Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тестовий контроль

Читайте также:
  1. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  2. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  3. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
  4. II. Порядок выполнения и оформления контрольной работы
  5. II.3. Средства контроля. Контроль рабочих листов
  6. II.ЦЕЛЬ контрольной РАБОТЫ
  7. III. Контрольный блок
  8. III. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  9. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  10. IV. Контрольная работа №1.

 

1. Каким образом натуральное хозяйство перерастет в товарное производство?

2. В чем отличие простого товарного производства от предпринимательского?

3. Являются ли товарами продукты, на которые было затрачено большое количество труда, сырья, материалов и т.п., однако их не удалось реализовать на рынке?

4. Как в трудовой теории стоимости объясняется природа двух свойств товаров?

5. Как трактуется сущность товара в трудовой теории стоимости и в теории предельной полезности?

6. Что такое деньги с позиций рационалистов и эволюционистов?

7. В чем преимущества и недостатки товарных, бумажных и кредитных денег?

 


[1] Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 23. – С. 47

Тестовий контроль

 

1. Міра того, скільки покупець буде готовий заплатити за оцінювану власністьце:

a) ціна;

b) вартість;

c) витрати;

d) собівартість.

 

2. Вартісна оцінка підприємства в цілому проводиться з метою:

a) визначення розміру виручки від реалізації незадіяних у виробничому процесі основних фондів;

b) визначення ступеня усталеності іміджу підприємства;

c) визначення вартості устаткування підприємства, що є об'єктом лізингу;

d) одержання кредиту під заставу частини нерухомості підприємства.

 

3. Термін «ліквідність підприємства» пов'язаний із:

a) можливістю швидко і вчасно розрахуватися по боргових зобов'язаннях;

b) гнучкістю підприємства та здатністю до зміни вироб­ничих факторів в умовах нестабільності зовнішнього середовища;

c) низьким рівнем дебіторської і кредиторської за­боргованості;

d) можливістю швидкого продажу активів за рішенням власника.

 

4. Властивості підприємства як товару:

a) корисність;

b) цілісність;

c) нестаціонарність;

d) усі перераховані вище.

 

5. Що з нижче перерахованого не відповідає визначенню ліквідаційної вартості?

a) вартість, розрахована на основі реалізації-активів підприємства по частинах;

b) різниця між виручкою від продажу активів під­приємства по окремості та його зобов'язаннями;

c) вартість, що враховує індивідуальні вимоги кон­кретного інвестора;

d) вартість, розрахована для підприємства, що знаходиться в стані банкрутства.

 

6. Яка вартість з перерахованих нижче е оціненим грошовим еквівалентом, який може бути отриманий від продажу об'єкта при наявності достатнього періоду часу для адекватного маркетингу за умов зацікавленості в здійсненні угоди покупця та продавця?

a) ринкова вартість;

b) повна вартість заміщення;

c) залишкова ліквідаційна вартість;

d) страхова вартість.

 

7. Яка вартість з перерахованих нижче є вартістю відтворення нової точної копії об'єкта власності на базі нинішніх цін з використанням таких самих чи подібних матеріалів?

a) повна вартість заміщення;

b) обґрунтована ринкова вартість;

c) скрапова вартість;

d) повна вартість відновлення.

 

8. Яке з нижче перерахованих визначень є синонімом поняття вартість в обміні?

a) споживча вартість;

b) вартість для конкретного інвестора;

c) ліквідаційна вартість;

d) ринкова вартість.

 

9. Яке з нижче перерахованих визначень є синонімом поняття «вартість у користуванні»?

a) нормативна вартість;

b) споживча вартість;

c) внутрішня вартість;

d) ринкова вартість.

 

10. Що з нижчепереліченого не входить у визначення інвестиційної вартості?

a) вартість для конкретного користувача;

b) суб'єктивна вартість;

c) найбільш імовірна ціна за даними ринку;

d) вартість при визначених цілях інвестування.

 

11. Вартість будівництва споруди в поточних цінах на дату оцінки з корисністю, рівній корисності оцінюваної споруди, із уживанням сучасних матеріалів, сучасних стандартів, проекту, плануванняце:

a) вартість в обміні;

b) вартість заміщення;

c) вартість відновлення;

d) залишкова вартість.

 

12. Що найбільш точно характеризує правильні дії оціню­вача при визначенні остаточної вартості об'єкта різними методами?

a) усереднення показників вартості, отриманих за допомогою різних методів;

b) прийняття максимального значення як остаточної величини вартості;

c) прийняття до уваги ступеня вірогідності та доречності використання кожного з методів;

d) прийняття мінімального значення як остаточної величини вартості.

 

13. Підприємство в оцінній діяльності виступає як:

a) об'єкт різних угод;

b) суб'єкт різних угод;

c) товар;

d) усе перераховане.

 

14. Вартість підприємства як сформованого єдиного цілогоце:

a) інвестиційна вартість;

b) вартість діючого підприємства;

c) утилізаційна вартість;

d) ліквідаційна вартість.

 

15. Об'єкт оцінкипідприємство харчової промисловості. Воно знаходиться у важкому фінансовому стані у зв'язку з відсутністю попиту на продукцію. У регіоні його розташування росте число підприємств переробної промисловості, створю­ються нові робочі місця, підвищується життєвий рівень. За таких умов вартість об'єкта оцінки:

a) зростає;

b) падає;

c) не змінюється;

d) залежить тільки від внутрішніх перетворень.

 

16. Незважаючи на те, що минулі показники та фактичний стан підприємства є важливими в оцінній діяльності, саме майбутнє створює бізнесу додаткову вартість. Дане твер­дження є відбиттям принципу:

a) альтернативності;

b) заміщення;

c) очікування;

d) майбутньої продуктивності.

 

17. При наявності декількох подібних чи відповідних об'єктів той, який має найменшу ціну, користується найбільшим попитомзагальна суть принципу:

a) заміщення;

b) відповідності;

c) прогресії і регресії;

d) корисності.

 

18. До принципів, пов'язаних із експлуатацією власності, відносять принцип:

a) зміни вартості;

b) збалансованості;

c) відповідності;

d) корисності.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав