Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Основні засоби

Читайте также:
  1. Uml; Основні теоретичні положення
  2. Uml; Основні теоретичні положення
  3. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  4. В) Екзистенціалізм та його основні напрями.
  5. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  6. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  7. Вербальні засоби ділового спілкування
  8. Вимоги до структури, змісту, обсягу й інтенсивності фізичних вправ в основній частині уроку.
  9. Випромінювання, його вплив на людину та засоби захисту

Peter went to Paris.

Example:

A: Peter went to Paris, and he bought a pipe.

B: Peter went to Paris, and he bought a pipe and a picture.

a newspaper a postcard a picture

a spoon an apple a piano

a pipe a pear a carpet

a pork pie a paper plate some soap

a pepper pot a pen a puppy

a stamp a pencil a plastic spider

an envelope a pin an expensive present for Poppy

Exercise 8. Pronounce these tongue-twisters in the shortest possible time:

Please, place the pleated pressed pants on the plain pressing plank.

***

Please, prune plum trees promptly.

***

Is a pleasant peasant’s pheasant present?

Exercise 9. Give the Russian equivalents of the proverbs. Learn them. Make up a dialogue to illustrate one of the proverbs :

1. Praise is not pudding.

2. Practise what you preach.

 

 


[1] Mark ◊ means «Listerning».

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20__ рік

        Форма N 5 Код за ДКУД

 

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо- вано аморти- зації за рік Втрати від змен- шення корис- ності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року  
первісної (пере- оціненої) вартості зносу  
первісна (пере- оцінена) вартість знос первісної (пере- оціненої) вартості зносу первісна (пере- оцінена) вартість знос первісна (пере- оцінена) вартість знос  
 
Права користування природними ресурсами                            
Права користування майном                            
Права на знаки для товарів і послуг                            
Права на об'єкти промислової власності                            
Авторські та суміжні з ними права                            
Гудвіл                            
Інші нематеріальні активи                            
Разом                            

 

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) _____
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) _____
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) _____
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _____

 

II. Основні засоби

Групи основних засобів Код ряд-ка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нара- ховано аморти- зації за рік Втрати від змен- шення корис- ності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі  
первісної (пере- оціненої) вартості зносу одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду  
первісна (пере- оцінена) вартість знос первісної (пере- оціненої) вартості зносу первісна (пере- оцінена) вартість знос первісна (пере- оцінена) вартість знос  
 
первісна (пере- оцінена) вартість знос первісна (пере- оцінена) вартість знос  
 
Земельні ділянки                                    
Капітальні витрати на поліпшення земель                                    
Будинки, споруди та передавальні пристрої                                    
Машини та обладнання                                    
Транспортні засоби                                    
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)                                    
Робоча і продуктивна худоба                                    
Багаторічні насадження                                    
Інші основні засоби                                    
Бібліотечні фонди                                    
Малоцінні необоротні матеріальні активи                                    
Тимчасові (нетитульні) споруди                                    
Природні ресурси                                    
Інвентарна тара                                    
Предмети прокату                                    
Інші необоротні матеріальні активи                                    
Разом                                    

 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____
  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _____
  залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) _____
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) _____
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав