Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види середніх величин і методи їх розрахунку.

Читайте также:
  1. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  2. I. Из истории развития методики развития речи
  3. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  4. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  5. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  6. I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  7. I. Организационно - методический раздел
  8. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  9. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  10. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

На етапі статистичної обробки можуть бути поставлені самі різні завдання дослідження, для вирішення яких треба вибрати відповідну середню. При цьому необхідно керуватися наступним правилом: величини, які є чисельником і знаменником середній, мають бути логічно пов'язані між собою.

Використовуються дві категорії середніх величин :

статечні середні;

структурні середні.

Перша категорія статечних середніх включає: середню арифметичну, середню гармонійну, середню квадратичну і середню геометричну.

Друга категорія (структурні середні) - це мода і медіана. Ці види середніх будуть розглянуті в темі "Ряди розподілу".

Введемо наступні умовні позначення:

- величини, для яких обчислюється середня;

- середня, де риса згори свідчить про те, що має місце усереднювання індивідуальних значень;

- частота (повторюваність індивідуальних значень ознаки).

Різні середні виводяться із загальної формули статечної середньої :

(4.9)

при k = 1 - середня арифметична; k = - 1 - середня гармонійна; k = 0 - середня геометрична; k = - 2 - середня квадратична.

Середні величини бувають прості і зважені. Зваженими середніми називають величини, які враховують, що деякі варіанти значень ознаки можуть мати різну чисельність, у зв'язку з чим кожен варіант доводиться множити на цю чисельність. Іншими словами, "вагами" виступають числа одиниць сукупності в різних групах, тобто кожен варіант "зважують" по своїй частоті. Частоту f називають статистичною вагою або вагою середньою.

Середня арифметична - найпоширеніший вид середньої. Вона використовується, коли розрахунок здійснюється за незгрупованими статистичними даними, де треба отримати середній доданок. Середня арифметична - це таке середнє значення ознаки, при отриманні якого зберігається незмінним загальний об'єм ознаки в сукупності.

Формула середньою арифметичною (простій) має вигляд

(4.10)

де n - чисельність сукупності.

Наприклад, середня заробітна плата працівників підприємства обчислюється як середня арифметична:

Визначальними показниками тут є заробітна плата кожного працівника і число працівників підприємства. При обчисленні середньої загальна сума заробітної плати залишилася колишньою, але розподіленою як би між усіма працівниками порівну. Приміром, необхідно вичислити середню заробітну плату працівників невеликої фірми, де зайнято 8 чоловік:

При розрахунку середніх величин окремі значення ознаки, яка усереднюється, можуть повторюватися, тому розрахунок середньої величини виробляється за згрупованими даними. В цьому випадку йдеться про використання середньою арифметичною зваженою, яка має вигляд

(4.11)

Так, нам необхідно розрахувати середній курс акцій якогось акціонерного товариства на торгах фондової біржі. Відомо, що угоди здійснювалися протягом 5 днів (5 угод), кількість проданих акцій по курсу продажів розподілилася таким чином:

1 - 800 ак. - 1010 руб.

2 - 650 ак. - 990 руб.

3 - 700 ак. - 1015 руб.

4 - 550 ак. - 900 руб.

5 - 850 ак. - 1150 руб.

Початковим співвідношенням для визначення середнього курсу вартості акцій є відношення загальної суми угод (ОСС) до кількості проданих акцій (КПА) :

ОСС = 1010 ·800+990·650+1015·700+900·550+1150·850= 3 634 500;

КПА = 800+650+700+550+850=3550.

В цьому випадку середній курс вартості акцій був рівний

Необхідно знати властивості арифметичною середньою, що дуже важливо як для її використання, так і при її розрахунку. Можна виділити три основні властивості, які найбільш усього зумовили широке застосування арифметичною середньою в статистико-экономических розрахунках.

Властивість перша (нульова) : сума позитивних відхилень індивідуальних значень ознаки від його середнього значення дорівнює сумі негативних відхилень. Це дуже важлива властивість, оскільки воно показує, що будь-які відхилення (як з +, так і з -), викликані випадковими причинами, взаємно будуть погашені.

Доказ:

Властивість друга (мінімальна): сума квадратів відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої арифметичної менша, ніж від будь-якого іншого числа (а), тобто є число мінімальне.

Доказ.

Складемо суму квадратів відхилень від змінної а:

(4.12)

Щоб знайти екстремум цієї функції, необхідно її похідну по а прирівняти нулю:

Звідси отримуємо:

(4.13)

Отже, екстремум суми квадратів відхилень досягається при . Цей екстремум - мінімум, оскільки функція не може мати максимуму.

Властивість третя : середня арифметична постійної величини рівна цієй постійній: при а = const.

Окрім цих трьох найважливіших властивостей середньою арифметичною існують так звані розрахункові властивості, які поступово втрачають свою значущість у зв'язку з використанням електронно-обчислювальної техніки, :

якщо індивідуальне значення ознаки кожної одиниці помножити або розділити на постійне число, то середня арифметична збільшиться або зменшиться в стільки ж раз;

середня арифметична не зміниться, якщо вагу (частоту) кожного значення ознаки розділити на постійне число;

якщо індивідуальні значення ознаки кожної одиниці зменшити або збільшити на одну і ту ж величину, то середня арифметична зменшиться або збільшиться на ту ж саму величину.

Середня гармонійна. Цю середню називають зворотною середньою арифметичною, оскільки ця величина використовується при k = - 1.

Проста середня гармонійна використовується тоді, коли ваги значень ознаки однакові. Її формулу можна вивести з базової формули, підставивши k = -1:

(4.14)

Приміром, нам треба вичислити середню швидкість двох автомашин, що пройшли один і той же шлях, але з різною швидкістю: перша - із швидкістю 100 км/ч, друга, - 90 км/ч. Застосовуючи метод середньою гармонійною, ми обчислюємо середню швидкість:

 

 

У статистичній практиці частіше використовується гармонійна зважена, формула якої має вигляд

(4.15)

Ця формула використовується в тих випадках, коли ваги (чи об'єми явищ) за кожною ознакою не рівні. У початковому співвідношенні для розрахунку середньою відомий чисельник, але невідомий знаменник.

Наприклад, при розрахунку середньої ціни ми повинні користуватися відношенням суми реалізації до кількості реалізованих одиниць. Нам не відома кількість реалізованих одиниць (йдеться про різні товари), але відомі суми реалізацій цих різних товарів. Допустимо, необхідно упізнати середню ціну реалізованих товарів :

Вид товару Ціна за одиницю, крб. Сума реалізацій, крб.
а
б
с

 

Отримуємо

 

Якщо тут використовувати формулу середньою арифметичною, то можна отримати середню ціну, яка буде нереальна, :

Середня геометрична. Найчастіше середня геометрична знаходить своє застосування при визначенні середніх темпів зростання (середніх коефіцієнтів зростання), коли індивідуальні значення ознаки представлені у вигляді відносних величин. Вона використовується також, якщо необхідно знайти середню між мінімальним і максимальним значеннями ознаки (наприклад, між 100 і 1000000). Існують формули для простої і зваженої середньою геометричною.

 

Для простої середньою геометричною

 

Для зваженої середньою геометричною

(4.16)

Середня квадратична величина. Основною сферою її застосування є вимір варіації ознаки в сукупності.

 

Формула простій середньою квадратичною

(4.17)

 

Формула зваженої середньою квадратичною

(4.18)

 

У результаті можна сказати, що від правильного вибору виду середньої величини у кожному конкретному випадку залежить успішне рішення завдань статистичного дослідження.

Вибір середньою припускає таку послідовність:

а) встановлення узагальнювального показника сукупності;

б) визначення для цього узагальнювального показника математичного співвідношення величин;

в) заміна індивідуальних значень середніми величинами;

г) розрахунок середньої за допомогою відповідного рівняння.

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав