Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які виконавці аналізу відносяться до внутрішніх?

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. Аналізу прямих матеріальних витрат
  3. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  4. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання
  5. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання
  6. Визначте пункти, які відносяться до завдання.
  7. Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання
  8. Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання.
  9. Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання.
  10. Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання.

1. банківські установи

2. + головні економісти

3. аудиторські фірми

4. статистичні органи

 

29. Інформація про елементи витрат на основне виробництво міститься в:

1. формі № 1 “Баланс”

2. формі № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”

3. формі № 2 “Звіт про фінансові результати”

4. + формі № 50 “Основні економічні показники роботи сільськогосподар­ських підприємств”

 

30. Рівень розораності земель визначається як відношення:

1. площі с.-г. угідь до загальної земельної площі

2. площі посіву до площі ріллі

3. + площі ріллі до площі с.-г. угідь

4. площі ріллі до загальної земельної площі

 

31. Рівень освоєння земель визначається як відношення:

1. + площі с.-г. угідь до загальної земельної площі

2. площі посіву до площі ріллі

3. площі ріллі до площі с.-г. угідь

4. площі ріллі до загальної земельної площі

 

32. Фондовіддача – це:

1. + відношення вартості валової продукції до вартості основних фондів

2. відношення вартості основних фондів до вартості земельних угідь

3. відношення вартості основних засобів до середньої кількості працюючих

4. відношення вартості основних фондів до вартості валової продукції

 

33. Фондомісткість – це:

1. відношення вартості валової продукції до вартості основних фондів

2. відношення вартості основних фондів до вартості земельних угідь

3. відношення вартості основних засобів до середньої кількості працюючих

4. + відношення вартості основних фондів до вартості валової продукції

 

34. Середньорічна вартість основних виробничих фондів з розрахунку на одиницю земельної площі характеризує:

1. фондомісткість

2. фондовіддачу

3. + фондозабезпеченість

4. фондоозброєність

 

35. Середньорічна вартість основних виробничих фондів з розрахунку на середньорічного працівника характеризує:

1. фондомісткість

2. фондовіддачу

3. + фондоозброєність

4. фондозабезпеченість

 

36. Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховується як відношення вартості основних засобів, введених у звітному році, до:

1. середньорічної вартості основних засобів

2. вартості засобів на початок року

3. + вартості засобів на кінець року

4. вартості основних засобів, що вибули

 

37. Коефіцієнт вибуття основних засобів розраховується як відношення вартості основних засобів, що вибули у звітному році, до:

1. середньорічної вартості основних засобів

2. + вартості засобів на початок року

3. вартості засобів на кінець року

4. вартості основних засобів, що вибули

 

38. Для аналізу технічного стану основних фондів використовують коефіцієнти:

1. оновлення

2. змінності

3. вибуття

4. + придатності

 

39. Трудові ресурси – це:

1. + сукупність постійних і тимчасових працівників, які отримали необхідну професійну підготовку

2. люди, які вже працюють або будуть працювати в майбутньому

3. явкова чисельність працівників

4. облікова чисельність працівників

 

40. Продуктивність праці – це:

1. кількість затраченого часу на вироблену продукцію

2. + кількість виробленої продукції за одиницю часу

3. кількість виробленої продукції за звітний період

4. кількість витраченої сировини на одиницю продукції

 

41. Трудомісткість виробництва – це:

1. + кількість затраченого часу на виробництво одиниці продукції

2. кількість виробленої продукції за одиницю часу

3. кількість виробленої продукції за звітний період

4. кількість витраченої сировини на одиницю продукції

 

42. На трудомісткість вирощування продукції рослинництва впливають такі фактори:

1. урожайність і валовий збір продукції

2. + затрати праці на 1 га та урожайність

3. затрати праці на 1 га на фондозабезпеченість

4. грошові витрати на 1 га та урожайність культур

 

43. На трудомісткість вирощування м’яса ВРХ впливають такі фактори:

1. продуктивність і валовий вихід продукції

2. + затрати праці на одну голову та продуктивність однієї голови

3. затрати праці на одну голову та фондозабезпеченість

4. порода, вік і продуктивність тварини

 

44. Економічно обґрунтованим є співвідношення темпів зростання продуктивності праці до середньої заробітної плати (Ісп):

1. Ісп < 1

2. Ісп = 0

3. Ісп = 1

4. + Ісп > 1

 

45. Сума всіх капітальних інвестицій за будь-який період називається:

1. питомими капітальними інвестиціями

2. + сукупними капітальними вкладеннями

3. короткостроковими кредитами

4. довгостроковими кредитами

 

46. На суму капітальних вкладень під час формування основного стада впливають такі основні фактори:

Загрузка...

1. жива маса однієї голови та вартість 1 ц живої маси

2. + кількість поголів’я і середня ціна однієї голови

3. продуктивність однієї голови та ціна одиниці продукції

4. вік тварин, їхня продуктивність та жива маса

47. Загальна ефективність освоєння капітальних вкладень визначається як:

1. + відношення ефекту до суми капітальних вкладень, які його зумовили

2. відношення суми капітальних вкладень до ефекту, який вони зумовили

3. відношення строку окупності капітальних вкладень до річного приросту прибутку

4. відношення суми капітальних інвестицій до вартості основних засобів

 

48. Термін окупності капітальних інвестицій визначається як відношення:

1. річного приросту прибутку до обсягу капітальних інвестицій

2. + обсягу капітальних інвестицій до річного приросту прибутку

3. економічної ефективності до обсягу капітальних інвестицій

4. обсягу капітальних інвестицій до економічної ефективності капітальних вкладень

 

49. Рівень товарності – це:

1. відношення кількості виробленої продукції до реалізованої

2. + відношення кількості реалізованої продукції до виробленої

3. відношення кількості продукції, яка є на підприємстві до кількості реалізованої продукції

4. правильна відповідь відсутн

 

50. Відсоток продукції, що використовується на внутрішньо­господарські потреби розраховується як:

1. відношення кількості виробленої продукції до реалізованої і помноженої на 100

2. відношення кількості реалізованої продукції до виробленої і помноженої на 100

3. відношення кількості продукції, яка є на підприємстві до кількості реалізованої продукції і помноженої на 100

4. + відношення кількості виробленої продукції за мінусом товарної продукції до виробленої і помноженої на 100

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.013 сек.)