Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка ефективності нововведень.

Читайте также:
  1. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  2. Аналіз ефективності інвестиційного проекту.
  3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКОМ
  4. Аналіз ефективності надання ПАТ КБ «Приватбанк» кредитних послуг
  5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
  6. Аналіз параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням
  7. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  8. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків
  9. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  10. Вартісна оцінка та її сутність.

Перш, ніж оцінити економічну ефективність інновацій слід врахувати чинники ризикованості їх реалізації. Ризики інновацій пов'язані з часовим лагом, що виникає між впровадженням нововведень і одержанням корисного результату. Ймовірність виникнення втрат від нововведень зумовлює необхідність оцінювання ризиків реалізації інноваційних рішень. З економічної точки зору ці втрати можуть суттєво вплинути на ефективність нововведень.

Тому оцінювання доцільності інноваційних процесів вимагає необхідності розгляду факторів, що формують ризики нововведень з урахуванням особливостей економічного середовища. Серед факторів, що впливають на ефективність інноваційних проектів, можна виділити дві великі групи: зовнішні ризикові фактори (ризики порушення стабільності партнерських відносин; ризики функціонування банківської системи; ризики порушення стабільних схем постачання; ризики зміни податкової системи; ринкові ризики, пов'язані з коливаннями попиту-пропозиції тощо) та внутрішні ризикові фактори (ризики недостатності науково-технічного потенціалу; ризики можливого зриву намічених інноваційних програм; ризики скорочення фінансування; ризики виникнення помилок в економічних розрахунках, прогнозах тощо).

Економічний ефект характеризує абсолютну величину переви­щення вартісної оцінки очікуваних (фактичних) результатів над су­марними витратами ресурсів за розрахунковий період і обчислюєть­ся за загальноприйнятою методикою.

Сумарні витрати на реалізацію технічного нововведенняза розрахунковий період охоплюють витрати на виробництво та ви­трати на використання продукції.

Оцінка внутрішньовиробничого (комерційного) економічного ефекту зазвичай здійснюється з використанням таких показників:

- прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (нау­кової організації);

- похідних вимірників – внутрішньої норми прибутковості, терміну окупності ка­пітальних витрат тощо.

Інноваційний процес тісно пов’язаний із вирішенням питання інвестиційного його забезпечення. Саме в інвестиційній політиці в сфері інновацій слід приділяти увагу розподілу прибутку в часі, тобто скласти такий проект інвестиційного забезпечення інновацій, який мак­симально вигравав би в часі, незалежно від розмірів витрат на його фінансування.

Об'єкти інвестування, як правило, пов'язані з нововведен­нями й можуть відрізнятися за характером:

- нові машини та обладнання, закуплені для розширення справи, що амортизуються протягом 3-5 років;

- заміна існуючого устаткування (оцінка доцільності інвестицій у такі проекти пов'язана не лише з вартістю нового обладнання, а й з доходом від продажу старих машин);

- інвестиції в дослідження, вдосконалення продукції, довгострокову рекламу, збут, навчання персоналу;

- інвестиції в соціально-етичний маркетинг (охорона пра­ці, охорона навколишнього середовища);

- купівля землі, розширення конторських споруд, купівля патен­тів і ліцензій.

Складовою прийняття рішень про доцільність проекту інвести­цій в інновації є початкова вартість як алгебраїчна сума початкових витрат і доходу, що дорівнює сумі початкових витрат за мінусом по­чаткового доходу.

Сума початкових витрат дорівнює ціні нововведення (напри­клад, устаткування) плюс витрати на перевезення, монтаж і конт­роль за нарахуванням податків з продажу старого устаткування.

Сума початкового доходу дорівнює доходу від продажу старого устаткування із врахуванням зміни норм податкових платежів.

Обгрунтування ефективності, рентабельності інвестицій можливе за умови використання інформації про такі параметри: поточні доходи (прибутки); поточні (експлуатаційні) витрати (видатки); початкова вартість інвестицій; залишкова (ліквідаційна) вартість інвестицій; інвестиційний період; розрахунковий розмір ренти.

Оцінюючи поточні доходи, необхідно ретельно вивчати зміни обся­гу продажу з часом. Перш ніж нова продукція знайде свою нішу на рин­ку й збільшиться обсяг продаж, проходить 2-3 роки. Згодом продукція набуває популярності на ринку й збут досягає максимуму. Обсяг прода­жу зберігається ще деякий час, далі збут скорочується, спадає, і на зміну даній продукції на ринку повинна прийти більш досконала, нова.

Якщо фірма безперервно розробляє нову продукцію, вона має можливість зберігати свої ринкові позиції і навіть покращувати їх.

Поточні витрати пов'язані з результатом упровадження та вико­ристання інновацій.

Початкова вартість інвестицій – це великі одноразові витрати, що здійснюються на початку інвестиційного періоду й призначені для придбання об'єкта капіталовкладень.

Залишкова (ліквідаційна) вартість інвестицій – вартість інвестицій наприкінці інвестиційного періоду. Інвестиційний пері­од як компонент інвестицій необхідно враховувати при ви­вченні питання про рентабельність варіантів.

 

 
Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 9 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав