасів за цінами перших надходжень;
в) Оцінці запасів останніх надходжень.

7. Під виробничими запасами розуміються:


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.015 сек.)