Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які функції виконує страхування?

Читайте также:
  1. A. Моторні функції верхніх кінцівок
  2. I. Сутність ринку та її функції
  3. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  4. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  5. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  6. Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями організації
  7. Визначення, функції та типи електронного архіву.
  8. Відповідність, відображення і функції
  9. Вміст невпорядкованого файла переписати у файл, що організований розділами. Розробити функції для редагування файлу та роботи з ним.
  10. Господарський договір, його ознаки, функції та класифікація
Вступ ………………………………………………………………………
Фінансові ресурси підприємства…………………………………………
Організація оборотних активів підприємства………………………….
Організація нормування оборотних активів підприємства……………
Організація основних засобів підприємств……………………………...
Господарський розрахунок на підприємстві…………………………….
Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями………………………………………………………………..  
Розрахунки чеками, акредитивами……………………………………….
Вексельна форма розрахунків…………………………………………….
Умови отримання банківського кредиту………………………………...
Порядок отримання банківського кредиту………………………………
Порядок погашення банківського кредиту………………………………
Фінансова стратегія підприємств…………………………………………
Оцінка фінансового стану підприємства…………………………………
Санація із залученням коштів власників підприємств………………….
Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника…………….
Система оподаткування підприємств в Україні…………………………
Місцеві податки і збори, які сплачують підприємства………………….
Особливі податкові режими для суб’єктів господарювання……………
Сплата підприємствами єдиного соціального внеску…………………...
Страхування підприємницької діяльності……………………………….
Суть капітальних вкладень………………………………………………..
Характеристика і склад грошових надходжень підприємств…………..
Грошові надходження підприємств від реалізації продукції, робіт, послуг………………………………………………………………………  
Грошові надходження під­приємств від позавиро­бничих видів діяльності…………………………………………………………………..  
Рекомендована література………………………………………………..

 

 

Навчально-методичне видання

 

 

 

Фінанси підприємства:методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності "Організація виробництва" денної форми навчання / Михалевич П.М. – Ковель: КПЕК ЛНТУ, 2015. – 72 с.

 

 

Укладач: Михалевич П.М.

 

Набір та верстка: Михалевич П.М.

 

Редактор: Гордіюк О.С.

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Ум. друк. арк. ___. Обл.- вид. арк. ___. Зам. ___

 


 

 


 

У чому полягає суть поняття «валюта»?

@) грошові кошти, формування та використання яких прямо або опосередковано пов’язане із зовнішньоекономічною діяльністю;

* Податки виконують функції:

@) фіскальну, регулюючу, контрольну.

* Податкова система характеризується як:

@)сукупність обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів.

* За характером виплати доходу виділяють такі державні позики:

@)відсоткові, виграшні і дисконтні;

* Джерелом сплати податку на прибуток є:

@) балансовий прибуток;

Які функції виконує страхування?

@) ризикова, превентивна, заощадження коштів, контрольна;

* Як поділяється фінансовий ринок за умовами обертання фінансових інструментів:

@) первинний і вторинний ринок;

* За характером зобов’язань державні позики поділяються на:

@) з правом або без права довгострокового погашення;


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав