Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Орієнтовні теми доповідей. 1. Становлення та розвиток поняття «нематеріальні активи» підприємства.

Читайте также:
  1. Наукові статті, тези наукових доповідей
  2. Орієнтовні об’єкти екскурсій.
  3. Орієнтовні теми доповідей
  4. Орієнтовні теми доповідей
  5. Орієнтовні теми доповідей
  6. Орієнтовні теми доповідей
  7. ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  8. Теми для підготовки доповідей та рефератів
  9. Теми доповідей і рефератів.

 

1. Становлення та розвиток поняття «нематеріальні активи» підприємства.

2. Методологічні принципи ціноутворення на об'єкти інтелектуальної власності.

3. Механізм формування потенціалу нематеріальних активів підприємства.

4. Система управління портфелем нематеріальних активів під­приємства.

5. Переваги та недоліки витратних, результатних і порівняльних методик оцінки нематеріальних активів підприємства.

6. Особливості оцінки вартості науково-технічної інформації.

7. Методичні принципи оцінки вартості ліцензій та патентів різних видів.

8. Оцінка потенціалу нематеріальних активів у франчайзингових угодах підприємств та організацій.

 

Питання для дискусій

 

1. Чи залежить структура Портфеля нематеріальних активів підприємства від сфери бізнесу?

2. Поясніть механізм впливу нематеріальних активів підпри­ємства на його потенціал.

3. Які специфічні риси відрізняють нематеріальні ресурси від інших активів підприємства?

4. Які ознаки в оціночній практиці покладено в основу класи­фікації нематеріальних активів підприємства?

 

Тестові завдання для перевірки знань

 

1. Термін «інтелектуальна власність» у законодавчих актах уперше згадувався в ... році.

a) 1800;

b) 1474;

c) 1586;

d) 1920;

e) 1675.

 

2. Яка з наведених нижче ознак не характерна для нематеріальних активів підприємства?

a) відсутність матеріальної основи для отримання вигід;

b) умовна невіддільність від суб'єкта господарювання;

c) тривалий термін використання;

d) відсутність амортизаційних відрахувань;

e) відсутність корисних відходів;

f) невизначеність розміру можливих ефектів;

g) підвищений рівень ризику.

 

3. Оцінка нематеріальних активів за фактичною собівартістю пе­редбачає:

a) визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності на основі первіс­ної вартості при їх придбанні;

b) визначення вартості нематеріального активу на основі сучасних цін та з урахуванням ринкової ситуації при заміні відповідного об'єкта такої ж корисності;

c) визначення вартості нематеріального активу, що може бути отримана при його продажу чи ліквідації на ринку;

d) сума коштів, що може бути отримана чи оплачена при конверсії в націо­нальну (чи іноземну валюту) об'єкта інтелектуальної власності в ході госпо­дарської діяльності, за вирахуванням витрат на проведення операції.

 

4. Оцінка нематеріальних активів за поточною відновною вартістю передбачає:

a) визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності на основі первісної вартості при їх придбанні;

b) визначення вартості нематеріального активу на основі сучасних цін та з урахуванням ринкової ситуації при заміні відповідного об'єкта такої ж корис­ності;

c) визначення вартості нематеріального активу, що може бути отримана при його продажу чи ліквідації на ринку;

d) сума коштів, що може бути отримана чи оплачена при конверсії в національну (чи іноземну валюту) об'єкта інтелектуальної власності й ході госпо­дарської діяльності, за вирахуванням витрат на проведення операції.

 

5. Оцінка нематеріальних активів чистою вартістю реалізації пе­редбачає:

a) визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності на основі первісної вартості при їх придбанні;

b) визначення вартості нематеріального активу на основі сучасних цін та з урахуванням ринкової ситуації при заміні відповідного об'єкта такої ж корис­ності;

c) визначення вартості нематеріального активу, що може бути отримана при його продажу чи ліквідації на ринку;

d) сума коштів, що може бути отримана чи оплачена при конверсії в національну (чи іноземну валюту) об'єкта інтелектуальної власності в ході господарської діяльності, за вирахуванням витрат на проведення опе­рації.

 

6. Який з наведених нижче методів належить до витратної групи?

a) метод дисконтування грошових потоків;

b) метод переваг у доходах;

c) метод звільнення від роялті;

d) метод виграшу в собівартості;

e) метод вартості заміщення.

 

7. Який з наведених нижче методів не належить до результатної групи?

a) метод відновної вартості;

b) метод вартості заміщення;

c) метод виграшу в собівартості;

d) метод порівняльного продажу;

e) правильна відповідь відсутня.

 

8. Проранжувати заходи з формування портфеля нематеріальних активів підприємства:

a) встановлення цільових пріоритетів, формування спектра альтернатив, попередній аналіз можливостей реалізації тощо;

b) оцінка потенціалу підприємства;

c) створення чи купівля нематеріального ресурсу;

d) формування портфеля нематеріальних активів підприємства та їх госпо­дарське використання.

 

9. Яку рису нематеріальних активів з наступних можна виділити з огляду на характер участі в процесі суспільного виробництва:

a) можливість отримання доходу тільки в майбутньому періоді;

b) легкість здійснення подальшого продажу чи ліквідації;

c) відсутність чітко визначеної вартості;

d) стабільна прив'язка до підприємства-власника.

 

10. За джерелами походження нематеріальні активи підприємства можна класифікувати таким чином:

a) з позицій розробника;

b) з позицій фінансового посередника;

c) з позицій власника;

d) з позицій керівника.

 

11. Ціна нематеріального активу тісно пов'язана з:

a) методом оцінки нематеріального активу;

b) метою оцінки нематеріального активу;

c) об'єктом його матеріального втілення;

d) джерелом походження нематеріального активу.

 

12. Який з перелічених принципів належить до базових принципів ціноутворення?

a) принцип комплексного обліку двох груп факторів: витрат та впливу конкуренції;

b) принцип справедливості;

c) принцип використання адекватних методів виділення частки інтелектуальної власності в загальній вартості чи прибутку від використання майнового комплексу підприємства;

d) принцип повного відображення витрат.

 

13. Який вид оцінки використовується для оцінки нематеріальних активів?

a) за фактичною собівартістю;

b) за залишковою вартістю;

c) за прогнозованою вартістю.

 

14. Оцінка нематеріальних активів за поточною відновною вартістю означає:

a) визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності на основі первісної вартості при їх придбанні;

b) сума коштів, що може бути отримана чи оплачена при конверсії в націо­нальну (чи іноземну валюту) об'єкта інтелектуальної власності в ході госпо­дарської діяльності, за вирахуванням витрат на проведення операції;

c) визначення вартості нематеріального активу, що може бути отримана при його продажу чи ліквідації на ринку;

d) визначення вартості нематеріального активу на основі сучасних цін та з урахуванням ринкової ситуації при заміні відповідного об'єкта такої ж корисності.

 

15. Оцінка нематеріальних активів за чистою вартістю реалізації означає:

a) сума коштів, що може бути отримана чи оплачена при конверсії в націо­нальну (чи іноземну валюту) об'єкта інтелектуальної власності в ході госпо­дарської діяльності, за вирахуванням витрат на проведення операції;

b) визначення вартості нематеріального активу, яка може бути отримана при його продажу чи ліквідації на ринку;

c) визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності на основі первіс­ної вартості при їх придбанні;

d) визначення вартості нематеріального активу на основі сучасних цін та з урахуванням ринкової ситуації при заміні відповідного об'єкта такої ж корисності.

 

16. Оцінка нематеріальних активів за поточною ринковою вартістю означає:

a) визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності на основі первіс­ної вартості при їх придбанні;

b) визначення вартості нематеріального активу, що може бути отримана при його продажу чи ліквідації на ринку;

c) визначення вартості нематеріального активу на основі сучасних цін та з урахуванням ринкової ситуації при заміні відповідного об'єкта такої ж корисності;

d) сума коштів, що може бути отримана чи оплачена при конверсії в націо­нальну (чи іноземну) валюту об'єкта інтелектуальної власності в ході госпо­дарської діяльності, за вирахуванням витрат на проведення операції.

 

17. Метод перевагу доходах базується на:

a) залежності вартості від часу;

b) припущенні, що приріст вартості компанії порівняно з вартістю капіта­лу, трудових і земельних ресурсів, залучених до господарського обігу, форму­ється за рахунок нематеріальних активів;

c) припущенні, що надлишкові прибутки підприємство отримує за рахунок невідображених у балансі нематеріальних активів;

d) визначенні різниці між грошовими потоками, отриманими від вико­ристання нематеріального активу, та грошовими потоками без його викори­стання.

 

18. Метод надлишкових прибутків базується на:

a) припущенні, що надлишкові прибутки підприємство отримує за рахунок невідображених у балансі нематеріальних активів;

b) припущенні, що приріст вартості компанії порівняно з вартістю капіталу, трудових і земельних ресурсів, залучених до господарського обігу, формується за рахунок нематеріальних активів;

c) залежності вартості від часу;

d) визначенні різниці між грошовими потоками, отриманими від вико­ристання нематеріального активу, та грошовими потоками без його використання.

 

19. Метод виграшу в собівартості базується на:

a) урахуванні економії витрат, що може бути асоційована з застосуванням нематеріальних активів; передбачає обчислення розміру виграшу в собівартості за термін, коли інтелектуальна власність ще приносить корисний ефект (зни­жує собівартість);

b) припущенні, що приріст вартості компанії порівняно з вартістю капіталу, трудових і земельних ресурсів, залучених до господарського обігу, формується за рахунок нематеріальних активів;

c) визначенні різниці між грошовими потоками, отриманими від використання нематеріального активу, та грошовими потоками без його використання;

d) залежності вартості від часу.

 

20. Для порівняння різних інформаційних джерел застосовується:

a) коефіцієнт порівняння;

b) коефіцієнт нівелювання;

c) коефіцієнт коригування.

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав