Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тестовий контроль. 1. Особливістю землі як об'єкта оцінки є:

Читайте также:
  1. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  2. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  3. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
  4. II. Порядок выполнения и оформления контрольной работы
  5. II.3. Средства контроля. Контроль рабочих листов
  6. II.ЦЕЛЬ контрольной РАБОТЫ
  7. III. Контрольный блок
  8. III. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  9. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  10. IV. Контрольная работа №1.

 

1. Особливістю землі як об'єкта оцінки є:

a) необхідність врахування зносу;

b) суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження;

c) наявність активного ринку купівлі-продажу ана­логічних об'єктів;

d) необхідність врахування відповідності вимогам стан­дартів та нормативно-технічної документації.

 

2. Визначення розміру земельного податку передбачає проведення:

a) нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

b) оцінки витрат на створення земельних поліпшень;

c) експертної грошової оцінки земельної ділянки;

d) порівняння цін продажів аналогічних земельних ділянок.

 

3. Застосування методу прямої капіталізації рентного доходу відносно за умов:

a) наявності ідентичних об'єктів оцінки;

b) постійності та незмінності грошового потоку від використання об'єкта;

c) змінності потоку доходів від використання об'єкта;

d) непередбачуваності змін зовнішнього середовища.

 

4. Чистий операційний доход - це:

a) доход, який можна отримати від 100%-го використання об'єкта власності;

b) доход, який можна отримати за умов найбільш ефек­тивного використання об'єкта власності;

c) потік грошових коштів від операційної діяльності;

d) дохід, який можна отримати від використання об'єкта власності за винятком втрат та операційних витрат, пов'язаних з його отриманням.

 

5. Метод, відповідно до якого вартість об'єкта визначається шляхом внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок, - це:

a) метод капіталізації доходу;

b) метод зіставлення цін продажу аналогів;

c) метод скоригованих чистих активів;

d) індексний метод.

 

6. Метод залишку для землі передбачає:

a) виділення та капіталізацію доходу від використання земельної ділянки, що є складовою частиною об'єкта нерухомості;

b) розрахунок середньозваженого коефіцієнту капіта­лізації для визначення загального доходу від вико­ристання об'єкта нерухомості;

c) метод скоригованих чистих активів;

d) індексний метод.

 

7. Вартість продажу об'єкта в постпрогнозному періоді - це:

a) вартість аналога;

b) дисконтована вартість;

c) вартість реверсії;

d) майбутня вартість інвестицій.

 

8. Що з нижченаведеного не є об'єктом коректування при оцінці нерухомості методом порівняльного аналізу продажів?

a) наявність додаткових приміщень;

b) умови фінансування;

c) час продажу об'єкта-аналога;

d) функціональне призначення об'єкта оцінки.

 

9. Валовий рентний мультиплікатор розраховується як відношення:

a) ціни продажу об'єкта до потенційного або дійсного валового доходу;

b) потенційного або дійсного валового доходу до ціни продажу об'єкта;

c) потенційного валового доходу до дійсного валового доходу;

d) операційних витрат до ціни продажу об'єкта.

 

10. Вартість будівництва об'єкта нерухомості, визначена в поточних цінах на дату оцінки об'єкта з корисністю, яка дорівнює корисності об'єкта оцінки, з використанням сучасних матеріалів, стандартів, сучасних планувальних рішень, - це:

a) вартість заміщення;

b) відновлювальна вартість;

c) кошторисна вартість;

d) залишкова вартість.

 

11. В оцінній діяльності виділяють втрати вартості, пов'язані з:

a) фізичним застаріванням, функціональним заста­ріванням, прискореним зносом;

b) фізичним застаріванням, функціональним заста­ріванням, зовнішнім зносом;

c) застаріванням навколишнього середовища, неусуваним застаріванням, фізичним застаріванням, зносом довгострокових активів;

d) фізичним та технологічним застаріванням.

 

12. Знос може бути двох видів:

a) внутрішній і зовнішній;

b) матеріальний і нематеріальний;

c) усуваний і неусуваний;

d) фактичний і розрахунковий.

 

13. На які види основних фондів не нараховується амортизація:

a) передаточні пристрої;

b) споруди;

c) земельні ділянки;

d) жодної вірної відповіді.

 

14. Формою якого зносу є застарівання конструкції (дизайну):

a) фізичного;

b) функціонального;

c) зовнішнього;

d) економічного.

 

15. Часовий період від дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію до моменту, коли об'єкт перестає додавати вартість до загального майнового потенціалу - це:

a) строк фізичного життя об'єкта;

b) строк, що залишився до повного фізичного руйнування об'єкта;

c) ефективний вік об'єкта;

d) строк економічного життя об'єкта.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав