Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Актуалізація знань

Читайте также:
  1. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  3. III. Систематизація і доповнення знань
  4. V. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
  5. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  6. Актуалізація опорних знань
  7. Вимоги до знань і умінь
  8. Вимоги до знань та вмінь
  9. Вимоги до знань та умінь студентів під час вивчення курсу

На початку уроку більшість учителів переймаються питаннями активі­зації, введення учнів у зміст нової теми, тобто: «Яким чином збудити ці­кавість учнів?», «Як відновити у пам'яті попередні знання?», «Як спрямува­ти думку учнів за темою уроку?»

Всі вчителі знають, що ефективність цієї стадії уроку створює подальшу мотивацію учнів до ефективного навчання.

Ось якими можуть бути форми діяльності на цьому етапі уроку.

1. Попередня активізація. Вчитель представляє фонові знання і збуджує інтерес до теми. Так, починаючи вивчення Великої Французької рево­люції, вчитель може зачитати уривки з різних джерел того періоду: щоденників, художніх творів, газет, — коротко обговорити настрої, дух, які панували тоді, і тільки після цього почати працювати зі зміс­том теми.

· Фокусуючі запитання. Питання, на які треба відповідати після представ­лення теми. Часто вони є проблемними питаннями. Учні можуть самі сформулювати запитання, на які треба знайти відповідь.

· «Мозкова атака». Складання списку того, що вже відомо учням із цієї теми. Розширити цей прийом можна, показавши зв'язки між висунути­ми пропозиціями.

· Керована діяльність — читання-мислення. При самостійному вивченні тексту вчитель пропонує розділити текст на частини. Завдання для уч­нів буде таким: передбачити, що станеться у наступній частині або про що вони дізнаються в інформаційному тексті.

· Низка слів наперед. Учням пропонуються вирази з тексту, короткий пе­релік слів. Пари учнів роблять припущення про те, як ці слова вико­ристані в тексті.

На стадії актуалізації, першій стадії уроку, учням пропонують здійснити «Мозкову атаку», тобто укласти списки того, що вони знають або думають про це. «Мозкова атака» проводиться індивідуально, у парах, групах. Хтось записує (наприклад, на дошці) ідеї, незважаючи на те, правильні вони чи ні. На цьому етапі важливо, щоб учитель утримувався від висловлювання власних ідей та дав можливість виступити учням. Роль учителя — спрямо­вувати роботу, виявляти думки учнів та уважно прислухатися до учнівських ідей.

Під час актуалізації відбувається кілька важливих пізнавальних операцій:

· Учні активно пригадують усе те, що їм відомо з теми. Це їх змушує пе­ревірити власні знання та подумати над новою темою. В результаті школярі встановлюють рівень власних знань, які вони будуть попов­нювати на уроці. Це дуже важливо, щоб нова інформація не була пода­на у відриві від відомого й частково зрозумілого. Реконструкція знань сприяє виявленню помилок у знаннях і створює основу для досягнення довготривалого розуміння очікуваної інформації.

· Відбувається активізація учня. Якщо вважати навчання активною діяльністю, то стає зрозумілою пасивність наших учнів на уроках під час слухання, переказу, а іноді бездумного конспектування розповіді вчителя. Активізація школярів означає висловлення свого розуміння теми через говоріння та письмо, коли відбувається створення власної схеми до теми, яка вивчається. Учень доходить до усвідомлення етапів розгляду й розмірковування над новою інформацією.

· З'являється зацікавленість новою темою і прагнення її дослідити. Ви­никає цілеспрямоване бажання дізнатися більше про події, що вивча­ються. Це прагнення може бути як кероване вчителем, так і підтриму­ване власне учнем. Самоспрямованість, зрозуміло, має набагато, якісніші показники, ніж зовнішній поштовх. Адже без особистої моти­вації навчання зводиться нанівець.

Дуже важливим є визначення мети навчання для учнів, що є вирішаль­ним у їх подальшій роботі. На уроці виникає багато запитань, що відбива­ють відмінності у поглядах учнів, і відповідь на них є значним стимулом для розуміння нової теми.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав