—тудопеди€  
√лавна€ страница |  онтакты | —лучайна€ страница

јвтомобилијстрономи€Ѕиологи€√еографи€ƒом и садƒругие €зыкиƒругое»нформатика
»стори€ ультураЋитератураЋогикаћатематикаћедицинаћеталлурги€ћеханика
ќбразованиеќхрана трудаѕедагогикаѕолитикаѕравоѕсихологи€–елиги€–иторика
—оциологи€—порт—троительство“ехнолог舓уризм‘изика‘илософ舑инансы
’им舄ерчениеЁкологи€ЁкономикаЁлектроника

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ

ЂЁкономика принциптер≥ї пән≥ болып табылады:

A) шектеус≥з тұтынушылықты зерттеу.

C) өнд≥р≥с, үлест≥ру, айырбас және материалды иг≥л≥ктерд≥ пайдалану.

E) шектеул≥ ресурстар жағдайында ти≥мд≥ шаруашылық ету.

 

Ёкономиканы ұйымдастырудың нег≥зг≥ мәселес≥ қарастырады:

B) оларды қандай көлемде өнд≥руд≥.

G) қажетт≥л≥ктерд≥ қанағаттандыру мақсатындағы шаруашылық ≥с-әрекетт≥.

H) Қандай мөлшерде өн≥м өнд≥руд≥.

 

Ёкономикалық қатынастар деген≥м≥з:

A) қоғамдағы адамдардың материалдық игiлiктер мен қызметтер жөнiндегi қатынастары

B) адамның өнд≥р≥с құралдарына қатынасы;

H) Өнд≥р≥с құралдары мен өнд≥р≥с күштер≥н≥ң қатынасы

 

УЁкономиксФ термин≥н өз еңбег≥нде қолданысқа енг≥зген:

B) јльфред ћаршалл;

F) ‘ранцуз меркантелис≥

G) јнтуан де ћонкретьен

 

Ёкономика өз алдына ғылым болып ең алғаш төмендег≥дей атпен шықты:

B) ѕолитэкономи€

C) Қоғамдық шаруашылық

D) Ўаруашылықты мемлекетт≥кбасқару өнер≥

 

Ёкономика ғылымының әд≥с≥ түс≥н≥г≥н қамтиды:

 

B) барлық танымдық құралдарды оптималды пайдалану тәс≥лдер≥;

F) Ёкономикалық стратеги€ның даму бағыттары

G) Қоғамның әл-ауқатын арттыру

 

Ёкономика деген≥м≥з:

B) қоғамдағы адамдардың материалдық игiлiктер мен қызметтер жөнiндегi қатынастары

C) адамдардың шаруашылық жөнiндегi қатынастары

D) қажетт≥л≥ктерд≥ қанағаттандыру мақсатындағы шаруашылық ≥с-әрекет

 

Ёкономикалық заңдар деген≥м≥з:

 

B) өнд≥р≥ст≥к қатынастардағы елеул≥ және тұрақты байланыстар;

F) јдамдар арасындағы экономикалық қатынастарды бейнелеу формасы;

G) јрнайы және жалпы шаруашылық жүрг≥з≥ тәрт≥б≥

 

Ёкономикалық категори€лар деген≥м≥з:

B) өнд≥р≥ст≥к қатынастардың әртүрл≥ жақтарын сипаттайтын ғылыми абстракци€;

F) қоғам өмiрiнiң нақты жағдайын теори€лық бейнелеудi бiлдiретiн логикалық түсiнiктер

G) Ёкономикалық қатынастардағы ұғымдар

 

Ёкономикалық теори€ зерттейд≥:

B) шектеул≥ экономикалық ресурстарды пайдалану;

F) монетарист≥к, институтционалды-әлеуметт≥к бағыттарды

G) Өң≥рл≥к экономика.ѕостинститутционализм бағыттарды

 

Ёкономика- бұл:

B) материалдық иг≥л≥ктер мен қызметтерд≥ өнд≥ру, бөлу, айырбастау, тұтыну бойынша қоғамдық қатынастар;

F) Ёкономикалық стратеги€ның даму бағыттары

G) Қоғамның әл-ауқатын арттыру

 

Ёкономикалық мақсатқа жатпайды:

B) са€си тұрақтылық;

F) ‘илософи€лық, логикалық қызметтер

G) формаци€лық, әд≥стемел≥к, тәж≥рибел≥к

 

Ёкономика өз алдына ғылым болып ең алғаш төмендег≥дей атпен шықты:

B) ѕолитэкономи€

C) Қоғамдық шаруашылық

D) Ўаруашылықты мемлекетт≥к басқару өнер≥

 

Ёкономикалық құбылыстардың көрсеткiштерi:

B) өнд≥р≥с факторлары мен өнд≥р≥с нәтижелер≥

C) кәс≥порын, фирмалар

D) қаржы ұйымдары

Ёкономикалық заңдар:

B) өнд≥р≥ст≥к қатынастардағы елеул≥ және тұрақты байланыстар;

F) јдамдар арасындағы экономикалық қатынастарды бейнелеу формасы;

G) јрнайы және жалпы шаруашылық жүрг≥з≥ тәрт≥б≥

Ёкономикалық заңдар дегенiмiз:

A) әлеуметтiк-са€си қатынастардың экономикалық нормативтерi

B) адамдар қызметiнiң объективтi және тарихи өтпелi заңы

C) объективтi, тұрақты қайталанып отыратын ұдайы өнд≥р≥с

«агрузка...

Ёкономикалық құбылыстарды талдау (анализ) әд≥с≥:

C) құбылыстарды жеке элементтерге бөл≥п зерттеу

D) ∆алпы б≥л≥м арқылы ж≥ктеу

E) ∆алпыдан жекеге бөлу

Ёкономикалық құбылыстардың көрсеткiштерi:

B) өнд≥р≥с факторлары мен өнд≥р≥с нәтижелер≥

C) кәс≥порын, фирмалар

D) қаржы ұйымдары

 

Ёкономикадағы циклдық өзгер≥ске алып келет≥н ≥шк≥ факторлпрға жатады:

A) —оғыстар

B) “абиғи апаттар

C) —а€си үдер≥стер

Ёкономикалық дамудың циклдық сипаттамасы :

A) ≤скерл≥к белсенд≥л≥кт≥ң кезеңд≥к өзгеру≥

B) Ёкономикалық конъюнктураның өзгеру≥нде

C) Өрлеу, жандану, депресси€, кризис фазаларының кезектелу≥

 

Ёкономикалық цикл деген≥м≥з:

A) Ёкономикалық конъюнктураның өзгеру≥

B) ≤скерл≥к белсенд≥л≥кт≥ң кезеңд≥к өзгеру≥

C) Құлдырау және өрлеу кезең≥ байқалатын экономикалық қозғалыс процес≥


ƒата добавлени€: 2014-11-24; просмотров: 29 | Ќарушение авторских прав
lektsii.net - Ћекции.Ќет - 2014-2018 год. (0.011 сек.)