Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юридичний інститут

Читайте также:
  1. VI. ІНСТИТУТИ БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ
  2. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  3. ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
  4. Інститут Верховного комісара із заохочення та захисту прав всіх людей[3] був заснований на 48-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1993 р.
  5. Інститут голосування виборців
  6. Інститут економіки та бізнесу
  7. ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
  8. ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
  9. ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
  10. ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Затверджено на засіданні

кафедри історії України

Протокол №1 від 30 серпня 2011р.

 

 

Історія України

 

Плани семінарських занять та методичні рекомендації

для студентів Юридичного коледжу

 

 

Уклав: Адамович С.В.

 

 

Івано-Франківськ

2011

Історія України: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів Юридичного інституту. Уклав: канд. істор. наук, ст. викл. С.В.Адамович.

Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011.

 

 

Схвалено на засіданні кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Протокол № ____від _________ 2011 р.

 

 

Рекомендовано до друку Вченою Радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № ____від _________ 2011 р.

 

 

Рецензенти:

Присташ Л.Т., канд. юрид. наук, доц., завідувач кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Грицкевич С.Г., канд. юрид. наук, полковник міліції, начальник кафедри економіко-правових дисциплін Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ

 

 

Загальні методичні рекомендації

 

Історія України є складовою частиною циклу гуманітарних дисциплін, її вивчення в умовах становлення та розбудови державності українського народу має важливе значення для зростання освітнього рівня, формування національно-патріотичного світогляду студентів. Навчальна дисципліна передбачає опанування певним інструментарієм історичної науки, вивчає історичне минуле українського народу, закономірності соціально-економічних і політичних процесів, що відбувалися в Україні, суть політичних вчень і процесів формування української нації, проблеми і перспективи розвитку української державності. Крім того, вивчення історії України сприяє професійному становленню правознавця, допомагає зрозуміти основні етапи утворення, становлення і розвитку держави і права України.

Однією з найважливіших форм засвоєння знань є семінарські заняття, які сприяють виробленню у студентів уміння самостійно працювати, творчо мислити, давати оцінку історичним подіям і явищам. Для підготовки до практичних занять студентові пропонуються плани і списки рекомендованої літератури. Особливу увагу потрібно звернути на першоджерела: літописи, збірники документів, пам’ятки права, мемуарну літературу. Навчальним матеріалом є підручники і навчальні посібники для студентів вузів, що навчаються на неісторичних спеціальностях.

Важливе значення має правильна побудова самостійної роботи студента, яка включає кілька видів: ознайомлення з планом семінарського заняття, опрацювання першоджерел, навчальної та монографічної літератури, конспектування, аналіз прочитаного. Для самовдосконалення студентів до планів семінарських занять подані завдання для самостійної роботи та запитання для перевірки знань.

У процесі проведення практичних занять з кожного питання виступає доповідач, його виступ обговорюється і доповнюється іншими студентами. Пропущений з будь-яких причин семінар, а також незадовільну оцінку необхідно відпрацювати шляхом написання конспекту семінарського заняття і подальшого його захисту. Плани семінарських занять, які винесені на самостійне вивчення з допомогою викладача, вимагають від студента засвоєння теми та консультацій з педагогом зі складних, дискусійних проблем. Невиконання зазначених вимог є підставою недопуску студента до складання іспиту.

Крім того, в посібнику вміщені програмові вимоги з курсу “Історія України”, які визначають обсяг досліджуваного матеріалу, допоможуть студентам якісно підготуватися до складання змістових модулів, а також список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.)