Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ГЕНЕТИЧНИЙ КОД

 

Задача 1*

 

Хiмiчний аналiз показав, що до складу i-РНК входять 20% аденiлових

нуклеотидiв, 16% уридилових i 30% цитидилових. Визначити спiввiдно-шення нуклеотидiв в молекулi ДНК, з якоi була знята iнформацiя на дану РНК.

Задача 2*

Е. Чаргафф, дослiджуючи склад ДНК рiзних видiв, встановив, що у

людини А = Т = 20%; Г = Ц = 30%; у бика А = Т= 29%; Г = Ц= 21%; у тутового шовкопряда А = Т = 28%; Г = Ц = 22%. У якого iз названих видiв спiралi молекули бiльш мiцнi?

 

 

Задача 3*

Бiлок мiстить 0,5% глiцина (молекулярна маса глiцина 75,1). Знайдiть

мiнiмальну молекулярну масу бiлка?

 

 

Контрольні запитання

 

1. Що є спiльного та вiдмiнного в хiмiчному складi та будовi ДНК i

РНК?

2. Назвiть специфiчну особливiсть нуклеiнових кислот, пов’язану з

iхнiми функцiями.

3. Що спiльного мiж ДНК i бiлками? Чим можна пояснити цю

подiбнiсть?

4. Чим рiзняться ДНК i бiлки? Чим пояснюються цi вiдмiнностi?

 

 

Література:

 

 

1) М.Є.Кучеренко та ін. “Загальна біологія” К.”Генезе”,1998р., § 2-5; 7

2) Ю.І.Полянский “Загальна біологія” К.”Радянська школа”,

1992р., § 38 - 41

3) С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров “Общая биология” М.,

”Вісшая школа”, 1986, § 7

 

 

Домашнє завдання: пов. § 2 – 5; 7;

Задача:

Фрагмент одного ланцюга молекули ДНК мае такий нуклеотидний склад:

А-Г-Т-Ц-А-Г-Ц-А-Ц-А-Ц-Т-Т-А-Г-Г-А. Визначити:

а) послiдовнiсть нуклеотидiв другого ланцюга молекули ДНК;

б) довжину цiеi дiлянки ДНК (вiдстань мiж двома нуклеотидами 0,34 нм).

 

 

 

 

Викладач: Примерова Т. М.

 

Практична робота № 2

Тема: «Розв’язування типових задач з молекулярної біології» Мета: навчитися виконувати вправи, розв’язувати задачi з молекулярноъ бiологii.

Обладнання: схеми будови ДНК, генетичного коду,етапів бiосинтезу білка.

 

Основнi поняття i термiни

Нуклеїновi кислоти (вiд лат. “нуклеус “- ядро) – високомолекулярнi органiчнi сполуки, якi складаються з великоi кiлькостi мононуклеотидiв; входять до складу складних бiлкiв; вiдiграють важливу роль у процесах

життєдiяльностi всiх живих iстот.

Комплементарнiсть (вiд лат. “комплементум” – доповнення) - просторова

взаємодоповнюванiсть молекул i iх частин, яка спричинюе утворення

водневих зв’язкiв.

Біосинтез білку (пластичний обмін) - ланцюг синтетичних реакцій, що

протіка­ють за принципом матричного синтезу.

Ген ділянка ДНК, яка містіть інформацію про первинну структуру.

Кожна амінокислота кодується трьома нуклеотидами, розташованими поряд - три­плетом (кодон)

ГЕНЕТИЧНИЙ КОД

Перший нуклеотид У Ц А Г Третiй нуклеотид
У ФЕН ФЕН ЛЕЙ ЛЕЙ СЕР СЕР СЕР СЕР ТИР ТИР - - ЦИС ЦИС - ТРИ У Ц А Г
Ц ЛЕЙ ЛЕЙ ЛЕЙ ЛЕЙ ПРО ПРО ПРО ПРО ГIС ГIС ГЛН ГЛН АРГ АРГ АРГ АРГ У Ц А Г
А IЛЕ IЛЕ IЛЕ МЕТ ТРЕ ТРЕ ТРЕ ТРЕ АСН АСН ЛIЗ ЛIЗ СЕР СЕР АРГ АРГ У Ц А Г
Г ВАЛ ВАЛ ВАЛ ВАЛ АЛА АЛА АЛА АЛА АСП АСП ГЛУ ГЛУ ГЛI ГЛI ГЛI ГЛI У Ц А Г

Примітка. За допомогою цієї таблиці можна визначити, яку саме амінокислоту кодує певний триплет. Перший нуклеотид у триплеті беруть із лівого вертикального стовпчика, другий - з верхнього горизонтального і третій - з правого вертикального. В місці перетину ліній знаходиться інформація про амінокислоту, яку слід визначити.
Кожний триплет кодує лише одну певну амінокислоту. Генетичний код є універсальним, тобто єдиним для всіх організмів: від бактерій до людини. Між генами існують ділянки, які не несуть спадкової інформації, а лише відокремлюють одні гени від інших. Вони виконують функції своєрідних «розділових знаків». У генетичному коді є також три триплети (УАА, УАГ, УГА), кожний з яких дає сигнал про припинення синтезу поліпептидного ланцюга.

Завдання: : 1а; 2а; 3а; II в: 1б; 2б; 3б; IIIв: 1в; 2в; 3в; (1 -3б.; 2- 3б.; 3 - 4б.)

Розв'язування вправ і задач:

Задача 1а: Лівий ланцюг ДНК має порядок нуклеотидів: Ц – Ц – Г – А – Т – Ц – Ц – А – А – Т – Г – Г – Т – Т – Т –… Визначить послідовність амінокислот у відповідному поліпептиді, якщо відомо, що і – РНК синтезується на комплементарному даному ланцюгу ДНК.

 

Задача 1б: Лівий ланцюг ДНК має порядок нуклеотидів: А – Ц – Г – Ц – Т – Ц – Г – А – Ц – Т – Г – А – Т – Ц – Т –… Визначить послідовність амінокислот у відповідному поліпептиді, якщо відомо, що і – РНК синтезується на комплементарному даному ланцюгу ДНК.

 

Задача 1в: Лівий ланцюг ДНК має порядок нуклеотидів: А – Т – Г – А – Т – Т – Ц – Т – А – Ц – Г – А – Т – Г – Т –… Визначить послідовність амінокислот у відповідному поліпептиді, якщо відомо, що і – РНК синтезується на комплементарному даному ланцюгу ДНК.

Задача 2а: Як змiниться структура бiлка, якщо в кодуючiй його лівій ДНК: ТАТ-ТЦТ-ТТТ-А ГТ внаслiдок дii хiмiчних факторiв випадає 9 нуклеотид.

Задача 2б: Як змiниться структура бiлка, якщо в кодуючiй його лівій ДНК: ТТТ-ТГ Т-ГГА-ЦГА внаслiдок дii хiмiчних факторiв випадає 9 нуклеотид.

Задача 2в: Як змiниться структура бiлка, якщо в кодуючiй його лівій ДНК: ТЦТ-ТТТ-Т Г Т- ЦГАвнаслiдок дii хiмiчних факторiв випадає 7 нуклеотид.

Задача 3а:

Яке число нуклеотидів міститься в одному ланцюгу ДНК, що кодує поліпептид, який складається з 250 амінокислот, якщо 25% триплетів входить до складу інтронів? Визначіть довжину ДНК. (вiдстань мiж двома нуклеотидами в молекулi ДНК = 0,34 нм).

 

Задача 3б: Яку довжину мають гени, що визначають молекулу гемоглобiну, який має у своєму складi 287 амiнокислот (вiдстань мiж двома нуклеотидами 0,34 нм).

 

Задача 3в: Ланцюг молекули ДНК з 1444 нуклеотидiв, який кодує полiпептид, мiстить 5 iнтронних дiлянок (неiнформативних дiлянок ДНК) довжиною 100, 120, 135 i два по 150 (100+120+135+150+150) нуклеотидiв. Скiльки амiнокислот мiститься у синтезованому бiлку?

Завдання для допитливих:

Задача 1*

Початкова дiлянка ланцюга iнсулiну має такi 10 амiнокислот:

фенiлаланiн – валiн – аспарагiнова кислота – глутамiн - гiстидин – лейцин –

- цистеiн – глiцин –серин – гiстидин. Визначити вiдношення кiлькостi

нуклеотидiв (А + Т) до (Г + Ц) у ланцюгу ДНК, що кодує цю дiлянку iнсулiну; (з табл.. генетичного коду брати перші триплети).

 

 

Задача 2*

 

Бiлок рибонуклеаза складаеться з 224 амiнокислот. Що важче: бiлок чи ген, який його кодує? (маса амiнокислоти ≈ 100; маса одного нуклеотида дорiвнюе 345)

 

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 105 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав