Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бюджетний устрій та бюджетна система України.

Читайте также:
  1. ERP — информационная система масштаба предприятия
  2. I Операционная система ОС Unix
  3. I Операционная система ОС Unix
  4. I Операционная система ОС Unix
  5. I. Система воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
  6. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  7. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  8. II. Общество как социальная система, её основные системные признаки
  9. II. Система культуры и её структура.
  10. III. Система дихання
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Б.С.це сукупність усіх видів бюджетів створюванних на різних рівнях державною структурою влади та управління. Б.С. відображає сукупність усіх видів бюджетів утворенних у данній країні відповідно до її бюджетного устрою.

Відповідно до бюджетного кодексу: Б.С.це сукупність державного бюджету й місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіальнихустроїв і врегульована нормами права. Оскільки Україна є унітарною державою то її бюджетна системаУкраїни складається з державного бюджетуй місцевихбюджетів.

Сукупність усіх бюджетів що входять до складу бюджетної системи України являє собою зведенний(консолідований) бюджетУкраїни.Таким чином зведений бюджет України включає показники: держ бюджету,зведеного АРК,зведених бюджетів областей та міст Київ і Севастополя.Зведений бюджет використовується з метою аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку України.

До Місцевих бюджетів належать бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування.

Селищні і сільські бюджети створюються за рішенням районих або місцевих рад при наявності необхідної фінансової бази.

Бюджети міста що має районний розподіл поєднує міський бюджет і бюджети районів що входять до складу міста,однак якщо кількість районів не перевищує трьох бюджети районів не створюються їх функції виконує міський бюджет.

Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:

1.Принцип єдності означає існування єдиного методу розрахунку доходів і итратусіх ланок бюджнтноїсистеми. Єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією.

2.Принцип збалансованості. Повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.

3.Принцип самостійностівизначащоДержавний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних

Джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання коштів відповіднобюджетів

4.Принцип повноти: полягаєувідображенівсіх без виняткудоходів і витрат

5.Принцип обґрунтованості. полягає у формувані Бюджету на базі реалістичних макропо казниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету й витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик і правил.

6.Принцип ефективності. полягає в тому що Прискладанні й виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів і досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

7.Принцип субсидіарності. Полягає в тому що Розподіл видів видатків міждержавним бюджетом і місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами має ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.

8.Принцип цільового використання бюджетних коштів.

Визначає що Бюджетн і кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.

9.Принцип справедливостій неупередженості. Стверджує Бюджетна система України будується на засадах справедливого й неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами І територіальними громадами.

10.Принцип публічності та прозорості. Говорить Державний бюджетУкраїни й місцеві бюджети затверджуються, а рішення що до звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і відповідними радами.

11.Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу .визначає що Кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність накожнійстадіїбюджетногопроцесу.

Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм держави. Під бюджетним устроєм розуміють орган і принципи побудови бюджетної системи що функціонують на основі діючого бюджетного права,структурабюджетноїсистеми,взаємовідносиниміжокремими ланками бюджетноїсистеми.Бюджетний устрой базується на :

По-перше-виділеннявидівбюджетівстворюванних у данійкраїні.

По-друге-встановленяпринципівпобудовибюджетноїсистеми По-третє-розподілдоходів і видатківміж ланками бюджетноїсистеми По-четвертевизначенняхарактерів і форм взаємовідносинміж бюджетами.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав