Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облік ресурсних платежів

Читайте также:
  1. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  3. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  4. Бухгалтерський облік
  5. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  6. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
  7. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства
  8. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика
  9. Відображення в обліку окремих господарських операцій
  10. Відображення даних обліку надходження основних засобів в статтях фінансової звітності

________________________________________

Група,прізвище, ім’я

Страте-гічний маркетин-говий процес Особистий маркетинговий план
Фактори Типи факторів
Позитивні Негативні
ЕТАП ПЛАНУВАННЯ Ситуаційний аналіз (SWОТ) Внутрішні: «Я» 1. Особистісні риси 2. Освіта 3. Досвід роботи 4. Мотивація 5. Інші Мої сильні сторони: Мої слабкі сторони:  
Зовнішні: 1. Економічні 2. Технологічні 3. Правові 4. Інші Можливості для мене: Загрози для мене:
Розстановка акцентів і визначення цілей Мої цілі Мої особисті життєві цілі
Моя бажана посада Що я хотів би робити (опис посадових обов'язків)?
Моя оптимальна галузь роботи, організації, місце розташування У якій сфері я хотів би працювати?
У якій організації хочу працювати?
Де вона має знаходитися
Моя унікальність або диференціація Чим я відрізняюся від інших як особистість?
Яку я маю освіту і досвід роботи?
Що ще робить мене не подібним на інших?
Моє «позиціону-вання» Якби я порівнював себе з іншими по шукачами тієї ж роботи, то про себе я сказав би:
Моя маркетингова програма Мій особистий маркетинговий план
ЕТАП ПЛАНУВАННЯ Ргoduct Стратегія продукту (що маю ще зробити для покращення власного бренду) Яку освіту ще здобути чи які навички здобути на  
Який досвід роботи здобути?  
Який досвід волонтерської роботи набути?
Які я маю перешкоди, що їх неможливо усунути?  
Ргісе Стратегія ціни На який розмір оплати пращ розраховую?
Рlасе Стратегія місця Які контакти чи рекомендації можу надати працедавцеві?  
Рrоmоtіоn Стратегія просу- вання Чи добре написане моє резюме? Чи впевнено почуваюсь на співбесіді?
ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ Календарний план/бюджет Дії/витрати Термін виконання
Маркетингові дії(запис на курси, робота влітку, написання резюме, придбання одягу, організація поїздок тощо) 1. 2. 3. 4.   1. 2. 3. 4.  
ЕТАП КОНТРОЛЮ Розвиток   Що вдалося/не вдалося зробити?
Контроль   Як поліпшити мою стратегію власного просування?
               

 

ОБЛІК МАЙНОВИХ ТА РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

8.1. Облік ресурсних платежів

8.2.Облік майнових платежів

Облік ресурсних платежів

В Податковому кодексі України сформовано основні засади та принципи оподаткування ресурсними податками та зборами в Україні. На сьогодні сформовано розвинуту систему ресурсних платежів, яких налічується більше десятка. Нормативне забезпе­чення справляння цих платежів характеризується трьохрівневою структурою нормативно-правових актів: законами України, по­становами Кабінету міністрів України, інструкціями міністерств і відомств.

До переліку загальнодержавних ресурсних податків та зборів на сьогодні в Україні згідно ст.9 ПКУ включаються наступні:

• екологічний податок;

• плата за землю;

• збір за спеціальне використання води;

• збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

• плата за користування надрами;

• рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами при­родного газу та аміаку територією України;

• рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

• збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на елек­тричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

• збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на при­родний газ для споживачів усіх форм власності

• збір за користування радіочастотним ресурсом України.

 

Ресурсні платежі передбачають еквівалентність відносин між платниками і державою, їх величина залежить від обсягу вико­ристаних ресурсів, а, відповідно, звільнення від їх сплати досить складно виправдати економічно оскільки:

• користування природними ресурсами в ринкових умовах не може бути безкоштовним - як мінімум, варто забезпечи­ти фінансове джерело їх відтворення та охорони;

• у такий спосіб досягається рівність умов господарювання - суб'єкти, які, користуються природними ресурсами, по­винні їх оплачувати, інакше отримують більше переваг, ніж суб'єкти, які цими ресурсами не користуються;

• за допомогою сплати ресурсних платежів держава матиме змогу контролювати процес використання ресурсів та здій­снювати належний їх облік.

Основне завдання ефективного функціонування механізму оподаткування ресурсними платежами полягає не просто в тім, щоб зібрати найбільше податків, а в тім, щоб розширюючи база податків, ефективно розвивалися підприємства у сфері виробни­цтва й обігу. Таким чином система ресурсного оподаткування в Україні повинна мати не лише фіскальний ефект, але також спри­яти й підвищенню якості продукції. Приміром, у низці держав опо­датковують збільшення вмісту свинцю в пальному, сірки в нафті, стягують податки за порушення норм використання пестицидів, міндобрив. Ці важелі змушують підприємства постійно дбати про виконання стандартів та екологічних обмежень у процесі вироб­ництва, фінансувати заходи із упровадження екологічних іннова­цій та заощаджувати на ресурсних податках та зборах.

 

8.1.1. Облік плати за землю

 

Плата за землю - загальнодержавний податок, який справля­ється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ді­лянки державної і комунальної власності (ст. 14 ПК України).

Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодав­цеві за користування земельною ділянкою.

Платники плати за землю є суб'єктами податкових правовід­носин, це фізичні та юридичні особи, які постійно користуються земельною ділянкою у зв'язку з набуттям права власності на неї або використовують на підставі укладеного договору оренди зе­мельну ділянку, яка перебуває в державній або комунальній формі власності.

Документами, що посвідчують право власності на земель­ну частку (пай), також є:

¾ свідоцтво про право на спадщину;

¾ засвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифі­кат на право на земельну частку (пай);

¾ рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Документом, що посвідчує право на отримання земельної част­ки (паю) громадянами України, є трудова книжка члена колектив­ного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотарі­ально засвідчена виписка з неї.

Право користування землею - це право володіння і користу­вання земельною ділянкою. Право користування землею включає право постійного користування земельною ділянкою, право орен­ди та право концесії земельної ділянки. Користування наданою земельною ділянкою - не тільки право, а й обов'язок землекорис­тувача, який повинен забезпечувати використання землі за цільо­вим призначенням.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка (частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами), а також земельна частка (пай), що перебуває у влас­ності чи користуванні, у тому числі на умовах оренди.

Розмір орендної плати, як і податку на землю, не залежить від наслідків господарської діяльності орендаря, а обчислення розмі­ру орендної плати здійснюється з урахуванням індексації норма­тивної грошової оцінки земель.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - це капіта­лізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відпо­відно до законодавства центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Ставка податку - це законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки.

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки.

ПКУ встановлює два види ставок земельного податку залежно від типу сільського господарського угіддя: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1 % та для багаторічних насаджень - 0,03 %.

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:

Групи населених пунктів з чи­сельністю населення, тис. осіб Ставки податку, гривень за і кв. метр Коефіцієнт, що застосо­вується у містах Києві, Сімферополі, Севасто­полі та містах обласного значення
до3 0,24  
від 3 до і 0 0,48  
від 10 до 20 0,77  
від 20 до 50 1,2 1,2
від 50 до 100 1,44 1,4
від 100 до 250 1,68 1,6
від 250 до 500 1,92 2,0
від 500 до 1000 2,4 2,5
від і 000 і більше 3,36 3,0

Розмір земельного податку = Об'єкт справляння (площа зе­мельної ділянки) • Грошову оцінку земельної ділянки (за 1 га) • Ставка земельного податку

Від сплати податку звільняються фізичні особи:

¾ інваліди першої і другої групи;

¾ фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

¾ пенсіонери (за віком);

¾ ветерани війни;

¾ фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбаче­не для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку у межах граничних норм:

¾ для ведення особистого селянського господарства - у роз­мірі не більш як 2 гектари;

¾ для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос­подарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гек тара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

¾ для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,1 гектара;

¾ для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0.01 гектара;

¾ для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються юридичні особи:

¾ заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники, парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки;

¾ дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

¾ органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

¾ санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів;

¾ дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України;

¾ релігійні організації України;

¾ дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюдже­тів

¾ підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

¾ землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку;

¾ новостворені фермерські господарства протягом трьох ро­ків, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

Податковим кодексом передбачено два можливих варіанти обчислення суми податку платником - юридичною особою (щорічний та щомісячний). При цьому обрання тієї чи іншої моделі та безпосередньо нарахування плати за землю він здійснює самостійно. Сплачується податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем календарного місяця. Заповнення та подання декларації покладено на платника податкового платежу, до його обов'язків також віднесено надання довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

У разі коли платником податку виступає фізична особа, нарахування плати за землю та видача повідомлення - рішення про Внесення податку здійснюється податковими органами. Сплачується податок протягом 60 днів з дні вручення повідомлення.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Державний земельний кадастр - це особлива державна об­лікова система, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності (користування) земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі (землекористувачів).

Державний земельний кадастр включає кадастрове зонування зйомки, бонітування ґрунтів, економічну та грошову оцінку земель, державну реєстрацію земельних ділянок, облік кількості та якості земель.

Податок на землю перераховується до місцевих бюджетів у розмірах:

100 відсотків до бюджетів міст Києва та Севастополя;

75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республікан­ського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань

Облік податку на землю ведеться на рахунку 641 «Розрахунки по податках». на якому відкривається субрахунок другого порядку або аналітичний рахунок «Розрахунок по податку на землю».

а) Нарахований земельний податок:

Дт 92 «Адміністративні витрати»; 84 «Інші операційні витрати» Кт 641 «Розрахунки по податках» субрахунок другого порядку або аналітичний рахунок «Розрахунок по податку на землю».

б) Перерахований податок до бюджету:

Дт 641 «Розрахунки по податках» субрахунок другого порядку або аналітичний рахунок «Розрахунок по податку на землю»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

3) В кінці звітного періоду віднесені витрати по сплаті зе­мельного податку на фінансові результати від звичайної ді­яльності:

Дт 791 «Результат основної діяльності»

Кт 92 «Адміністративні витрати»; 84 «Інші операційні витрати».

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 101 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав