Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як називають аналіз, що здійснюється шляхом зіставлення даних кількох споріднених підприємств або орієнтуючись на показники кращих підприємств галузі?

Читайте также:
  1. Абсолютні й відносні статистичні показники.
  2. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  3. Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу
  4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  5. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  6. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  7. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
  9. Аналіз небезпеки підприємства
  10. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства

а) оперативний;

б) прогнозний;

в) порівняльний;

г) системний.

35. Економічні показники відображають:

а) динаміку господарських процесів, що відбуваються;

б) статистику господарських процесів, що відбуваються;

в) застиглу форму господарських процесів;

г) динаміку і статистику; господарських процесів, що відбуваються.

36. Аналіз об’єму випуску і реалізації продукції проводиться шляхом застосування методу:

а) графічного;

б) балансового;

в) елімінування;

г) індексного.

37. Який аналіз здійснюють на підприємствах і в його підрозділах безпосередньо в процесі господарської діяльності або відразу після закінчення окремих виробничих чи інших робіт:

а) оперативний;

б) наступний;

в) попередній

г) прогнозний.

38. Товарна продукція - це:

а) вартість всієї продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво;

б) вартість відвантаженої і сплаченої продукції;

в) вартість реалізованої продукції;

г) продукція (роботи) підприємства, призначена до реалізації, вироблена за певний період та виражена у грошовому еквіваленті.

39. Безпосередньо з аналітичного балансу виходить, що вартість іммобілізованих активів рівна:

а) валюті балансу;

б) сумі підсумків розділу II і III активу балансу;

в) підсумки розділу II активу балансу;

г) підсумки розділу I активу балансу.

40. Який аналіз передує виробничим подіям, передбачає їх наслідки, оцінює їхню ефективність:

а) поточний;

б) прогнозний;

в) порівняльний;

г) оперативний.

41. Балансовий прибуток, збиток підприємства – це:

а) дохід підприємства;

б) результат неврахованої реалізації;

в) різниця між доходом і витратами;

г) повна собівартість продукції.

42. За характером впливу на результати господарської діяль-ності розрізняють фактори:

а) трудові та нетрудові;

б) внутрішньогосподарські, галузеві;

в) інтенсивні та екстенсивні;

г) регіональні, загальногосподарські.

43. Серед перерахованого активи підприємства характеризують тільки:

1) кредити і інші позикові кредити;

2) розрахунки і інші пасиви;

3) основні засоби і вкладення;

4) запаси і витрати;

5) грошові кошти, розрахунки і інші активи:

а) 3, 4, 5;

б) 1, 2, 3;

в) 2, 3, 4;

г) 1, 3, 5.

44. Збільшення об’єму продажів і прибутку підприємства обумовлені:

а) нераціональною інвестиційною політикою;

б) зниженням частки позикового капіталу;

в) звуження ринків збуту;

г) правильністю вибору цінової політики і розширенням ринків збуту.

45. Зовнішній прояв інфляції пов’язують з:

а) зростанням купівельної спроможності національної валюти;

б) підвищенням цін і появою зайвою кількості грошей;

в) регулюванням пропорцій національного господарства;

г) зростанням доходу населення.

46. Основними ознаками платоспроможності підприємства – це:

а) зменшення суми простроченої кредиторської заборгованості;

б) збільшення підсумків розділу V пасиву балансу;

в) збільшення підсумків розділу II активу балансу;

г) наявність в достатньому об’ємі засобів на розрахунковому рахунку підприємства.

47. Ліквідність балансу виражається в:

а) ліквідності довгострокових пасивів;

б) ступені покриття зобов’язань господарюючого суб’єкта його активами;

в) ступені обігу основних і нематеріальних активів;

г) безумовної платоспроможності господарюючого суб’єкта.

48. Різниця поточних активів і короткострокових зобов’язань - це:

а) позичковий капітал;

б) кредиторська заборгованість;

в) дебіторська заборгованість;

г) власний оборотний капітал.

49. Оборотний капітал підприємства – це:

а) частина авансованого капіталу, витрачена на покупку машин і устаткування;

б) частина авансованого капіталу, витрачена на споруду будівель і споруд;

в) частина авансованого капіталу, витрачена на покупку довгострокових державних облігацій;

г) частина авансованого капіталу, витрачена на покупку сировини, палива, допоміжних матеріалів.

50. Розбір, розкладання, розчинення предметів або явищ на складові частини, властивості, ознаки це:

а) порівняння;

б) моделювання;

в) аналіз;

г) елімінування.

51. Висновки про те, через які джерела, в основному, була притока нових засобів і в які активи ці нові засоби, в основному, вкладені, можна зробити на підставі показників:

а) початкового балансу підприємства;

б) структурної динаміки балансу підприємства;

в) структури вкладень і джерел засобів підприємства;

г) нормативної економіки.

52. Основні засоби в підсумок балансу підприємства зараховуються за вартістю:

а) первинною;

б) відновлюваною;

в) перерахованої на показник придатності основних засобів;

Загрузка...

г) залишковою.

53. Що з наведеного нижче не є активами підприємства:

а) дебіторська заборгованість;

б) оборотні кошти;

в) грошові кошти;

г) зобов’язання.

54. Валюта балансу – це сума:

а) загальний підсумок статей активу та пасиву балансу;

б) засобів у валюті, відображених в балансі;

в) засобів у валюті в касі підприємства;

г) майна підприємства у валюті.

55. Складова активу та пасиву балансу, яка характеризує групу економічно однорідних господарських коштів або джерел їх утворення – це:

а) елемент балансу;

б) валюта балансу;

в) розділ балансу;

г) стаття балансу.

56. Інформаційне забезпечення фінансово – економічного аналізу діяльності підприємства – це:

а) перелік резервів майбутніх витрат і платежів;

б) статистична і оперативна звітність;

в) база розподілу непрямих витрат між об’єктами калькуляції;

г) пакет документів по обліку сировини, заробітної платні, амортизаційних відрахувань.

57. Фінансовий документ, що сумарно виражає активи, пасиви і власний капітал фірми – це:

а) Звіт;

б) Розрахунок;

в) Баланс;

г) Довідка.

58. Внутрішні користувачі економічної інформації:

а) клієнти (покупці);

б) постачальники;

в) профспілки;

г) керівництво підприємства.

59. Боржники підприємства -

а) кредитори;

б) дебітори;

в) дебітори і кредитори;

г) користувачі економічної інформації.

60. Діяльність підприємства оцінюється таким узагальнюючим показником, як:

а) фондовіддача;

б) прибуток;

в) дохід;

г) виручка від реалізації.

61. Аналіз рентабельності продукції проводиться шляхом:

а) аналізу чинника прибутку від реалізації, витрат на виробництво і реалізацію продукції;

б) аналізу чинника відношення чистого прибутку і величини власного капіталу;

в) зіставлення результатів від реалізації продукції і витрат виробництва;

г) зіставлення результатів аналізу по валовому прибутку і загальнім об’ємом реалізації.

62. Відношення прибутку до середньої за період величини джерел власних засобів підприємства по балансу – це коефіцієнт рентабельності:

а) власного капіталу;

б) продажів;

в) всього капіталу фірми;

г) перманентного капіталу.

63. Показником загальної ефективності діяльності підприємства служить:

а) рентабельність;

б) кумулятивне число;

в) індекс цін на споживчі товари;

г) норма банківського відсотка.

64. Серед перерахованого:

1) готова продукція;

2) товарні і матеріальні запаси;

3) грошові кошти;


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.014 сек.)