Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юрист як спеціаліст-професіонал своєї справи

Читайте также:
  1. X исправительной колонии особого режима
  2. Автоюрист
  3. Билет 6. Логика имеет особое значение также в деятельности юристов.
  4. Виды уголовных наказаний (перечень). Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы.
  5. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Критерії визначення РОЗМІРУ витрат, пов’язаних з розглядом справи
  6. Вопрос 11: Основные дисциплины, изучаемые в юридических учебных заведениях. Их значение для профессии юриста.
  7. Вопрос 12: Понятие и основные черты профессии юриста.
  8. Вопрос 13: Исторические этапы становления и развития профессии юриста. Юристы в древности. Юристы в Средневековье. Юристы в Новое время.
  9. Вопрос 14: Особенности становления профессии юриста в России.
  10. Вопрос 23: Основные сферы и направления профессиональной деятельности юриста в условиях рыночной экономике.

 

Юрист – це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні пра­вові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і закон­ності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструмен­тарієм при розв'язанні юридичних проблем в ім'я захисту прав і законних інтересів громадян.

Юрист виконує важливу соціальну роль, яка полягає у забезпечен­ні ефективного функціонування правової системи. Діяльність юриста є гуманістичною, оскільки спрямована на забезпечення соціального «здоров'я» людини, реалізованості її прав і свобод, тому часто він має справу з соціальними аномаліями, «хворобами» суспільства (злочин­ністю, беззаконням, намаганням уникнути покарання тощо).

Юрист має володіти наступними здібностями: логічне та аналітичне мислення; високий рівень розвитку понятійного мислення; високий розвиток концентрації і стійкості уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на певному виді діяльності); високий рівень розвитку короткострокової і довго­строкової пам'яті; вербальні здібності (вміння правильно і зрозуміло висловлювати свої думки); вміння переконувати; комунікативні нави­чки (навички спілкування з людьми); схильність до дослідницької діяльності; знання у різних сферах науки; високий рівень розвитку де­дуктивного мислення (вміння мислити від загального до конкретного); здатність до всебічного, адекватного сприйняття ситуації; вміння вести переговори.

Серед якостей юриста-професіонала особливого значення на­бувають:

1) професійно-ділові – повага до права, працездатність, відповідаль­ність, самокритичність, дисциплінованість;

2) морально-етичні – твердість моральних переконань, совість, принциповість, здатність брати відповідальність на себе, гуманність, нетерпимість до правопорушень;

3) інтелектуальні – вміння виокремлювати головне та суттєве, еру­диція, логічність мислення, здоровий глузд, продуктивна пам'ять, спостережливість, гнучкість мислення;

4) емоційно-вольові – вміння залишатися терплячим у складних ситуаціях, з повагою ставитися до оточуючих, витриманість, урівно­важеність;

5) організаційні – вміння ефективно організовувати свою роботу та роботу колективу.

Професіоналізм – невід'ємна властивість юридичної професії, що означає добре володіння своєю професією, тобто володіння знан­нями, досвідом, вміннями і навичками. Професіонал – це добре підготовлений спеціаліст кон­кретної справи. Професіоналізм відбиває специфіку роботи юрис­та, відмежовує її від правової свідомості та культури інших суб'єктів права, не юристів. Професіоналізм як властивість юри­дичної діяльності в юридичній практиці закріплюється у відповід­них нормативно-правових актах і є основою системи офіційних норм-вимог, що ставляться до юристів конкретної спеціалізації.

Ознаки професіоналізму:

o юрист має діяти за правилами, виробленими і закріпленими у встановле­ному порядку, відповідно до особливого рівня (якості) прийнятих на себе завдань;

o юрист повинен мати високу кваліфікацію (ділову компетенцію), засновану на фаховій освіті;

o керуватися морально-правовим обов'язком;

o дотримуватися правил правової, етичної, психологічної, естетичної, інформаційної культури, що ставляться до юридичної діяльності;

o юрист має бути підконтрольним відповідним державним органам або об'єднанням спеціалістів, при цьому залишатися вільним у здійсненні своїх права і обов’язків.

o юрист має гарантувати здійснення роботи на належному рівні;

o юрист повинен одержувати належну оплату за свою кваліфіковану працю.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.017 сек.)