Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що таке глобальнi змiннi в Pascal?

1) змiннi,котрi є доступними в самiй процедурi;

2) змiннi, котрi застосовуються як const;

3) змiннi, котрi є доступними в пiдпрограмi i в головнiй програмi.

38. Як задається перехiд на новий рядок у С++ ?

1) \t;

2) \b;

3) \n.

39. Як у C++ записується операцiя "логiчне i"?

1) &&;

2) ==;

3) ||.

40. Що в С++ означає знак || ?

1) логiчне "i";

2) логiчне "нi";

3) логiчне "або".

41. Який приорiтет операцiй в мовi C++ є правильним?

1) не дорiвнює, бiльше, меньше, iнкремент;

2) множення,рiзниця,дiлення,взяття за модулем;

3) додавання, бiльше, дорiвнює ,не дорiвнює, логiчне "або".

42. Для чого в С++ використовується тип void?

1) для опису функцiї, що повертає значення char;

2) для присвоєння результату функцiї типу int;

3) для опису функцiї , що не повертає значення.

43. Для чого в С++ призначений оператор new?

1) видiляє блок пам'ятi, необхiдний для розмiщення змiнних чи массива;

2) звiльнює ранiше видiлену пам'ять;

3) такого оператору в С++ немає.

44. Якi в С++ icнують типи даних з "плаваючою точкою"?

1) float;

2) enumation;

3) real, extended.

45. Що в С++ означають пустi дужки при описі функцii?

1) будь-яка кiлькiсть аргументiв будь-якого типу;

2) функція не повертає значень;

3) вiдсутнiсть аргументів, що передаються.

Що таке вказівник?

1) змінна заданого типу;

2) змінна, котра може зберігати значення різного типу та розміру;

3) компонент заданого типу, який є адресою області пам'ятi.

47. Який тип даних не використовується в С++?

1) char;

2) int;

3) byte.

В який тип не може бути перетвореним тип char при неявному перетвореннi?

1) long int;

2) short int;

3) double.

49. Який тип циклу не iснує в С++ ?

1) while;

2) for;

3) repeat.

50. Чим вiдрiзняються оператори ++i та i++ ?

1) рiзницi немає;

2) застосувуються до змiнних рiзних типiв;

3) послiдовнiстю виконання дій.

51. Який приклад нескiнченного цикла в С++ є вірним?

1) for (false);

2) for (;);

3) for(;;).

Який із прикладів опису двовимiрного масиву, що містить три рядки по 50 елементів в кожному з них, є вірним? Тип елементів цілий.

1) char str [3][50];

2) float res [3][50];

3) int val [3][50].

Яке визначення має поняття “ключові слова”?

1) Зарезервовані ідентифікатори, які мають спеціальне значення для компілятора;

2) Один або більше символів, що визначають дії над операндами;

3) Об‘єднана єдиним алгоритмом сукупність описів і операторів;

4) Послідовності символів, що починаються зі зворотньої похилої риски.

Які елементи програми починаються з символу #?

1) літеральні константи;

2) керуючі символи;

3) коментарі;

4) директиви препроцесора.

Змінну якого типу слід використовувати для зберігання символа?

1) int;

2) wchar_t;

3) float;

4) сhаr.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.006 сек.)