Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задания к семинарам

Читайте также:
  1. I. Индивидуальные задания.
  2. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
  3. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
  4. III Задания для вводного контроля знаний
  5. III Задания на использование различных возможностей справочно – правовых систем
  6. III. Задания для самоподготовки
  7. III. Задания для самоподготовки
  8. III. Задания для самоподготовки
  9. III. Задания для самоподготовки
  10. III. Задания для самостоятельной работы

 

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОЮ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВОЇ
ОХОРОНИ КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ
ТА/АБО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ЗАЗНАЧЕННЯ

 

Стаття 19. Підстави для визнання недійсною та припинення
правової охорони кваліфікованого зазначення
походження товару

 

1. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження
товару визнається недійсною на підставі визнання недійсною
реєстрації цього зазначення.

 

2. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження
товару припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього
зазначення.

 

Стаття 20. Визнання реєстрації кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на використання
цього зазначення недійсними

 

1. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару
може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності
умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 7 цього
Закону.

 

Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого зазначення
походження товару або права на використання цього зазначення
вважаються такими, що не набрали чинності.

 

2. Реєстрація права на використання кваліфікованого
зазначення походження товару та свідоцтво, що посвідчує право на
використання кваліфікованого зазначення походження товару, можуть
бути визнані судом недійсними, якщо реєстрація була здійснена з
порушенням вимог, передбачених статтями 7, 8 і 9 цього Закону.
( Абзац перший частини другої статті 20 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

 

Визнання недійсними реєстрації права на використання
кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтва, що
посвідчує це право, вважаються такими, що не набрали чинності.

 

Стаття 21. Припинення дії реєстрації кваліфікованого
зазначення походження товару та права
на його використання

( Назва статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )

1. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження
товару може бути припинена судом у разі втрати характерних для
даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару,
описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою
назвою товару.

 

2. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження
товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі,
припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього
зазначення в країні походження.

 

3. Право на використання зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару може бути припинено:

 

а) за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих
властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від
дати, встановленої судом; ( Підпункт "а" частини третьої статті 21
в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

 

б) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної
особи, що є власником свідоцтва;

 

в) у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про
відмову від права на використання цього зазначення. Право
припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це;

г) у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва.
Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який
збір не сплачено.

Стаття 22. Порядок визнання недійсними та припинення дії
реєстрації кваліфікованого зазначення походження
товару та/або права на його використання

1. Визнання реєстрації та відповідного свідоцтва недійсними
провадиться у судовому порядку. ( Частина перша статті 22 в
редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

2. Будь-яка особа має право звернутися до суду з позовом про
визнання недійсними реєстрації та свідоцтва або про припинення їх
дії, про уточнення описаних у Реєстрі характеристик товару чи
уточнення відповідності кваліфікованого зазначення походження
товару його географічному місцю, а також про визнання
зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
видовою назвою.

3. На підставі рішення суду Установа вносить відповідні
зміни до Реєстру чи Переліку видових назв товарів, про що
публікується в офіційному бюлетені Установи. ( Частина третя
статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-III
( 2188-14 ) від 21.12.2000 )


Розділ VI

ЗАХИСТ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

Стаття 23. Порушення прав на використання зазначення
походження товару

1. Порушенням прав на використання зазначення походження
товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або
такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього
місця походження товару.

2. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва про
реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару тягне за собою відповідальність
згідно із законами. ( Частина друга статті 23 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

3. Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на
використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження
товару є: ( Абзац перший частини третьої статті 23 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію
права на його використання; ( Підпункт "а" частини третьої статті
23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

б) використання зареєстрованого зазначення географічного
походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого
для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє
місце походження товару або географічне зазначення його походження
використовується у перекладі або супроводжується словами: "вид",
"тип", "стиль", "марка", "імітація" тощо;

в) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару або подібного до нього позначення для відмінних
від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання
вводить в оману споживачів щодо походження товару та його
особливих властивостей або інших характеристик, а також для
неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди
репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним
використанням його репутації;

г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару як видової назви.

4. Не вважається порушенням прав власника свідоцтва:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару, передбачене пунктами "б" і "в" частини п'ятої
статті 17 цього Закону, будь-якою особою, яка на законних
підставах придбала позначений цим кваліфікованим зазначенням
походження товар у власника свідоцтва і повторно вводить його в
обіг;

б) використання кваліфікованого зазначення походження товару
особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його
використання, але добросовісно його використовувала до дати
реєстрації. Якщо ця особа протягом дванадцяти місяців від дати
реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару не подасть
до Установи заявки на одержання права на використання цього
зазначення, подальше його використання вважається порушенням прав
власника свідоцтва. ( Підпункт "б" частини четвертої статті 23 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

( Статтю 24 виключено на підставі Закону N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 )

Стаття 25. Способи захисту прав

1. Захист прав на зазначення походження товару здійснюється у
судовому та іншому встановленому законом порядку.

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що
виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори
про:

правомірність реєстрації кваліфікованого зазначення
походження товару;

встановлення факту використання кваліфікованого зазначення
походження товару;

порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на
використання кваліфікованого зазначення походження товару;

компенсації.( Стаття 25 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 26. Державне мито і збори

Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв
визначаються законодавством.

Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу
свідоцтв, зараховуються до Державного бюджету України.

Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх
сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні
рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної
системи правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до
їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим
Законом. ( Частина четверта статті 26 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )

Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове
призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються
виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної
системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема на
виконання завдань, визначених цим Законом, іншими
нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.( Закон доповнено статтею 26 згідно із Законом N 2188-III
( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.

До приведення інших законів у відповідність з нормами цього
Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, що випливають з цього Закону;

визначити та опублікувати перелік спеціально уповноважених
органів, зобов'язаних визначати та контролювати особливі
властивості та інші характеристики товарів, визначати межі
географічних місць і встановлювати виробників товарів;

розробити Положення про Перелік видових назв товарів;

встановити порядок та розміри сплати зборів за подання
заявки, видачу свідоцтва та продовження строку його дії,
продовження строків подання заперечень і скарг тощо згідно з цим
Законом;

привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 червня 1999 року
N 752-XIV

 

Логика

Задания к семинарам


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав