Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Графік розподілу робочого часу студента

Читайте также:
 1. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
 2. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
 3. III. Индивидуальное задание студента на практику
 4. III.2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
 5. V. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии студентам
 6. VІ. Самоконтроль подготовки студента к практическому занятию
 7. Алгоритм оценивания участия студента в лекции
 8. Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу
 9. Аналіз рядів розподілу
 10. Балльно-рейтинговая система оценки освоения дисциплины студентами

Перелік контрольних питань до заліку:

1. Дайте визначення менеджменту.

2. Яке значення теорії менеджменту на сучасному етапі?

3. Назвіть основні історичні етапи розвитку управлінської теорії.

4. Дайте визначення управління як процесу.

5. Які існують підходи щодо управління ? У чому їх сутність?

6. Назвіть загальні функції управління підприємствами фармацевтичного профілю.

7. У чому відмінність конкретних функцій управління? Покажіть на прикладі фармацевтичних підприємств.

8. Яка структура управління за рівнями? Охарактеризуйте обидва способи подання рівнів управління.

9. У чому полягають функції керівників різних рівнів управління системою «Фармація».

10. Дайте характеристику існуючої організаційної структури управління. Наведіть приклади сучасних ринкових структур, що діють у фармацевтичній галузі.

11. Назвіть і охарактеризуйте існуючі ринкові структури управління. Наведіть приклади сучасних ринкових структур, що діють у фармацевтичній галузі.

12. Розкрийте суть зарубіжних механізмів управління.

13. Дайте порівняльну характеристику американського, японського та європейського механізмів управління.

14. Дайте визначення організації.

15. Назвіть організації фармацевтичної системи, що є об’єктами управління.

16. Перелічіть внутрішні перемінні організації.

17. Охарактеризуйте внутрішні переміни організації та їх взаємозв’язок на прикладі аптеки.

18. Назвіть основні критерії успішної діяльності організації.

19. Які основні напрямки ефективної організації праці в аптечних підприємствах?

20. Які основні складові організації роботи керівника?

21. Які вимоги ставляться до керівника?

22. Назвіть функції завідувача аптеки.

23. Перелічіть і охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективність роботи керівника (завідувача аптеки).

24. Назвіть і дайте характеристику методом безпосереднього впливу.

25. Перелічіть непрямі методи управління і зазначте їх роль у загальній системі управління.

26. Назвіть соціально-психологічні стилі керівництва.

27. Чим характеризується соціально-психологічний клімат аптечних колективів? Як впливає вибір стилю керівництва на соціально-психологічну стабільність колективу?

28. На які дві групи поділені фактори зовнішнього середовища організації?

29. Які загальні характеристики зовнішнього середовища?

 

Студенти щодня ведуть щоденник і звіт своєї роботи. Без їх чи при несвоєчасному оформленні виробнича практика не може бути зарахована.

Студенти повинні повністю та якісно, своєчасно і за обсягом виконати програму виробничої практики зі спеціалізації й відобразити весь комплекс набутих знань та умінь у відповідних документах: щоденнику та звіті.

Щоденник заповнюють по закінченні робочого дня і зберігають в аптеці. Він повинен бути доступний керівнику практики від кафедри в будь-який час робочого дня.

Щоденник повинен бути оформлений у відповідності з наступними вимогами:

 1. Титульний лист щоденника (див. ДОДАТОК 1).
 2. На першій сторінці щоденника повинний бути приведений графік послідовності проходження практики (див. ДОТАТОК 2).
 3. Ведення запису в щоденнику згідно з зразком (див. ДОДАТОК 3)

Студенти зобов’язані щодня надавати щоденник безпосередньому керівнику практики, який ставить підпис і дату контролю. До моменту закінчення практики щоденник необхідно завірити підписом керівника аптеки і печаткою закладу.

Щоденник включає сторінку для надання характеристики, яка має бути завірена підписом і печаткою керівника практики від підприємства.

Звіт – більш докладний документ про хід виконання практики.

Він надає чітке уявлення про ступінь самостійності при виконанні тієї чи іншої роботи.

Звіт повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питань охорони праці, техніки безпеки, висновки і пропозиції, список використаної літератури. Відображаючи всю роботу за час проходження практики, студент повинен показати уміння критично аналізувати виконану роботу і достатню кваліфікаційну підготовку з навчальної або виробничої практики.

 

ДОДАТОК 1

Зразок титульного аркуша щоденника навчальної пропедевтичної практики в аптеці

 

 

Щоденник з виробничої практики зі спеціалізації „Менеджмент та маркетинг фармації ”

 

Студента __ гр. Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Час проходження практики з___200_р. По____200_р.

Місце практики________________________________

Керівник від аптеки (прізвище, ім’я та по батькові)__

 

Керівник від університету (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

ДОДАТОК 2

Форма ведення щоденника

 

Дата Зміст виконаної роботи Підпис керівника практики від аптеки

 

Підпис керівника аптеки і печатка аптечного закладу

 

 

ДОДАТОК 3

 

Зразок титульного аркуша звіту про навчальну пропедевтичну практику в аптеці

 

 

Студента__ гр. Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Час проходження практики з ____ 200_р. по ____200_р.

Місце практики

 

Основна література:

1. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов / В.А. Швандар, В.П. Панов, Е.М. Куприянов и др., Под ред. проф. В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

2. Теорія і практика управління персоналом: Навч.- метод. посібник / Авт. - уклад. Г.В. Щокин. - К.: МАУП, 1998. - 256 с.

3. Тимонин А.М. Маркетинг: Учеб. пособие. - Х.: Око, 1997. - 216 с.

4. Тимони А.М., Олейник С.С. Стратегия маркетинга: Учеб. пособие. - Х.: Око, 1999.- 184 с.

5. Управління якістю продукції. Навч. посібник / О.Й. Запунний, О.О. Запунний, С.М. Савченко. За ред. В.Д. Немцова.- К.: ІЗМН, 1998.

6. Фармацевтичний маркетинг: Навч. посіб. / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; За ред. Л.А. Мороз.- Львів, Наутілус, 2000.-320с.

7. Хруцкий В.С., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 528с.

8. Черномаз П.А. Международный маркетинг: Учеб.- практ. пособие. - Х.: Консум, 2000. - 160 с.

9. Шуляк П.Н. Ценообразование. Учебно-практическое пособие.- 2-е изд.- М.: Издат. Дом «Дашков и Ко», 1999.

10. Энджел Дж. Поведение потребителей.- СПб: ПитерКом, 1999.- 768 с.

 

Додаткова література:

 

1. УРСР. Закони. Закон УРСР Про зовнішньоекономічну діяльність//Голос України. -1991.-12 черв.

Україна. Закони. Про єдиний митний тариф. Закон// Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 19.- С. 540-547.

Кодекс Законов о труде Украинской ССР (с изменениями и дополнениями): Сб. новых законодательных актов о труде Украины. - Харьков - Запорожье, 1992. - 304 с.

2. Україна. Закони. Про зайнятість населення (зі змінами ї доповненнями): Закон// Людина і праця: Інформ. бюл. Міністерства праці України.- 1993.- № 2. С. 1-19.

3. Ураїна. Закони. Про власність: Закон (зі змінами і доповненнями)// Діло.- 1994.- № 20. - С. 2-3.

4. Україна. Закони. Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору до Кодексу законів про працю України: Закон// Голос України.- 1995.- №9 34.- С. 3.

5.Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон//Голос Украины.- 1996.- 7 мая.

6. Україна. Закони. Про рекламу: Закон// Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 39. - С.181.

7. Украина. Законы. О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности: Закон / Новое в законодательстве (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1998 года). - Х.: ООО «Одиссей», 1998. - С. 21-39.

8. Украина. Законы. О хозяйственных обществах.: Закон / Новое в законодательстве (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1998 года). - Х.: ООО «Одиссей», 1998. - С. 66-99.

9. Украина. Законы. О защите прав потребителей.: Закон / Новое в законодательстве (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1998 года). - Х.: ООО «Одиссей», 1998. - С. 110 - 133.

10. Гражданский кодекс Украины (2003 г.).

11. Хозяйственный кодекс Украины (2003 г.).

12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.04.2004 р. № 220 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів».

13. Наказ Державного комітету України з питань регулярної політики та підприємництва та МОЗ України № 3/8 від 12 січня 2001 р. «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» // Ежеденедельник «Аптека», № 5 (278). - 2001.

14. Наказ Державного комітету України з питань регулярної політики та підприємництва та МОЗ України № 106/345 від 30 серпня 2001 р. «Про внесення змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» // Провизор, № 19. - 2001.

15. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та МОЗ України № 103/346 від 18 вересня 2002 р. «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються // Провизор. - № 21. - 2002.

16. Наказ МОЗ України № 436 від 30 жовтня 2001 р. «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі // Еженедельник «Аптека», № 6 (327). - 2002.

17. Агаян Г.А., Малахова И.В. Организация и реализация автоматической обработки и анализа информации для решения задач управления здравоохранения М.: Медицина, 1996. - С. 46-53.

18. Азарян Е.М. Международный маркетинг. - Киев: «Студцентер», 1998. - 200 с.

19. Андреева А.Д. Технология бизнеса: Маркетинг. Учеб. пособие.- М.: Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997.

20. Веснин В.Р. Основы менеджмента. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. - М.: Общество «Знание» России. Центральный институт непрерывного образования. 1996. - 472 с.

21. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998. - 384 с.

22. Герчикова И.Н. менеджмент: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480с.

23. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Изд-во «Финпрес», 1998.-416с.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.04 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав