Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЭЭЭЭЭЭЭ

Читайте также:
  1. Э ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
  2. ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
  3. ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

$$$ 50

Электролит затты көрсетіңіз.CuSO4

$$$ 264

Этилен С2Н4(г) жану реакциясының жылулық эффектісін есептеңіз, егер оның өнімдер ретінде СО2(г) және Н2О(с) болып келсе.СО2(г), Н2О(с) және С2Н4(г) түзілу жылулары -393,51, -285,84 и 52,28 кДж/моль-ге сәйкес тең болса.-1515,54кДж/моль

$$$ 110

Электролиз кезiнде 1 сағ. бойы катодта массасы 5,62 г кадмий бөлiндi, ал ток 5,36 А тең болды. Кадмийдiң ток бойынша шығымы қандай.50

$$$ 148

Эквивалент заңының өрнегі?m1/m2=E1/E2

$$$ 170

Эквивалент заңын өрнектейтiн теңдеуді көрсетiңiз.Э=М/В не 1/m2=(1/z*M1)/(1/z*M2)

$$$ 201

Элементтiң және оның қосылыстардың қасиеттерi периодтық тәуелділікте ... өсуіне байланысты болады.атомдық масса немесе ядро заряды

$$$ 204

Электрондық формуласы …4s24p3 элемент қай топта орналасқан?5топ, 4период

$$$ 208

Электрондық формуласы …s2p3-сәйкес фосфор атомының қалыпты жағдайдағы валенттiлiгiн көрсет.:3

$$$ 214

Электролиттік диссоциация дегеніміз: полярлық еріткішпен әрекеттесудің негізінде еріген заттың толық немесе жартылай иондарға ыдырауы

$$$ 216

Электрон жұбы арқылы түзiлетiн байланыс:коваленттік байланыс

$$$ 219

Элементтiң массалық саны нені көрсетедi?нейтрон протон массасын

$$$ 228

Электрондық формулалары төменде көрсетiлген қайсы элемент 7 топта орналасады?6s24f145d106p4.

$$$ 233

Электронның массасын сипаттайтын шаманы көрсетіңіз.9,1*10-31

$$$250

Электрондық балансты қай реакцияда қолданады?тотығу-тотықсыздану реакциясы

$$$ 251

Электронды қосып алатын бөлшек қалай аталады? тотықтырғыш

ЛАТЫН ӘРІПТЕРІ

$$$ 220

АI және Са протондардың жалпы саны тең:33

$$$ 226

АВ2-типi молекулалардың қайсысы сызықтық формада болады?CaCI2

$$$ 82

AgNO3 ерiтiндiсiнен массасы 108 г күмiстi 6 мин iшiнде бөлiп алу үшiн кандай ток күшiн жұмсау керек?268A

$$$ 90

AuCl3 ерiтiндiсiн 30 минут бойы электролиздегенде катодта 0,5 г Au бөлiну үшiн қажеттi ток күшiн анықтаңыз .0,4А

$$$ 179

А2(г)2(г)Û2АВ(г) реакцияның тепе-теңдiгi қай бағытқа ығысады, егер бiр уақытта қысымды 2 есе, температураны 100С-ке арттырса? Тура реакцияның температуралық коэффициентi 2-ге, керi реакцияның 3-ке тең.солға

$$$ 165

Са(ОН)2 кальций гидроксидiнiң эквивалентінің молярлық массасының мәнiн көрсетiңiз.37г/моль

$$$ 191

СО(г)+Н2О(г)=СО2(г)+Н2(г) реакцияның жылдамдығын 36 есе арттыру үшін қысымды қалай өзгерту керке?6есе

$$$ 105

CuSO4 ерітіндісі электролизденгенде электродтарда (катод және анодта) қандай заттар бөлініп шығады:Cu,O2

$$$ 68

ClO3- ионы Cl--на тотықсызданғанда қатысатын Н+ моль саны неге тең?6

$$$ 151

Fe2+ және Fe3+ иондарды анықтау үшін қолданады:тұз қышқылды;

$$$ 193

Fe3O4(тв)+4CO(г)Û3Fe(тв)+4CO2(г) реакцияның тепе-теңдігі қысымды арттырғанда қалай өзгереді:ығыспайды, өзгермейді

$$$ 207

“f”-электрон бұлты деңгейiндегi максималды орбиталь санын көрсет.7

$$$ 254

Fe2(SO4)3 тұздың эквиваленттік массасын есептеңіз:66,7

$$$ 270

Fe2O3(к)+3CO(г)=2Fe(к)+3CO2(г) реакциясы бойынша темiр (III) оксидiнiң түзiлу жылуын (∆Н0f,298) табыңыз:

х.р.=-26,8 кДж; ∆Н0f,298(CO)=-110,5 кДж, ∆Н0f,298(CO2)=-393,51 кДж. 819,7

$$$ 217

HCl молекуласындағы химиялық байланыс түрiн көрсетініз.ковалентті полюсті

$$$ 258

HCI және H2SO4 ерітінділерінің нормальдығы неге тең, егер олардың титрлері сәйкес тең 0,00359 г/мл және 0,004805 г/мл?CN=0.00359/36.5=9.8*10-5;CN=0.004805*2/98=9.8*10-5

$$$ 75

KMnO4+NaNO2+H2SO4®MnSO4+NaNO3+K2SO4+H2O тотығу-тотықсыздану реакциясына қатысатын электрондар санын анықтаңыз:10

Загрузка...

$$$ 259

KJ + K2Cr2O7 + H2SO4 ® J2 + K2SO4 + Cr2 (SO4)3 + H2O реакцияда K2Cr2O7 молекуласы қанша электрон қосып алады:+6 электрон

$$$ 72

Mg+HNO3®Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O реакция теңдеуiн аяқтап, тотықсыздандырғыш алдындағы коэффициентiн анықтаңыз:4

$$$ 85

Mg(NO3)2 тұзы ерiтiндiсi электролизiнде анодта бөлiнетiн затты көрсетiңiзО2

$$$ 134

(MnOH)2SO3 тұзды атаңыз?маргенецтің гидросульфиті

$$$ 246

Mg(OH)2 үшін ион көбейтіндісі неге тең?Кс=[Mg2+][OH-]2

$$$ 76

NaCrO2+PbO2+NaOH®Na2PbO2+Na2CrO4+H2O тотығу-тотықсыздану реакциясындағы тотықсыздандырғыштың моль санын табыңыз.2

$$$ 12

Na3PO4 толық диссоциацияланғанда түзiлетiн ион саны:4

$$$ 194

N2(г)+3H2(г)Û2NH3(г) жүйесiндегi тепе-теңдiктi оңға, яғни аммиак түзiлу жағына ығыстыру үшiн:қысымды арттырады

$$$ 35

рН 6-ға тең ерiтiндiдегi сутегi ионы концентрациясы неге тең (моль/л)?10-6

$$$ 253

рН ерітіндінің дұрыс өрнегін көрсетіңіз:pH=-lg[H+]

$$$ 71

P+H2O®H3PO3+PH3 реакция қай типiне жатады:тотығу-тотықсыздану реакциясы

$$$ 116

ОН--гидроксид-иондарының тотығу нәтижесiнде анодта қандай газ бөлiнедi?О2

$$$ 154

S(к)+O2(г)=SO2(г) гетерогенді реакцияның жылдамдығына сәйкес келетін өрнектердің қайсысы дұрыс?V=K*[O2]

$$$ 210

S2--ионына сәйкес келетiн электрондық формула?3s23p6

$$$ 231

сурьманың ең кіші және ең үлкен тотығу дәрежесiн көрсетiңiз-3; +5

$$$ 88

Zn0/Zn2+//Mg2+/Mg галлваникалық элементтiң электр қозғаушы күшi неге тең, егер E0(Zn/Zn2+)=-0,76B; E0(Mg/Mg2+)=-2,37B):+1,61B

 

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.)