Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

V. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии студентам

Читайте также:
  1. B) Сокращение государственной собственности.
  2. B. вместе с государственной экспертизой
  3. E. Порядок защиты курсовой работы.
  4. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  5. I. Место Государственной думы в системе органов власти царской России (1905 1912 гг.).
  6. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
  7. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
  8. II. Порядок выполнения
  9. II. Порядок выполнения курсовой работы
  10. II. Порядок выполнения, рецензирования и защиты курсовой работы

Психолог у будь-якій сфері соціальної практики виконує специфічні функції, що породжує разом з тим особливе співвідношення його прав і обов'язків порівняно з іншими працівниками цієї ж сфери.

Для практичного психолога характерним є пріоритет обов'язків над правами.

Чимало прав практичного психолога тісно пов'язані з обов'язками, випливають з них і без них реалізовуватись не можуть.

Наприклад, шкільний психолог, зокрема, зобов'язаний (має право):

- активно захищати інтереси дитини, людини, якщо вони порушуються особами, відповідальними за навчання і виховання, створення необхідних умов життєдіяльності;

- приймати самостійні рішення в межах своєї компетенції;

- втручатися в методи навчання, виховання, якщо вони не сприяють розвитку дитини;

- вимагати від осіб, які мають відповідні повноваження, всілякого сприяння розвитку дитини і своєчасного прийняття позитивних рішень, що стосуються долі клієнта;

- особисто брати участь у проведенні медико-психологічних, судово-психологічних експертиз і досліджень дітей, а також осіб, які пов'язані з їх вихованням і навчанням.

Свої обов'язки психолог реалізує в межах напрямків його професійної діяльності (Див. Положення про психологічну службу в системі освіти - Додаток Е).

Права практичного психолога можуть бути захищені юридично, соціально і морально.

Юридичний захист передбачає дотримання існуючих законів, інших законодавчих документів (частково розглянутих у темі), відповідно до яких психолог вибудовує свою професійну діяльність і стосунки з іншими особами.

Соціальний захист прав практичного психолога забезпечується організаціями, діяльність яких стосується сфери діяльності, в якій працює психолог. Також це можуть бути і асоціації та товариства психологів, практичних психологів, ЗМІ.

Моральний захист діяльності практичного психолога полягає у підтримці громадською думкою

 

V. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии студентам

5.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования» повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, за особые достижения в:

- учебной деятельности,

- научно-исследовательской деятельности,

- общественной деятельности,

- культурно-творческой деятельности,

- спортивной деятельности.

5.2. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, обучающимся на «отлично», «отлично» и «хорошо», «хорошо».

5.3. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена бакалаврам и специалистам, начиная со второго курса третьего семестра обучения, магистрантам – с первого семестра обучения.

5.4. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;

б) признание студента победителем или призером проводимых НГУ, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.

5.5. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой НГУ или иной организацией;

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании НГУ или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии;

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом НГУ, общественной или иной организацией.

5.6. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):

- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;

- общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;

- общественно значимых культурно-массовых мероприятий;

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни НГУ, в разработке сайта НГУ, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации НГУ, в том числе в издании газет, журналов, создании теле- и радиопрограмм НГУ в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии;

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.

5.7. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой НГУ или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения);

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.

5.8. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых НГУ или иной организацией;

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.

5.9. Численность студентов НГУ, получающих повышенную государственную академическую стипендию, в соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.

5.10. При назначении повышенной государственной академической стипендии студентам на повышение стипендии за достижения в учебной деятельности используется не более 20 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования».

5.11. В соответствии с установленной НГУ категорией «национальный исследовательский университет» размер фонда повышенной стипендии за достижения студентов в научно-исследовательской деятельности не может быть менее 40 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования».

5.12. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».

5.13. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за достижения в одной или нескольких областях деятельности, указанных в п. 5.1. настоящего Положения. При наличии достижений студента в нескольких областях деятельности в течение одного семестра размер его повышенной стипендии определяется по наивысшему достижению.

5.14. При назначении повышенной государственной академической стипендии при прочих равных условиях приоритет отдается мероприятиям уровня не ниже регионального (студенческие олимпиады и конкурсы, научные и научно-практические конференции и семинары, спортивные соревнования, культурно-творческие конкурсы, социально-значимые мероприятия). Подтверждениями достижений студента в областях деятельности, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, должны быть соответствующие документы (дипломы, сертификаты, свидетельства, статьи, тезисы и т.п.). Студенты должны предоставить документальное подтверждение своих достижений в стипендиальные комиссии факультетов, на которых они обучаются.

5.15. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на старших курсах.

5.16. Ответственность за информирование обучающихся о возможности и условиях получения повышенной государственной академической стипендии, а также учет их индивидуальных достижений возлагается на:

УМО факультетов – за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной деятельности;

ЦВВР НГУ – за достижения в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности;

Спортивный отдел кафедры физического воспитания НГУ – за достижения в спортивной деятельности.

5.17. Право предоставлять в стипендиальные комиссии факультетов НГУ сведения о достижениях обучающихся в указанных в п. 5.1. областях деятельности могут Объединенный совет обучающихся, Профсоюз студентов НГУ, другие студенческие организации и подразделения НГУ, по роду деятельности имеющие информацию об указанных достижениях.

5.18. Решение о размерах повышенной государственной академической стипендии студентам по видам достижений, указанных в п. 5.1., принимается Ученым советом НГУ по представлению Стипендиальной комиссии НГУ и утверждается приказом ректора. Решение о назначении повышенной государственной академической стипендии принимается не реже двух раз в год.

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 83 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Система типових функцій і задач практичного психолога| Информационное письмо

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав