Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хозяевам квартир в блочных и панельных домах посвящается….

Читайте также:
  1. I. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.
  2. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
  3. Выберите возможную причину возникновения опасных ситуаций в квартире (доме)
  4. Вытирая ладони о свою майку,(1) Гоша топчется беспомощно,(2) моргает,(3) но Верочка неумолима. И тогда,(4) отдав ей транзистор,(5) Гоша плетётся к себе в квартиру.
  5. Договор управления многоквартирным домом
  6. И ИНЫХ СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ДОКУМЕНТОВ
  7. ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
  8. ИСТОЧНИК ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТАЕМОЙ КВАРТИРЫ
  9. К ВОПРОСУ О ДЕТДОМАХ
  10. КВАРТИРЫ

Бібліографічний опис документів здійснюється згідно із стандартом з бібліографічного опису документів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. При скороченні слів користуються ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі» та ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». При створенні опису іноземною мовою дотримуються також вимог ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в библиографическом описании произведений печати». Для описання архівних документів існують «Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюл. вищ. атестац. коміс. – 2010. – № 3 – С. 17–20» та «Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел // Там само. – С. 20–22». Бібліографічні описи складають devisu, безпосередньо за оригіналами видань. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку:

Книги одного автора

Терський C. В. Княже місто Володимир / С. В. Терський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 275–298.

Книги двох і трьох авторів

Бородіна А. І.Бібліографічний словник діячів у галузі математики / Бородіна А. І., Бугай А. С. ; за ред. І. І. Гіхман. – К. : Рад. шк., 1979. – 606 с.

Рильніков Б. С. Кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики: до 135-річчя заснування / Б. С. Рильніков, С. Г. Швачко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 108 с.

Костюк П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / Костюк П. Г., Костюк О. П., Лук'янець О. О. ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К. : Наук. думка, 2005. – 197 с. – Бібліогр.: с. 195 (22 назви).

(відомості про авторів за косою записують у тій формі і в тій послідовності, у якій вони вказані у джерелі інформації).

Книги чoтирьох авторів

Основы создания гибких автоматизированных произведений / Л. А. Пономаренко, Л. В. Адамович, В. Т. Музычук, А. Е. Гридасов ; под ред. Б. Б. Тимофеева. – Киев : Техника, 1986. – 144 с.

Книги п’яти чи більше авторів

Архітектура Львова. Час і стилі XIII–XXI ст. / М. Бевз, Ю. Бірюльов, Ю. Богданова [та ін.] ; Ін-т архіт. Нац. ун-ту "Львів. політехніка", Громад. орг. "Ін-ти Львова". – Л. : Центр Європи, 2008. – 720 с. – Бібліогр.: с. 698–714.

(у бібліографічному описі можуть бути наведені відомості про всіх авторів, але при необхідності їх кількість можна обмежити до вказівки трьох перших чи лише першого і додати у квадратних дужках [та ін.]).

Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України / В. В. Алєксандров, В. Ф. Возний, Б. П. Камовніков [та ін.]. – К. : Арбис, 1992. – 158 с.

Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) = Getting on in English (intermediate) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [І. М. Байбакова, Л. П. Балацька, О. В. Барабаш та ін.]. – Вид. 3-тє (відредаг. і доповн.). – Л. : Бескид Біт, 2008. – 252 с.

(Усі відомості, які не відображені на титульній сторінці документа, або відомості про документ від автора бібліографічного опису потрібно брати у квадратні дужки)

Електронні ресурси:Локальні ресурси

Технологии информационного общества и культура [Электронный ресурс] : междунар. конф. и проекты / Центр ПИК. – Электрон. дан. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска.

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : материалы междунар. конф. «Крым-2004», Судак, 5–13 июня 2004 г. / ГПНТБ России, Ассоц. ЭБНИТ. – Электрон. дан. – М., 2004. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – Загл. с этикетки диска.

Нежурбеда Г. Г. Роль национальных библиотек в сохранении Internet-ресурсов / Нежурбеда Г. Г. // Программа ЮНЕСКО: «Информация для всех» [Электронный ресурс] : материалы междунар. конф., Санкт-Петербург, 23–25 июня 2004 г. – Электрон. дан. – СПб., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска.

(У разі складання аналітичного опису на складову частину електронного ресурсу відомості про позначення матеріалу [Электронный ресурс] наводяться після основної назви, а не усього ресурсу. Див. Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів // Вісн Книжк. палати. – 2011. – № 4. – С. 15–18.)

Віддалені ресурси

УкрМАРК: національний формат представлення бібліографічних даних [Електронний ресурс] : (проект) / Нац. б-ка України ім. І. В. Вернадського, Нац. парламент. б-ка України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Електрон. дан. (13 файлів). – 2002–2003. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html. – Назва з домашньої сторінки інтернету.

Загрузка...

Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965–2002 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис…канд. іст. наук : 07.00.08 / Київ Нац. ун-т культури і мистец. – Електорон. дан. (1 файл). – К., 2004. – 18 с. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip. – Назва з екрана.

Сняданко І. І. Дослідження методу активного соціально-психологічного навчання в роботі психологічної служби в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Сняданко // Соціотехнічні системи: інтернет-журнал. – 2010. – Вип. 4. – [13 с.]. – Бібліогр.: 3 назви. – http://www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Issue%204/Snyadanko.pdf. – Назва з екрану.

 

Хозяевам квартир в блочных и панельных домах посвящается….

Всем известно о пагубном влиянии асбоцемента на организм человека. Асбоцемент содержит канцерогенные вещества, что может стать причиной раковых заболеваний. Поэтому, целесообразно было задуматься о том, чтобы избавиться от стандартной сантехнической кабины. Это актуально для жильцов панельных и блочных домов постройки 60–80-х годов прошлого века: стены и потолок в ванной комнате и в туалете сделаны из асбоцементных листов.
В целом работу по приведению в порядок вашей ванной комнаты и туалета можно разбить на следующие этапы, хотя можно придерживаться и других вариантов.

«Ну что, начали…»

Убирая асбоцементные стены кабины, вы выигрываете драгоценные сантиметры по ширине кабины (от 3 до 6 см с каждой стороны) и по высоте (до 30 см). Таким образом, помещение увеличивается в объеме, а потолки становятся выше, и очень существенно. Это дает Вам возможность проявить фантазию при дальнейшем переоборудовании ванной комнаты: размещении ванны, раковины, монтажа подвесных потолков, размещения стиральной машины и всего прочего. Совмещение санузла может существенно снизить расходы: не придется возводить перегородку, вместо двух дверей нужно покупать только одну и т. д.

Новые стены будем возводить после того как разберемся с трубами водоснабжения, канализации и электропроводкой. Делать будем из гипсокартонных влагостойких листов (его можно узнать по «рубашке» из картона зеленого цвета). Выглядит это примерно так. Сначала делается каркас (обрешетка) из металлических П-образных профилей. Затем листы гипсокартона крепятся к каркасу.
Почему именно гипсокартон? Потому что, кроме простоты монтажа, он дает жесткую опору для настенной плитки. Кроме того, между двойным каркасом из листов ГКЛ удобно прокладывать электропроводку. И еще - такая конструкция обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что очень важно для квартиры, граничащей с лифтовой кабиной. Листы гипсокартона удобны еще и тем, что из них получается идеально ровная поверхность, но при необходимости можно создать изогнутые или ломаные формы. Кроме того, этот материал, как говорят специалисты, «дышит». Его основные составляющие – гипс и картон – экологически чистые материалы, отвечающие всем требованиям российских и международных стандартов.


Плиточные работы

Следующий этап – укладка плитки. Квалифицированный плиточник должен сделать хорошую подготовку основания для настенной и напольной плитки, правильно выбрать клеящую смесь, согласовать с заказчиком размер швов (чтобы они были ровными, опытные мастера используют специальные пластмассовые крестики).
Выбор настенной и напольной плитки – задача непростая. В продаже есть глянцевая, матовая и «под старину», испещренная трещинами. В принципе выбор цвета и размера настенной плитки – дело вкуса. Одинаково красиво может выглядеть и небольшая плитка 10 х 10 см, и достаточно крупная – 25 х 33 см. Сейчас модно делать «темный низ, светлый верх», а между ними бордюр. Но здесь все зависит от вкуса покупателя и, естественно, от его финансовых возможностей.
Другое дело – напольная плитка. К ней требования более жесткие. Она должна быть прочной и нескользкой – матовой, шершавой, чтобы не поскользнуться. Кроме обычной керамической плитки, можно купить плитку из керамического гранита. Она более прочная, но и более дорогая. Еще важно правильно выбрать цвет затирки швов: он должен сочетаться с цветом плитки.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.014 сек.)