Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які причини впливають на зміну посівних площ сільськогосподарських культур?

Читайте также:
  1. Берестейська унія, її причини та наслідки
  2. Визначити причини та наслiдки радянiзацii Зах.Укр у 1939-1941
  3. Визначте причини прийняття християнства.
  4. Виникнення українського козацтва,причини, етапи розвитку.
  5. Висновок: Цей перелік не вичерпує всієї різноманітності галузей сучасної психології. Подальший розвиток психології, безперечно, спричинить появу її нових гілок і галузей.
  6. Директорія УНР та ЗУНР. Акт злуки 1919 р. Причини поразки, уроки і значення національно визвольних змагань 1917-20 рр.
  7. Економічна криза: суть та причини.
  8. Економічні причини занепаду античних цивілізацій
  9. Загальні уявлення про порушення мовлення та їх причини
  10. Засоби, що впливають на зсідання крові.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”


Укладачі: Бойко Л.А., Семченко О.В., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА
   
Рецензенти: Зарівна Б.П., викладач ВП НУБіП України “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”; Ткаченко А.Л., викладач ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової”; Перепьолкіна Л.Є., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ; Зубар К.І., викладач Сосницького сільськогосподар­ського технікуму бухгалтерського обліку; Ружицька А.А., викладач ВСП “Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ”; Соботницька К.Н., викладач Житомирського агротехнічного коледжу;
  Муц М.Р., викладач Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА; Самчук Л.І., викладач Технікуму землевпорядкування Житомирського НАЕУ; Покутня Н.О., викладач Коледжу Сумського НАУ
   
Редактор Світельська С.Ф.
   
Відповідальна за випуск   Кураченко Г.М.

 


1. Аналіз – це:

1. вивчення економічних явищ і процесів, які здійснюються на підприємстві

2. оцінка економічних результатів роботи

3. виявлення резервів виробництва

4. + розподіл, розподілення об’єкта, що досліджується, на складові частини, елементи, які внутрішньо притаманні цьому об’єкту

 

2. Предметом економічного аналізу є:

1. оцінка ефективності управлінських рішень у бізнесі

2. + фінансово-господарська діяльність підприємств, її ефективність, що відображається у системі плану, обліку, звітності і даних позаоблікової інформації

3. вивчення зовнішнього оточення підприємства, ринків збуту готової продукції, попиту і пропозиції

4. оцінка ефективності іноземних інвестицій в економіку підприємства

 

3. Об’єктом економічного аналізу є:

1. + окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники

2. виробничі відносини підприємства з фінансовими, кредитними та іншими організаціями

3. планування та облік фінансових результатів

4. фактори і резерви виробництва

 

Які причини впливають на зміну посівних площ сільськогосподарських культур?

1. + природні фактори, пошкодження шкідниками, зміна виробничих потреб, недостача засобів виробництва та робочої сили

2. природні фактори, агротехнічні фактори, організаційні фактори

3. забезпеченість насінням, засобами механізації, її технічний стан

4. дотримання ліміту затрат, виконання норм виробітку

 

5. Відносні показники характеризують:

1. роботу окремої галузі чи підрозділу

2. + співвідношення між абсолютними показниками

3. розмір (величину, обсяг) аналізованого показника

4. наслідки здійснення процесу, господарської операції

 

6. Під терміном “фактор” розуміють:

1. показники, що характеризують результати діяльності

2. + причину, яка впливає на певний результат

3. невикористані можливості росту та удосконалення виробництва

4. спосіб зовнішнього вираження й закріплення норм


7. Резерви виробництва – це:

1. показники, що характеризують результати діяльності

2. + невикористані можливості зростання та удосконалення виробництва

3. затрати, використані в процесі виробництва

4. причину, яка впливає на певний результат

 

8. Загальносистемний аналіз поділяється на:

1. соціально-екологічний, виробничо-технологічний, економіко-правовий, маркетинговий

2. + внутрішній (управлінський) та зовнішній (фінансовий)

3. аграрний та промисловий

4. попередній, поточний і наступний

 

9. Аналіз, суть якого полягає у зіставленні явищ, процесів, показників у часі і просторі називається:

1. зовнішній

2. внутрішній

3. факторний

4. + порівняльний

 

10. За допомогою яких величин досягається узагальнення відповідних сукупностей типових, однорідних явищ, процесів, показників:

1. + середніх

2. абсолютних

3. відносних

4. індексів

 

11. Прийом аналізу, який полягає у формуванні з масиву даних, що аналізуються, класифікаційних груп за ознаками називається:

1. побудова рядів динаміки

2. + групування

3. порівняння

4. балансовий метод

 

12. Яка мета порівняння фактичних даних з плановими?

1. виявлення резервів виробництва

2. виявлення тенденцій розвитку економічних процесів

Загрузка...

3. + встановлення ступеня виконання плану

4. виявлення впливу факторів

 

13. Для аналізу показників, які характеризують явища як певні моменти, застосовують величину:

1. середню арифметичну просту

2. середню арифметичну зважену

3. + середню хронологічну

4. середню квадратичну

 

14. Для відображення розвитку аналізованого показника у часі застосовують:

1. середні величини

2. + побудову рядів динаміки

3. групування

4. балансовий метод аналізу

 

15. Для відображення результатів аналізу використовують такі таблиці:

1. + аналітичні

2. оперативні

3. накопичувально-групувальні

4. не використовуються

 

16. Елімінування означає виключити вплив на величину результатив­ного показника:

1. одного фактора

2. порівняльного фактора

3. + всіх, крім одного

4. внутрішнього фактора

 

17. При використанні методу повних ланцюгових підстановок, в першу чергу, розраховують вплив факторів:

1. + кількісних

2. якісних

3. основних

4. додаткових

 

18. Застосування прийому абсолютних різниць дозволяє:

1. визначити ступінь виконання плану

2. оцінити обсяг продукції в умовно-натуральному вимірі

3. оцінити тенденцію зміни економічних показників

4. + визначити вплив окремих факторів на зміну результативного показника

 

19. Метод абсолютних різниць дозволяє знайти:

1. кількісний зв’язок між факторами

2. величину результативного показника

3. + кількісний вплив факторів на результативний показник

4. зміну результативного показника в динаміці

 

20. Метод ланцюгових підстановок дозволяє знайти:

1. кількісний зв’язок між факторами

2. величину результативного показника

3. + кількісний вплив факторів на результативний показник

4. зміну результативного показника в динаміці

 

21. Яку модель можна застосувати для розрахунку впливу кількісного фактора на результативний показник (при застосуванні способу абсолютних різниць), якщо:

А1 – фактичний кількісний показник

А0 – плановий кількісний показник

Б1 – фактичний якісний показник

Б0 – плановий якісний показник

1. + (А1 – А0) × Б0

2. (А1 – А0) × Б1

3. (Б1 – Б0) × А0

4. (Б1 – Б0) × А1

 

22. Яку модель можна застосувати для розрахунку впливу якісного фактора на результативний показник (при застосуванні способу абсолютних різниць), якщо:

А1 – фактичний кількісний показник

А0 – плановий кількісний показник

Б1 – фактичний якісний показник

Б0 – плановий якісний показник

1. (А1 – А0) х Б0

2. (А1 – А0) х Б1

3. (Б1 – Б0) х А0

4. + (Б1 – Б0) х А1

 

23. Якщо різницю між фактичним і плановим значенням кількісного фактора помножити на значення планового якісного показника, то можна виявити:

1. вплив якісного фактора на результативний показник

2. + вплив кількісного фактора на результативний показник

3. вплив якісного фактора на кількісний показник

4. вплив кількісного фактора на якісний показник

 

24. Якщо різницю між фактичним і плановим значенням якісного фактора помножити на значення фактичного кількісного показника, то можна виявити:

1. + вплив якісного фактора на результативний показник

2. вплив кількісного фактора на результативний показник

 

3. вплив якісного фактора на кількісний показник

4. вплив кількісного фактора на якісний показник

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.017 сек.)