Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юридична відповідальність: поняття, ознаки, функції, види

Читайте также:
  1. Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.
  2. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  3. Види тлумачення норм права: поняття, мета
  4. Господарський договір, його ознаки, функції та класифікація
  5. Джерела конституційного права: поняття, ознаки, види
  6. Договори, що опосередковують акціонерні відносини: поняття, ознаки, види.
  7. Екологічне право України: поняття, предмет, система
  8. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  9. Злочин: поняття, ознаки, види, стадії вчинення.
  10. Зобовязання: поняття, структура та види.

Поняття правового регулювання: поняття, типи, сфери, межі »

Юридична відповідальність – це передбачений нормативно-правовими приписами обов’язок правопорушника зазнати негативні юридичні наслідки за вчинення правопорушення.

Ознаки юридичної відповідальності:

1. Передбачена в нормативно-правових приписах.

2. Є обов’язком правопорушника зазнати негативні для себе наслідки.

3. Забезпечується державою.

4. Підставою застосування юридичної відповідальності є склад правопорушення.

5. Застосовується лише спеціально уповноваженими суб’єктами

6. Виконує охоронну, захисну, каральну, виховну функції.

7. Є одним із засобів державного примусу.

Функції юридичної відповідальності:

1. Запобіжна (охоронна).

2. Захисна (відновлювальна).

3. Каральна (штрафна).

4. Виховна.

Види юридичної відповідальності:

1. Конституційна, 2. Кримінальна, 3. Адміністративна, 4. Цивільна, 5. Господарська, 6. Дисциплінарна, 7. Матеріальна, 8. Земельна, 9. Екологічна, 10. Сімейна, 11. Процесуальна, 12. Міжнародна.

Здійснення правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді вжиття заходів державного примусу каральної спрямованості, зазнавання правопорушником втрат особистого, організаційного чи матеріального характеру.

В юридичній науці є двохаспектне розуміння юридичної відповідальності:

• позитивна (перспективна або заохочувальна) відповідальність — передбачає заохочення за виконання корисних для суспільства і держави варіантів поведінки;

• негативна (ретроспективна або охоронна) відповідальність — передбачає покарання за правопорушення.

Юридична (ретроспективна) відповідальність — це особливий вид соціальної відповідальності.

Юридична (ретроспективна) відповідальність — це юридичний обов'язок правопорушника зазнати примусового позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які належали йому до факту правопорушення.

Ознаки юридичної відповідальності:

• це один з видів державного примусу у формах каральних і правовідновлювальних заходів;

• це негативна реакція держави на правопорушення та суб'єкта, винного в його вчиненні;

• виникає тільки за наявності правопорушення;

• здійснюється лише за умови встановлення складу правопорушення;

• має зовнішній характер;

• здійснюється компетентним органом відповідно до закону та при дотриманні певного процедурно-процесуального порядку та форм;

• виражається в обов'язку особи (правопорушника) зазнати певних втрат особистого" організаційного чи матеріального характеру.

Залежно від видів правопорушень розрізняють і види юридичної відповідальності:

• кримінальна відповідальність — полягає в застосуванні виду й міри кримінального покарання до винної у вчиненні злочину фізичної особи;

• адміністративна відповідальність — полягає в накладенні на винних фізичних осіб (в окремих випадках — юридичних осіб), які порушили правила поведінки, що діють у сфері державного управління та інших урегульованих адміністративним законодавством сферах, адміністративних стягнень (штраф, втрати спеціальних прав, попередження та ін);

• цивільно-правова відповідальність — полягає в накладенні цивільно-правових стягнень (неустойки, штрафу, пені, відшкодування збитків) на фізичну чи юридичну особу за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, або за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення деяких особистих немайнових прав (честь, гідність, ділова репутація);

• дисциплінарна відповідальність — здійснюється у формі накладення адміністрацією підприємств, установ, організацій дисциплінарних стягнень внаслідок порушення дисципліни. Розрізняють види дисциплінарної відповідальності: трудову, військову, службову, навчальну та ін.;

• матеріальна відповідальність — різновид юридичної відповідальності працівника за майнову (матеріальну) шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків;

• конституційна відповідальність — особливий вид юридичної відповідальності, що має складний політико-правовий характер, настає за вчинення конституційного правопорушення та знаходить свій вияв у передбачених конституційно-правовими нормами особливих несприятливих наслідках для суб'єкта конституційного делікту.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.)