Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

По виконанню, оформленню та захисту курсових робіт

Читайте также:
  1. Агротехнічний метод захисту рослин
  2. Аналітична хімія з технікою лабораторних робіт
  3. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  4. Безробіття та зайнятість
  5. Безробіття та його види
  6. Безробіття як форма прояву макроекономічної нестабільності
  7. Безробіття, його показники і види.
  8. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.
  9. В останні роки активізувалося міжнародне співробітництво Ук­раїни у кримінально-виконавчій сфері, про що йшла мова в першому питанні лекції.
  10. Варіант 5. МІЖНАРОДНЕ МИТНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ

з дисципліни „Основи економічної теорії”

Науково-дослідна робота студентів денного та заочного відділення займає значне місце у підготовці фахівців. Вона дозволяє забезпечити більш глибоке вивчення не лише всього предмета, але і ознайомитися з монографічною літературою, статтями в науково-практичних журналах, з практичною діяльністю ринкових суб’єктів: домогосподарств, фірм, держави та забезпеченню конституційної законності. Проведення наукових досліджень дає можливість студентам отримати навики економічного раціонального прийняття рішення, навчитися оформляти результати наукової роботи відповідно вимогам до їх написання.

1. Робота повинна бути виконана самостійно та належним чином оформлена. Обсяг роботи – 25-30 сторінок паперу формату А4 друкованого формату або 30-35 сторінок рукопису. Сторінки роботи нумеруються.

В роботі необхідно вказати прізвище, ім’я, групу і курс виконавця, тему і план дослідження, наприкінці роботи обов’язково потрібно вказати всі використані джерела наукової літератури та нормативні акти. Цінним додатком до роботи можуть бути схеми та таблиці; розрахунки; математичні та графічні моделі.

В кінці роботи необхідно поставити дату та підпис.

2. Курсова робота надається на рецензування методистам факультету , які передають роботу на кафедру фінансів, обліку та аудиту.

Негативна рецензія зобов’язує студента переробити роботу згідно із зауваженнями, сформульованими у рецензії, після цього робота повинна знову надійти на перевірку.

Позитивна рецензія дає право студенту на захист своєї роботи.

Курсова робота та послідуючий її захист оцінюється за змістом, ступенем самостійності виконання, вмінням при захисті обґрунтовувати основні положення роботи та зроблені в ній узагальнення.

Оцінка за роботу вноситься у відомість та залікову книжку.

3. Підготовка курсової роботи повинна розпочатися з вивчення питань по темі за змістом робочої навчальної програми. Основне завдання написання курсової роботи – це виробка власної думки слухачів з теоретичних та практичних питань, які розробляються та внесення ними пропозицій щодо їх вирішення. Студент складає план роботи відповідно до обраної теми за наступною схемою.

ПРИКЛАД ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Вступ стор. 2-3

Глава 1. Методологічні аспекти аналізу бюджетно-податкової політики. Стор.3-14

1.1.Структура видатків бюджету. стор.3-8

1.2. Система оподаткування. Принципи оподаткування, види податків. Стор.9-14

Глава 2. Реформування фіскальної політики в Україні. Стор.15-25

2.1. Аналіз законодавчих змін податкової системи України. Стор.15-20

2.2. Порівняльний аналіз показників дефіциту(профіциту) бюджету. Стор. 20-25

Висновки. Стор.25-28

Список використаної літератури. Стор.29-30

Додатки.

У ВСТУПІ необхідно обґрунтувати актуальність теми. Розглянути історію розвитку даної проблеми. Студент формулює мету аналізу дослідження і дві-три конкретних задачі.

Потрібно повністю розкрити вибрану тему, освітити кожне з питань плану. Матеріали потрібно викладати послідовно, логічно, дотримуючись розмежування питань. Питання теми необхідно розкривати, аналізуючи положення діючої Конституції України та чинного законодавства України. Написання роботи на основі застарілого нормативного матеріалу є недопустимим.

Студенти повинні висловлювати власне ставлення до відповідних подій, фактів, до ідей і пропозицій, які є в рекомендованій літературі та в періодиці. Статистичні матеріали необхідно використовувати за останні три роки (порівняльний аналіз допускає використання даних за більш ранній період). Цитати потрібно звірити і супроводити зноскою. Зноску на літературне джерело необхідно оформляти наступним чином: «цитата або конкретні статистичні дані»[4, с.38]. Перша цифра – це порядковий номер літературного джерела у списку літератури. Потім вказується сторінка, де знаходиться наведений матеріал.

У ВИСНОВКУ необхідно привести анотації двох – трьох статей провідних українських або закордонних вчених за обраною темою, які надруковано в економічних журналах за останні п’ять років.

Список літератури повинен складати не менш, ніж 10 джерел, серед яких підручники, нормативні акти, статистичні збірники, наукові періодичні журнали. Список літератури складається за абеткою.

Приклад:

1. Андрюшенко В.И. Книга акционера для чтения и принятия решений. М.: Фин. Стат-ка. 2010г. 231с.

2. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Ученик для вузов.- М.: ИНФРА – М., 2009. 390 с.

3. Вісник О.М. Акціонерне право. К.: Атіка. 2000. 543 с.

4. Закон Украины «О хозяйственных обществах» от 19.09.91г. – К., 1991

5. Павличенко М. «Разгосударствление и приватизация: новый взгляд на проблему» // «Экономика Украины» 2012 №9. с.45-61.

Доцільно використовувати матеріали із засобів масової інформації, перш за все, з печаті.

Основні висновки та пропозиції та рекомендації необхідно оформляти в заключній частині роботи. Робота повинна бути написана однією мовою /українською або російською/.

 

В методичних рекомендаціях пропонується загальний список літератури. Студент повинен самостійно вибрати необхідні джерела і доповнити статтями із періодичних видань.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав