Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Читайте также:
  1. I КУРС БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
  2. Автодорожный факультет
  3. Автодорожный факультет
  4. АНАТОМИЯ-2 ПӘНІ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 3 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН
  5. Выполнила студентка 2 курса филологического факультета Синеок Екатерина
  6. Горный факультет
  7. Декан заочного факультету,
  8. Декан факультета
  9. Декан факультета Директор учебного департамента
  10. Декан факультета _______________ Селивохин В.В.

кафедра ДПД та українознавства

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з Теорії держави та права

 

 

на тему ________________________________________________________

 

 

студента_____________________

(курс, форма навчання)

 

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Керівник_____________________

(посада, науковий ступінь, прізвище,

ім’я, по батькові керівника)

 

 

Суми – 2012

 

 

Додаток 2

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПРАВА І СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА

1.1. Поняття та структура системи права…………..………………………......5

1.2. Поняття та структура системи законодавства.…………………………....7

1.3. Співвідношення системи права та системи законодавства…...…………11

 

РОЗДІЛ II. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ: ПОНЯТТЯ, СПОСОБИ, ВИДИ

2.1 .Поняття систематизації законодавства та її види…………………………15

2.2 . Правова система України і проблеми систематизації законодавства…..22

2.3. Уніфікація законодавства: необхідність, сутність, призначення………..26

 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..30

ДОДАТКИ…………………………………………………………………..…32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………..36

 

 

Додаток 3

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списках літератури при написанні курсових робіт

 

Книги

 

Один автор

Скакун О.Ф. Теорія держави та права: підручник / Ольга Федорівна Скакун; пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656с.

 

Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посібник для студ. вузів / Станіслав Іванович Селецький. – К. : Центр учбової літ., 2008. – 495 с.

 

Два автори

Марчук В.М. Основні поняття та категорії права:навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – К.: Істина, 2001. -120 с.

 

Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юрид. б–ка. Б–ка адвоката).

 

Три автори

Кельман М.С. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): Навчальний посібник /М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, Н.В.Сухицька.- К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 148с.

 

Понікаров В. Д. Цивільне право : навч. посібник для студ. вузів / В. Д. Понікаров, С. М. Попова, Д. В. Назаренко. –К. : Центр учб. літ., 2007. – 196 с.

 

Чотири, п'ять і більше авторів

Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина 1. актуальні проблеми теорії держави: навчальний посібник / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. – К.:КНТ, 2008.- 288с.

 

Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Василь Миколайович Глібко, Анатолій Леонідович Дудніков, Володимир Андрійович Журавель [та ін.] ; за ред. Валерія Юрійовича Шепітька ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – К. : Ін Юре, 2001. – 682 с.

 

 

Матеріали конференцій

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених–аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (11–13 жовт. 2000 р., Харків) / М–во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун–т ім. В. В. Докучаєва. – X., 2000.

– 167 с.

 

Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.–практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М–во освіти і науки України, Держ. податк. адміністрація України [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2001. – 452 с.

 

Законодавчі та нормативні документи

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=254% EA %2F96–%E2%F0.

 

Про сільськогосподарську кооперацію [Електронний ресурс] : Закон України від 17.07.1997 р. № 469/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 39. – С. 261. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1086.488.7&nobreak=1.

 

 

Словники

Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник–довідник основн., термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закладах / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун–т, 2007. – 57 с.

 

Європейський Союз : словник–довідник / ред.–упоряд. М. Марченко. – 2–е вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

 

Дисертації

Чернов К. В. Организация и деятельность сельскохозяйственных кооперативов Испании: правовые проблемы : [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Чернов Кирилл Валерьевич. – М., 2006. – 288 с. – Режим доступу к дис. : http://www.dslib.ru/zem–pravo/chernov.html.

Загрузка...

 

Бабаєв В. Ю. Державне регулювання розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері: дис. … кандидата наук з державного управління : 25.00.02 / Бабаєв Валерій Юрійович. – Х., 2007. – 222 с.

 

Автореферати дисертацій

Волошенюк О. В. Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. юрид. наук [Текст] : спец. 12.00.01 “Теорія і історія держави та права”; історія правових і політичних учень / О. В. Волошенюк. – Х. , 2000. – 18 с.

 

Ганзенко О. О. Формування правової культури особи в умовах розвитку правової держави Україна : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія і історія держави та права ; історія правових і політичних учень /О. О. Ганзенко. – К., 2004. – 16 с.

 

Статті з книги

Сивашко Ю. Формування державної служби в України [Текст] / Ю. Сивашко // Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Moroz O. Modern nation ukrainian in the time and space / упоряд. О.Банах ; Львів. Нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. – Л. : Універсум, 2001. – С. 270 – 271.

Статті з енциклопедії чи словника

Абат (Абатиса) [Текст] // Енциклопедія історії України: у 5-ти т. – Т. 1. / редкол.: В.А. Смолій (голова), Я.Д. Ісаєвич, С.В. Кульчицький та ін.; ред. рада: В.М. Литвин (голова) та ін.; НАН України, Ін-т іст. України. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 9 – 10.: іл.

Статті з журналів та періодичних збірників

Батанов О. Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механізмі захисту прав людини (проблеми теорії і практики) / О. Батонов // Право України. – 2001. – № 6. – С. 43 –46.

Попов В. А. Некоторые формы правового нигилизма и пути его преодоления / В. А. Попов // Юрист. – 2002. – № 1. – С. 10–13.

 

Електронні ресурси

Швец В. Н. Кооператив как особая организационно-правовая форма юридического лица [Электронный ресурс] / В. Н. Швец // Представительная власть. – 2007. – № 3(76). – Режим доступа : http://www.pvlast.ru/ archive/ index.388.php.

 

Пантелеймоненко А. О. Неприбуткова природа кооперативних організацій [Електронний ресурс] / А. О. Пантелеймоненко // Українська кооперація. – 2009. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.ukrcoop-journal.com.ua.

 

Додаток 4

 

Приклад оформлення списку використаної літератури

1.Бабаєв В. Ю. Державне регулювання розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері: дис. … кандидата наук з державного управління : 25.00.02 / Бабаєв Валерій Юрійович. – Х., 2007. – 222 с.

2.Борейко В. Е. Словарь по гуманитарной экологии / Владимир Евгеньевич Борейко и Николай Владимирович Морохин ; Киев. эколого–культурный центр . – К. : Киев. эколого–культурный центр, 2001. – 94 с. – (Природоохранная пропаганда).

3.Высоцкий А. Ф. Черноморско–Азовский бассейн: правовые вопросы использования пространств и ресурсов / А. Ф. Высоцкий, В. П. Цемко. – К. : Наук. думка, 1991. – 252 с.

4.Дмитренко I. А. Екологічне право України : підручник для вищих навч. закладів / Іван Адамович Дмитренко. – 2–е вид., перероб. та доп. – М. : Юрінком Інтер, 2001. – 351 с.

5.Екологічне право. Особлива частина : підручник : повний акад. курс для студ. юрид. вузів та фак. / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова [та ін.] ; за ред. Володимира Івановича Андрейцева ; Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка, НАН України. – К. : Істина, 2001. – 543 с.

6.Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених–аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (11–13 жовт. 2000 р., Харків) / М–во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун–т ім. В. В. Докучаєва. – X., 2000.

– 167 с.

7.Заіка Ю. О. Українське цивільне право : навч. посібник / Юрій Олександрович Заіка. – К. : Правова єдність, 2008. – 367 с.

8.Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посібник для студ. вузів / Станіслав Іванович Селецький. – К. : Центр учбової літ., 2008. – 495 с.

9.Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=254% EA %2F96–%E2%F0.

10.Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 13.03.1992 р. № 2200–XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 25. – С. 355. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=2200–12.

 

Бондар Наталія Анатоліївна

 

 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту

курсових робіт

 

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160.

____________________________________________________________________

Підписано до друку: ________2012 р. Формат А5: Гарнітура Times New Roman

Тираж: ______ примірників . Замовлення _____ Ум. друк. арк. 1

 


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.014 сек.)