Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як інакше називають порівняльний аналіз?

Читайте также:
  1. Види деформацій.Закон Гука справедливий для таких деформацій, після яких тіло знову набуває попередніх розмірів і форми. Такі деформації називають пружними.
  2. Вологість зерна, яка відповідає стану рівноваги, називають рівноважною вологістю.
  3. Другим основоположником соціології називають англійського інженера Герберта Спенсера (1820-1903).
  4. Зовнішні горизонти гірських порід, де протікають процеси вивітрювання, називають корою вивітрювання.
  5. Матеріали, які в зовнішньому магнітному полі намагнічуються (тобто в них з'являється власне магнітне поле), називають магнетиками.
  6. Порівняльний аналіз систем охорони здоров'я.
  7. Статистичним присудком називають
  8. Технологіями називаються способи, прийоми, методи, процеси, засоби організації різних видів діяльності особи й суспільства, теоретичні знання про ці способи й методи тощо.
  9. У кожній схемі спрацьовує цілком визначений фактор, який так чи інакше присутній в ситуації знайомства.
  10. Цінні папери на фондовому ринку називаються його інструментами. Вони поділяються на три основні групи.

а) ретроспективний;

б) перспективний;

в) поточний;

г) міжгосподарський.

117. Показник, який характеризує частину власного капіталу у загальних вкладеннях у підприємство – це коефіцієнт:

а) поточної ліквідності;

б) автономії (фінансової незалежності);

в) маневреності;

г) абсолютної ліквідності.

118. Метод, що ґрунтується на обмеженості, кінцевості величини матеріальних ресурсів і жорстких взаємозв’язках між окремими елементами сукупності:

а) деталізація;

б) статистичний;

в) порівняння;

г) балансовий.

119. Здатність суб'єкта економічної діяльності погашати свої довготермінові зобов'язання:

а) ліквідність;

б) платоспроможність;

в) надійність;

г) рентабельність.

120. Які показники характеризують величину параметрів господарської діяльності:

а) кількісні;

б) основні;

в) якісні;

г) другорядні.

121. Об’єктом аналізу собівартості є:

а) матеріаломісткість;

б) фондомісткість;

в) витрати на гривню товарної продукції;

г) об’єм реалізації.

122. Запас ресурсів, який свідомо не витрачається і підтримується на певному рівні як засіб, що забезпечує надійність і безперервність роботи у будь – якій системі – це:

а) фактор;

б) резерв;

в) комплекс;

г) баланс.

123. Які бувають види аналізу залежно від часу їх проведення:

а) попередній, оперативний, наступний, перспективний;

б) системний, оперативний, порівняльний, перспективний;

в) попередній, оперативний, прогнозний;

г) оперативний, наступний, прогнозний.

124. Як називають аналіз, що здійснюється шляхом зіставлення даних кількох споріднених підприємств або орієнтуючись на показники кращих підприємств галузі:

а) оперативний;

б) прогнозний;

в) порівняльний;

г) системний.

125. Легкість, з якою активи можуть бути перетворені на готівку, називають:

а) безпека;

б) конвертована;

в) надійність;

г) ліквідністю.

126. До прямих витрат належать:

а) витрати на утримання основних засобів адміністративного призначення;

б) комерційні витрати;

в) імпліцитні витрати;

г) зарплата виробничого персоналу.

127. Який аналіз здійснюють на підприємствах і в його підрозділах безпосередньо в процесі господарської діяльності або відразу після закінчення окремих виробничих чи інших робіт:

а) оперативний;

б) наступний;

в) попередній;

г) прогнозний.

128. Більшою мірою від технічного рівня виробництва залежать такі економічні показники, як:

а) фонд заробітної платні;

б) продуктивність праці;

в) чисельність працівників;

г) виконання договірних зобов’язань.

129. За характером впливу на результати господарської діяльності розрізняють фактори:

а) трудові та нетрудові;

б) внутрішньогосподарські, галузеві;

в) інтенсивні та екстенсивні;

г) регіональні, народногосподарські.

130. Розбір, розкладання, розчинення предметів або явищ на складові частини, властивості, ознаки – це:

а) порівняння;

б) аналіз;

в) моделювання;

г) елімінування.

131. Як називається основний метод курсу аналізу, за допомогою якого складне явище – господарська діяльність підприємства – уявно розкладається на окремі, більш прості елементи, а потім вивчаються їх кількісні та якісні сторони, зв’язки:

а) моделювання;

б) елімінування;

в) аналітичний;

г) статистичний;

132. Між виручкою від реалізації продукції і залишками готової продукції на складі залежність:

а) зворотна;

б) пряма;

в) немає залежності;

г) прогресивна.

133. Письмове опитування працівників, причетних до якихось проблем або виробництва з метою з’ясування певних питань:

а) елімінування;

б) запит;

в) анкетний метод;

г) листування.

134. Зростання рентабельності продажів може означати:

а) збільшення витрат виробництва при збереженні цін;

б) пониження цін без відповідної зміни витрат виробництва;

в) підвищення собівартості продукції при колишніх цінах;

г) підвищення цін на продукцію при незмінній собівартості.

135. Співвідношення окремих виробів (видів продукції) у загальному обсязі виробництва, виражене здебільшого у відсотках – це:

а) деталізація;

б) структура;

в) баланс;

г) елімінування.

136. Ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов’язань – це:

а) ліквідність балансу;

б) платоспроможність;

в) фінансова стійкість;

г) ліквідність активів.

137. Економія або перевитрата по собівартості продукції залежать від:

а) об’єму реалізованої продукції;

Загрузка...

б) ціни за 1 одиницю продукції, що випускається;

в) об’єму випуску продукції;

г) залишків готової продукції на складі.

138. Узагальнення (синтез) часток у загальне називають:

а) дедукція;

б) кореляція;

в) індукція;

г) елімінування.

139. Резерви виробництва за місцем знаходження класифікують на:

а) поточні і перспективні;

б) зовнішні і внутрішні;

в) власні і залучені.

140. Прискорення оборотності засобів веде до:

а) зменшенню числа оборотів капіталу протягом звітного періоду;

б) до вивільнення обігових коштів;

в) зменшенню тривалості обороту активів;

г) зменшенню загальної виручки від реалізації.

141. Які показники характеризують особливості параметрів господарської діяльності:

а) кількісні;

б) зведені;

в) якісні;

г) агрегатні.

142. Вважається, що підприємство не в змозі повністю і в строк погасити свої зобов’язання, якщо відношення поточних активів і короткострокових зобов’язань:

а) нижче ніж 0,5;

б) нижче ніж 2;

в) нижче ніж 1,5;

г) нижче ніж 1,3.

143. Оцінка показників руху кадрів на підприємстві проводиться по коефіцієнтах:

а) структури кадрів;

б) складу кадрів;

в) обліку кадрів та їх кваліфікації;

г) прийому, вибуття, текучості.

144. Прийом, що використовується для визначення тісноти зв’язку між факторами, що вивчаються, - це:

а) елімінування;

б) кореляція;

в) порівняння;

г) моделювання.

145. Для аналізу використовування матеріальних ресурсів у виробництві використовується:

а) норма витрати матеріальних ресурсів на 1 одиницю продукції;

б) залишки матеріальних ресурсів на складі;

в) збільшення об’єму продажів;

г) норма часу на виробництво 1 одиниці продукції.

146. За обсягом охоплення аналіз буває:

а) комплексний, тематичний, локальний, вибірковий;

б) локальний, комплексний;

в) вибірковий, місцевий, частковий.

147. Моделі можуть бути:

а) дійсні та недійсні;

б) середні, великі, гігантські;

в) матеріальні (фізичні) та абстрактні;

г) дрібні, середні, великі.

148. Підприємство вважається платоспроможним, якщо коефіцієнт поточної ліквідності виявиться менше:

а) 1,5;

б) 1,8;

в) 2,0;

г) 0,5.

149. Метод, суть якого полягає в тому, що абстрагуючись від взаємовпливу факторів, послідовно розглядається вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших факторів:

а) порівняння;

б) елімінування;

в) балансовий;

г) моделювання.

150. Які показники характеризують діяльність господарства у натуральних вимірах:

а) якісні;

б) абсолютні;

в) кількісні;

г) відносні.

 

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.014 сек.)