Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навч

Читайте также:
  1. Cписок рекомендованої літератури
  2. Cписок рекомендованої літератури
  3. Cписок рекомендованої літератури
  4. II. Список теоретических вопросов к экзамену
  5. III. Список практических вопросов к экзамену
  6. SELECT [ALL | DISTINCT] список_выбора
  7. Uses Список используемых модулей
  8. V. СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ “ФІЛОСОФІЯ”.
  9. V.1. Список тем рефератов.
  10. Алгоритмы, использующие список приоритетов.

 

1. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 312 с.

2. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського.—К., 1992.

3. Верстюк В.Ф. М.С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради // Український історичний журнал. — 1996. — №5.

4. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ століття. Довідник. – К., 1996.

5. Головченко В. Від “Самостійної України” до Союзу визволення України: нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ століття. – Харків, 1996.

6. Гордієнко В. Українські Січові Стрільці. – Львів, 1990.

7. Грабович Г. До питання про критичне самоусвідомлення в українській думці XIX ст.: Шевченко, Куліш, Драгоманов // Сучасність. — 1996.

8. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ –ХХ століття. – К., 1996.

9. Грушевський М. На порозі нової України. - К., 1991

10. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

11. Драгоманов М. Вибране. – К.,1991.

12. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть: навч. посіб./ Ю. А. Горбань, Б. І. Білик, Л.В. Дячук та ін.. – К., 2007.

13. Кармазіна М. С. Ідея державності в Українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ століття). – К., 1998.

14. Кучер В.В. Историяправовых учений. Курс лекций. – М.: Омега-Л, 2007.

15. Малик Я., Кондратюк К. Рецензія на книгу С.Гелея “Василь Кучабський: від національної ідеї до державності” // Українські варіанти. – 1998, Ч. 3-4.

16. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. Посібник для студентів вищ. навч.закладів. – К.: Генеза, 1997.

17. Політологічний енциклопедичний словник // Упорядник В.П.Горбатенко; За ред. Ю.С.Шевчука, В.Д. Бабкіна, В.П.Горбатенко. 2-е вид., і перероб. – К.: Генеза, 2004.

18. Потульницький. Нариси з української політології 1918 – 1991. – К., 1994.

19. Потульницький. Історія української політології. – К.;1992.

20. Реєнт О. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.). – К., 2003.

21. Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя). — К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. — 396 с.

22. Сарбей В.Г. IсторiяУкраiни (XIX - початок XX ст.).- К.: Гнеза, 1996.

23. Сарбей В. Національне відродження України. – К., 1999. – 336 с.

24. Семків О.І. Політологія. Хрестоматія. –– Львів.: Світ, 1996.

25. Скакун. Драгоманов какполитический мислитель. – Харьков, 1993.

26. Солдатенко В.Ф. Внесок М.С. Грушевського в концепцію української революції // Український історичний журнал. — 1996. — №5.

27. Ткаченко В., Реєнт О. Україна: на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки). – К., 1995.

28. Українська державність у XX столітті. (Історико-політологічний аналіз). – Київ: Політична думка, 1996.

29. Українські політичні партії кінця XIX — початку XX століття. Програмові і довідкові матеріали.—К., 1993.

30. Шип Н. Суспільно-політичне і духовне життя українців у складі Російської імперії (XIX ст.). – К., 2004.

 

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 32 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав