Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які показники характеризують використання оборотних засобів?

Читайте также:
  1. Абсолютні й відносні статистичні показники.
  2. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  3. Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу
  4. Аналіз основних показників, що характеризують ліквідність
  5. Безробіття, його показники і види.
  6. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  7. В яких відповідях названі показники (характеристики) злочинності?
  8. В.О.Кравець, Ю.М.Колибін. Проектування та використання програм діагностики мереж.-Навч.пос. /Харків, НТУ “ХПІ”, 2004, -388с.
  9. Видатки державного бюджету як форма використання бюджетних ресурсів.
  10. Видатки розвитку та напрямки використання.

1. фондомісткість і фондовіддача

2. продуктивність праці, рентабельність капіталу

3. + коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту обігових коштів, коефіцієнт завантаження коштів в обігу

4. фондозабезпеченість і фондоозброєність

 

91. Прискорення оборотності оборотних засобів призводить до:

1. залучення оборотних засобів у господарський оборот

2. погіршення фінансового стану підприємства та його платоспроможність

3. збільшення тривалості обороту оборотних активів

4. + вивільнення оборотних засобів для виконання виробничої програми

92. Ліквідність балансу характеризує:

1. наявність кредиторської заборгованості

2. здатність підприємства погашати довгострокові кредити

3. спроможність підприємства забезпечувати фінансову незалежність

4. + швидкість перетворення активів у гроші

 

93. Платоспроможність підприємства – це:

1. + наявність грошових коштів і еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення

2. можливість реалізації цінностей для перетворення їх у грошові кошти

3. можливість цінностей легко перетворюватись у ліквідні кошти або гроші

4. наявність у підприємстві грошових коштів і еквівалентів, достатніх для забезпечення запасів

 

Що розуміють під аналізом ліквідності балансу?

1. це здатність підприємства здійснювати платежі наявними засобами або такими, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності

2. це здатність перетворювати власні активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їх строку

3. + це здатність співставляти кошти по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності з зобов’язаннями по пасиву, об’єднаними за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків

4. це здатність підприємства забезпечити свої запаси за рахунок власних коштів

95. Найбільш ліквідні активи:

1. + грошові кошти та їх еквіваленти

2. товари

3. одержані векселі

4. дебіторська заборгованість

 

Який коефіцієнт ліквідності характеризує відношення грошових коштів та їх еквівалентів і дебіторської заборгованості до короткострокових зобов’язань?

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності

2. + коефіцієнт швидкої ліквідності

3. загальний коефіцієнт ліквідності

4. коефіцієнт автономії

Який коефіцієнт ліквідності характеризує відношення всіх поточних активів до короткострокових зобов’язань?

1. загальний коефіцієнт покриття +

2. коефіцієнт швидкої ліквідності

3. коефіцієнт абсолютної ліквідності

4. проміжний коефіцієнт покриття

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 30 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.)