Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фінансова безпека людини, підприємства, регіону. Загрози фінансовій безпеці останніх та шляхи їх усунення.

Читайте также:
  1. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
  2. Безпека
  3. Безпека в надзвичайних ситуаціях
  4. Безпека в надзвичайних ситуаціях
  5. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті
  6. Безпека життєдіяльності
  7. Безпека життєдіяльності
  8. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  9. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  10. Безпека праці при використанні технологічного обладнання

Фінансову безпеку будь-якої держави визначають такі фактори: 1)рівень фінансової незалежності (при цьому велике значення має розмір зовнішньої фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових інституцій, економічних угруповань, урядів окремих країн, обсяг іноземних інвестицій у національну економіку);2) характер фінансово-кредитної політики (як внутрішньої, так і зовнішньої), яку проводить держава;3) політичний клімат у країні;4) рівень законодавчого забезпечення функціонування фінансової сфери. Фінансова безпека держави має як внутрішній, так і зовнішній аспекти.

Фінансова безпека підприємства — забезпечення умов збереження комерційної таємниці, інтелектуальної власності та інформації; захищеність підприємства від негативного впливу зовнішнього середовища, тобто здатність підприємства протистояти несприятливому зовнішньому впливові, а також здатність швидко реагувати на різноманітні зовнішні загрози. З позицій ресурсно-функціонального підходу фінансову безпеку підприємства розглядають як процес найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для уникнення загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства в поточному і майбутньому періоді.

У стратегічному плані рівні фінансової безпеки людини, підприємства і держави неподільні, оскільки здійснення як індивідуальних відтворювальних процесів, так і процесу суспільного відтворення можливе лише за умови органічного об'єднання інтересів держави, суб'єктів господарювання та громадян. Зважаючи на те, що фінансовою основою існування держави як інституту є передусім надходження від податків і зборів до державного бюджету, то стає цілком очевидною зацікавленість держави у забезпеченні довгострокової фінансової безпеки підприємств і населення як платників податків.

Забезпечуючи фінансову безпеку держави, важливо, перш за все, акцентувати увагу на особистісній безпеці кожного громадянина.

 

11.​ Фінансова безпека як найважливіша складова економічної, її внутрішні та зовнішні чинники, складові (бюджетна, податкова, боргова та ін.); їх характеристика та власна оцінка.
Однією з найважливіших складових економічної безпеки України в сучасних умовах є фінансова безпека (ФБ), яка, в свою чергу, є основою національної безпеки держави. Фінансова безпека — захищеність фінансових інтересів на всіх рівнях фінансових відносин; певний рівень незалежності, стійкості фінансової системи в умовах впливу дестабілізуючих факторів.

На фінансову безпеку впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники.

До зовнішніх належать:

1)фінансовий суверенітет країни; 2)незалежність національної фінансової системи від впливу МФК (міжнародних фінансових копорацій) та впливу транс-національних корпорацій.

До внутрішніх належать:

1)досконалість правової бази; 2)досконалість інституційної бази; 3)досконалість організаційної бази; 4)політична стабільність;5)рівень ризиків ринкової кон’юнктури;

Фінансова безпека — стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, інвестиційної, митно-тарифної, фондової систем, які характеризуються збалансованістю, стійкістю до внутрішніх та зовнішніх загроз.

Під поняттям бюджетна безпека слід розуміти стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів.

Боргова безпека держави — певний рівень державної внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, який дає змогу зберегти стійкість фінансової системи країни до внутрішніх і зовнішніх загроз.

Податкова безпека держави визначається ефективністю податкової політики держави, яка має оптимально поєднувати фіскальні інтереси держави та індивідуальні, корпоративні інтереси платників податків.

На основі проведеного аналізу за останні роки виявлені найбільш небезпечні загрози фінансової безпеки України. До них відносяться:

1)Зовнішній борг, небезпека загострення фінансової кризи.

2)Недостатня інвестиційна активність.

3)Низька конкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств.

4)Відтік капіталу.

5)Втрата виробничого потенціалу із-за високого зносу основних фондів.

Проведений аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз фінансово-економічної безпеки показав що в інтересах реального соціально-економічного під’єму, Україні, необхідно переглянути урядовий курс і провести реформи в структурній, промисловій, валютній політиці й у використанні зовнішньоекономічних зв'язків.

По-перше: переглянути та удосконалити діючу нормативно-правову базу в галузі фінансово-економічної безпеки. На її основі розробити концепцію фінансової безпеки України, яка б враховувала специфіку кожного регіону, тим самим посилюючи економічну безпеку країни в цілому.

По-друге: своєчасно забезпечувати бездефіцитний Державний бюджет.

По-третє: Переглянути податкову політику, у сфері посилення платіжного контролю всіх суб'єктів господарської діяльності;

Четверте: організувати дієву комісію з контролю за використанням бюджетних коштів.

 


12.​ Фінансова система США, характеристика елементів: фінанси федерації, фінанси штатів, місцеві фінанси, бюджетна система, бюджетний процес, особливості справляння податків у США тощо. Що, на вашу думку, варто перейняти Україні?
Нині США — федеративна республіка у складі 50 штатів і федерального округу Колумбія, низки островів.

Федеральна (державна) влада складається з трьох гілок:

· з а к о н о д а в ч а (двопалатний Конгресс: сенат і палата представників; Головна Контрольна Служба (ГКС); Бюджетна Служба Конгресу (БСК));

· в и к о н а в ч а (зосереджена в руках президента, ароль уряду виконує Адміністрація президента, куди входять: адміністративно-бюджетне управління (АБУ), на яке покладено функцію розробки бюджету; Рада економічних консультантів, що є дорадчим органом і розробляє засади економічної політики; Міністерство фінансів — виконання і контроль за виконанням бюджету);

· с у д о в а (федеральні суди, суди штатів, місцеві суди, спеціальні суди: митний, податковий, військовий).

Фінансова система США складається з таких елементів:

1) фінанси федерації, які включають федеральний бюджет, бюджет округу Колумбія (столичний), спеціальні фонди федерального рівня, фінанси державних підприємств;

2) фінанси 50 штатів, кожен з яких має власний бюджет, спеціальні фонди та фінанси підприємств, що знаходяться у власності штату;

3) місцеві фінанси, до яких входять місцеві бюджети (графств та інших місцевих адміністративних одиниць, серед яких — округи, муніципалітети, міста), фінанси комунального господарства, різноманітні фонди.

Складові бюджетної системи США також мають 3 рівні: федеральний бюджет, бюджети штатів, місцеві бюджети. За 200 років бюджетна система США стала чітко злагодженою. Вона дає можливість ефективно вирішувати зовнішні та внутрішні проблеми.

Бюджетний процес США.

Бюджетний рік починається 1 жовтня, закінчується 30 вересня. Має 3 стадії:

1. розробка президентського варіанту проекту бюджету;

2. робота Конгресу над бюджетом;

3. виконання бюджету.

Особливістю справляння податків у США є те, що один податок може стягуватись до різних бюджетів. Податки поділяються на федеральні, рівня штату і місцеві. Систему федеральних податків складають: податок на доходи фізичних осіб, відрахування до фондів соціального страхування, податок на прибуток корпорацій, акцизи, податки на подарунки і спадок, мито та ін. За рахунок податку на доходи формується приблизно 43 % доходів федерального бюджет, 39 % доходів дають надходження в рамках системи соціального страхування. Податок -на прибуток забезпечує лише 10 % доходів федерального бюджету США.

Податок на доходи фізичних осіб справляється як на федеральному, так і на рівні штатів. На федеральному рівні застосовується прогресивна шкала за ставкою від 10 до 35 %. Додатково практично кожен штат справляє свій податок — за різними ставками від 0,5 до 9,5 %.

Напрямки реформування фінансової системи України

Здійснити децентралізацію державних фінансів, структурно розмежувати державні та місцеві бюджети за джерелами надходжень та витратами;

Перейняти принцип збалансованості фін. системи, а саме визначити такий розмір видатків, який відповідатиме доходній частині бюджету;

Перебудувати систему оподаткування у напрямку її подальшої лібералізації та децентралізації, утворення на її основі механізмів стимулювання виробництва та підприємництва.

 


13.​ Міжнародний фінансовий ринок (МФР) як складова світового; характеристика міжнародного ринку цінних паперів (у тому числі міжнародний ринок титулів власності та міжнародний ринок облігацій) та міжнародного ринку похідних фінансових інструментів (деривативів). Які кроки необхідно зробити Україні для масштабного виходу на МФР?
Міжнародний фінансовий ринок виник у середині XX ст. Його головне призначення полягає в тому, аби за допомогою акумуляції вільних фінансових ресурсів у деяких країнах забез­печити між ними їх перерозподіл для сталого економічного роз­витку світового господарства й одержання від цих операцій пев­ного доходу.

Нині міжнародні фінансові ринки — це величезні фінансові центри, які мобілізують і перерозподіляють в усьому світі значні обсяги фінансових ресурсів.

Міжнародний фінансовий ринок має три складові: міжнародний ринок грошей (валютний ринок), міжнародний ринок креди­тних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів.

Міжнародний ринок боргових зобов’язань(МРБЗ) — сфера обігу боргових зобов’язань, що гарантують кредиторові право стягувати борг із боржника.

МРБЗ складається з двох сегментів: (1) міжнародний ринок банківських кредитів; (2) міжнародний ринок боргових цінних паперів (міжнародний ринок облігацій).

До основних суб’єктів першого належать Світовий банк та його організаційні структури, держави, корпоративні позичальники, банки та фінансові інституції, фізичні особи. Забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів, сприяє обсягам світової торгівлі тощо.

Другий є водночас складовою міжнародного ринку кредитних ресурсів та міжнародного ринку цінних паперів.

На МРБЗ обертаються два види цінних паперів:

1) Іноземні облігації (емісія регламентується законодавством країни-емітента. Нині це США, Японія, Швейцарія);

2) Єврооблігації (боргові цп на пред’явника, що випускаються боржником в іноземній валюті для отримання довгострокової позики на євроринку. Емісія єврооблігацій регламентується менше, ніж емісія іноземних облігацій).

Міжнародні ринки титулів (прав) власності (МРТВ) — сфера купівлі-продажу цп, що засвідчують участь інвестора в капіталі підприємства. Це - акції та депозитарні розписки.

Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів (деривативів) (МРД) охоплюють обіг групи фінансових інструментів, що використовуються для передавання або нейтралізації ризиків.

Класичними інструментами є: ф’ючерсний контракт, форвардний контракт, опціон.

Які кроки необхідно зробити Україні для масштабного виходу на МФР?

· Потрібно мати якісну продукцію, щоб відповідала всім стандартам.

· Україна є аграрною, тому потрібно нарощувати темпи виробництва сільськогосподарської продукції та її переробки.

· Необхідно створити такі умови, щоб залучати зарубіжних інвесторів.

 


14.​ Сутність систем організаційного та інформаційного забезпечення, які входять до складу механізму фінансового менеджменту. Чи в повній мірі згадані системи працюють в умовах України та що, на вашу думку, необхідно змінити, щоб вони запрацювали на повну.
Механізмом фінансового менеджменту називають систему рівнів, забезпечення, методів, важелів та інструментів розробки, прийняття, реалізації управлінських рішень з питань фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Система організаційного забезпечення - система внутрішніх підрозділів, служб, керівництва, які уповноважені здійснювати підготовку та прийняття фінансових рішень. Елементами цієї системи є:

• структура;

• ієрархія;

• комунікаційні зв’язки;

• централізація та децентралізація управління;

• функції та їх розмежування;

• обов’язки, права, відповідальність;

• підзвітність;

• оцінка професіоналізму;

• оцінка якості, креативності, іноваційності.

Система інформаційного забезпечення — система підбору інформаційних показників, здійснення планових, звітних, аналітичних розрахунків, необхідних для прийняття рішення. Поділяється на зовнішню та внутрішню інформаційні бази.

Зовнішня містить інформацію про розвиток світового господарства, розвиток держави та її територій, галузей, конкурентів, кон’юнктури ринку.

Внутрішня інформаційна база містить прогнозні та планові показники підприємства, дані обліку, експертні оцінки та внутрішнього аудиту.

Можна зробити висновок, що під час формування фінансового менеджменту на підприємстві передусім необхідні такі заходи покращення фінансового менеджменту,які охоплюю такі аспекти:

– перебудову всього механізму управління підприємством з врахуванням необхідності впровадження служби фінансового менеджменту;

– розробку організаційних структур управління з розподілом виробництва на бізнес- одиниці;

– організацію роботи фінансового менеджменту з чіткою системою інформаційного обміну, що сприятиме оперативному реагуванню на зміну ситуації в роботі підприємства;

– розробку стандартів управлінського обліку, що забезпечить оперативне надходження й узагальнення необхідної фінансової інформації;

– автоматизацію фінансових розрахунків, яка має бути закріплена засобами сучасних інформаційних технологій.

Таким чином можна зробити висновок,, що запровадження чи вдосконалення системи фінансового менеджменту на підприємстві є ефективним інструментом, який забезпечує своєчасне виявлення та попередження проблем у діяльності будь-якої компанії.

 

15.​ Зміст функції фінансового менеджменту в залежності від об’єкта: управління прибутком та антикризове фінансове управління. Дайте власну оцінку українських реалій та запропонуйте напрями щодо покращення ситуації.
Комплексна система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, направлених на формування, розподіл і використання фінансових ресурсів підприємства й організацію обороту його коштів з метою досягнення оперативно-тактичних та стратегічних цілей.

В залежності від того на чому сконцентрована увага фінансового менеджменту, виділяють фукнції об’єкта фінансового менеджменту, а саме:

• управління прибутком — виявлення резервів, нарощування величини прибутку, оптимізація постійних витрат і змінних;

• антикризове управління — виявлення кризових явищ та масштабів фінансової кризи, формулювання антикризової стратегії, вибір ефективних інструментів.

Для покращення ситуації підприємств в стані кризової ситуації необхідно ефективно реалізовувати функції фінансового менеджменту.

Напрями щодо покращення ситуації:

· виробляти довгострокову стратегію, що дозволяла б адаптуватися до змін, які відбуваються в оточенні підприємства;

· розробка ефективної політики формування прибутку підприємства;

· обґрунтування раціональних напрямків використання прибутку і виявлення оптимального рівня рентабельності фінансових вкладень.

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 108 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав