Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Читайте также:
  1. I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
  2. I. Учебные цели практики
  3. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
  4. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
  5. I. Цели и задачи практики
  6. I. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики
  7. I. Цели и задачи учебной и производственной практики
  8. II. Завдання та обов'язки
  9. II. Материалы судебной (и иной юридической) практики.

1.Власов А.Д., Мурин Б.П. Единицы физических величин в науке и технике.- М.: Энергоатомиздат, 1990. – 176 с.

2. Чертов А.Г. Физические величины (терминология, определения, обозначения, размерности, единицы): Справочное пособие.- М.: Высшая шк. 1990.- 335 с.

3. Корнеева Т. В, Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению качеством. Основные термины. – М.: Рус. яз., 1990. – 264 с.

4. Сена Л.А Единицы физических величин и их размерности: Учебно-справочное руководство.- 3-е изд. - М.: Наука. 1988.- 432 с.

5. Новосильцев В.Н. К истории основных единиц СИ. – Издательство Ростовского университета: 1975. – 72 с.

6. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов/ Т.И.Трофимова. – 14- е изд.- М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 560 с.

7. Толковый словарь по химии и химической технологии. Основные термины / С.М. Баринов, Б.И. Востргов, Л.Я. Герцберг и др. Под редакцией Ю.А. Лебедева. – М.: Рус. яз., 1987. – 528 с.

8. Майзель В.В., Кострюкова Ю.В., Лавникова И.В. Масса молярная ¹ массе молекулярной. – Потенциал.- № 6 (июнь), 2011, с.21-23.

 

Оглавление

Введение..……………………………………………….…….... 3

1.Основные понятия и краткая история………………………….. 4

2.Системы единиц измерения…………………………………….. 9

3.Международная система (СИ) единиц измерения физических

величин…………………………………………………………… 11

Заключение………………………………………………… 15

Литература…………………………………………………………16

 

I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Завданням навчальної практики є:

- ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

- ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

- ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної i виховної роботи у ВНЗ, на факультеті менеджменту, на випускаючій кафедрі;

- охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

- визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій i адміністрування;

- ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю i взаємозв’язком між дисциплінами;

- визначити види, місце, зміст i терміни навчальної, комплексної бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практик;

- ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств;

- довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник даного професійного спрямування на підприємствах;

- надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також ознайомити з кваліфікаційними вимогами та основними видами i змістом діяльності менеджера.

Результатом навчальної практики повинні стати: усвідомлення студентами майбутньої сфери діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних i професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з менеджменту i адміністрування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців; організації виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищенню рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.

 

 

II. ЗМIСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «ВСТУП ДО ФАХУ»

Тема 1. Виша освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

Система вищої освіти в Україні та перспективи н розвитку. Входження до (єдиного європейського освітнього простору. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи. Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТЗ). Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТ8 з національною системою оцінювання в Україні та ВНЗ.

Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Напрями підготовки та спеціальності.

Система державних стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент». Варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми всіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування».

 

Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на факультеті. Студентське самоврядування

Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

Загальні відомості про ВНЗ. Статут ВНЗ, Правила внутрішнього трудового розпо­рядку ВНЗ. Основні структурні підрозділи ВНЗ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу студентів. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.

Роль навчальної, науково-дослідної, самостійної та громадської діяльності студентів у формуванні фахівців з менеджменту організацій і адміністрування.

Органи самоврядування студентів у ВНЗ та на факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної захищеності студентів у ВНЗ.

 

Тема 3. Історія і традиції ВНЗ

Етапи розвитку вищого навчального закладу. Стисла характеристика етапів розвитку ВНЗ та факультетів. Прапор і герб ВНЗ.

Формування навчального комплексу ВНЗ, процеси реструктуризації. Матеріально-технічна база та її удосконалення.

Роль ректорів, викладачів - відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ВНЗ. Викладачі ВНЗ - ветерани Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) та праці.

Найбільш відомі досягнення: наукові пращ, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ВНЗ. Міжнародні зв’язки. Підготовка іноземних громадян у ВНЗ. Почесні гості та делегації. Наукові видання. Друкований орган ВНЗ.,

 

Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ВНЗ

Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні.

Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота менеджера низового, середнього і вищого рівня, управління організацією. Типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг.

Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень. Основні завдання, що вирішують менеджери: загальне управління; управління стратегічним розвитком підприємст­ва; управління організаційними змінами; управління інноваційною та інвестиційною діяльністю; корпоративне управління; управління людськими ресурсами; управління фінансовою діяльністю; управління маркетинговою діяльністю підприємства. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організовування, мотивування, контролювання та координування діяльності організації.

Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».

 

Тема 5. Роль випускаючої кафедри в підготовці фахівців

Ознайомлення з кафедрами ВНЗ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр. Кадровий склад випускової кафедри.

Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з менеджменту: розроблення варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, навчальних планів, формування навчально-методичного комплексу спеціальності, організація усіх видів практики та керування ними, викладання профільних професійно-орієнтованих дисциплін, державна діагностика рівня знань студентів.

Ознайомлення з навчальним планом: графік навчання, навчальні дисципліни та послі­довність їх вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг навчальних годин та їх структура за формами організації навчання (аудиторна, самостійна робота), видами ауди-торних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття). Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою. Організація індиві­дуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв’язки з практикою.

Види і зміст навчальних занять. Роль і місце кожного виду занять у формуванні фахівця.

Лекції, семінарські та практичні заняття як основні форми аудиторних занять. Основні види лекцій - установча, оглядова, проблемна, співбесіда та ін. Візуальне супроводження лекцій. Опорні конспекти лекцій. Порядок конспектування лекційного матеріалу та подальшого його засвоєння.

Форми проведення семінарських і практичних занять. Особливості застосування методів активного навчання, електронно-обчислювальної техніки та інформаційних техно­логій на заняттях.

Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до семінарських і практичних занять. Консультації та їх значення.

Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та реінжинірингу ВНЗ.

Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

Організація та методика впровадження різноманітних форм контролю знань студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ВНЗ. Тестування як провідний метод діагностики якості знань студентів. Проведення модульного контролю знань студентів. Технологія проведення фахових державних випробувань. Умови вступу до магістратури.

Особливості організації навчального процесу студентів з фаху. Місце всіх видів занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього фахівця.

Організація самостійної роботи студентів (СРС) та форми її контролю. Практична цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів. Нормативно-методична забезпеченість виконання самостійної роботи студентів.

Використання студентами навчально-методичних розробок кафедр ВНЗ, нормативних документів, галузевих та періодичних видань під час виконання СРС.

Роль та місце науково-дослідної діяльності студентів у професійній підготовці фахівця

Міжнародні зв’язки випускової кафедри, їх ефективність. Матеріально-технічна база випускової кафедри.

Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут наставництва.

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ

Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань. Роль і місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальній та науково-дослідній діяльності студентів.

Інформаційні можливості сайту ВНЗ. Загальні відомості: історія університету; керівництво; факультети; кафедри; викладачі; форми навчання; структурні підрозділи; міжнародні зв’язки. Сьогодення: новини; ВНЗ у Болонському процесі; план організаційних заходів на поточний навчальний рік; студентське життя; довідник студента; розклад занять, іспитів. Наука: напрями наукових досліджень; наукові школи університету; наукові конференції ВНЗ. Навчальні структурні підрозділи. Асоціація випускників. Профспілка.

Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного забезпечення сту­дентів. Принципи та організація бібліотечної справи. Порядок роботи у бібліотеці. Особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури. Пошук літературних джерел в бібліографічній базі даних. Самостійна робота з книгою. Система обслуговування читачів. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі, залі надходжень нової літератури. Пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з електронними виданнями. Правила користування бібліотекою. Обов’язки читачів бібліотеки.

 

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

Характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, організа­ційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо).

Характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності).

Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).

Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань.

Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби. Аналіз нормативних документів, що регламентують її роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).

Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри.

Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві. Функції та завдання, які виконують фахівці відповідних служб. Аналіз нормативних документів, що регламентують їх діяльність (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.

Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки та вибору. Порядок та умови укладання угод. Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі,

Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання ціно­вих знижок), зв’язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу.

Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються.

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства. Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства. Планування і прогнозування діяльності підприємства. Розробка і впровадження нововведень. Формування оптимального асортименту продукції.

Управління персоналом. Планування особистої роботи персоналу підприємства. Орга­нізація та раціоналізація робочих місць. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

Прийняття управлінських рішень. Організація антикризового управління.

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Здійснення збутової та комерційної діяльності.

Формування іміджу підприємства. Контроль виконання управлінських рішень.

 

Тема 9. Професійне самовизначення студента

Вимоги до особистості менеджера. Ділові властивості: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності. Особистісні властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та спосіб життя. Підприємливість та комунікабель­ність. Лідерство.

Методи оцінки особистісних властивостей менеджера - кількісні та якісні, прогностичні та практичні. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостереження.

Самовдосконалення. Самоменеджмент.

Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.

Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та діапазону творчого по­тенціалу.

Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до управлінської діяльності, з’ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості - майбутнього управлінця.

III. Завдання до навчальної практики

«Вступ до фаху»

В рамках проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студент виконує завдання по кожній темі згідно номеру свого варіанту. Номер варіанту призначається керівником навчальної практики.

Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

Мета теми: ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в України та особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес; ознайомити студентів із складовими Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: основні положення про організацію вищої освіти в України та особливості у ВНЗ; особливості Болонського процесу; основні положення Державного стандарту вищої освіти в Україні;

уміти: застосовувати набуті знання для аналізу системи вищої освіти в Україні у контексті Болонського процесу.

Завдання: Студенти повинні виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Охарактеризувати систему вищої освіти в Україні на сучасному етапі.

2. Визначити перспективи розвитку вищої освіти в Україні.

3. Проаналізувати етапи входження України до Єдиного європейського освітнього простору.

4. Охарактеризувати Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти кран Європи.

5. Визначити місце України у Болонському процесі на сучасному етапі.

6. Характеристика європейської кредитно-трансферної системи (EСТS).

7. Таблиця відповідності шкали оцінювання EСТS з національною системою оцінювання в Україні

8. Охарактеризувати ступеневість вищої освіти, визначити ступінь Житомирського державного технологічного університету (ЖДТУ).

9. Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

10. Напрями підготовки та спеціальності у ЖДТУ.

11. Проаналізувати систему державних стандартів вищої освіти.

12. Охарактеризувати галузеві стандарти напряму «Менеджмент».

13.Охарактеризувати варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми всіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Менеджмент організацій i адміністрування».

 

Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ЖДТУ. Студентське самоврядування

Мета теми: ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідної, самостійної i виховної роботи у ЖДТУ, на факультеті економіки та менеджменту, на кафедрі менеджменту.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: основні положення організації навчальної, науково-дослідної, самостійної i виховної роботи у ЖДТУ, на факультеті економіки та менеджменту, на кафедрі менеджменту;

уміти: застосовувати набуті знання для аналізу навчальної, науково-дослідницької, самостійної i виховної роботи у ЖДТУ, на факультеті економіки та менеджменту, на кафедрі менеджменту.

Завдання: Студенти повинні виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Визначити місце ЖДТУ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

2. Охарактеризувати загальні відомості про ЖДТУ.

3. Проаналізувати статут ЖДТУ.

4. Проаналізувати правила внутрішнього трудового розпорядку ЖДТУ «Житомирський державний технологічний університет».

5. Охарактеризувати основні структурні підрозділи ЖДТУ: ректорат, деканат, кафедри.

6. Охарактеризувати основні структурні підрозділи ЖДТУ: бібліотека, допоміжні служби.

7. Охарактеризувати загальні відомості про факультет економіки та менеджменту.

8. Визначити місце та роль факультету економіки та менеджменту в організації навчально-виховного процесу студентів.

9. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку на факультеті економіки та менеджменту.

10. Організація навчальної, наукової, виховної роботи на факультеті економіки та менеджменту.

11. Організація соціальної захищеності студентів на факультеті економіки та менеджменту.

12. Роль навчальної, науково-дослідної, самостійної та громадської діяльності студентів у формуванні фахівців з менеджменту організацій i адміністрування.

13. Органи самоврядування студентів у ЖДТУ та на факультеті економіки та менеджменту: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку.

14. Охарактеризувати основні структурні підрозділи ЖДТУ: ректорат, деканат, кафедри.

15. Визначити місце та роль факультету економіки та менеджменту в організації навчально-виховного процесу студентів.

Тема 3. Історія i традиції у ЖДТУ

Мета теми: ознайомити з історією і традиціями ЖДТУ, факультету економіки та менеджменту.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: основні етапи історичного розвитку ЖДТУ і факультету економіки та менеджменту, їх традиції;

уміти: застосовувати набуті знання та навички для характеристики найбільш відомих досягнень ЖДТУ, факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту.

Завдання: Студенти повинні виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Характеристика етапів розвитку ЖДТУ.

2. Характеристика етапів розвитку факультету економіки та менеджменту.

3. Розглянути і проаналізувати прапор i герб ЖДТУ.

4. Визначити етапи формування та реструктуризації навчально-практичного комплексу ЖДТУ.

5. Охарактеризувати матеріально-технічну базу ЖДТУ та запропонувати шляхи її удосконалення.

6. Визначити роль відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ЖДТУ.

7. Привести інформацію про викладачів ЖДТУ – ветеранів Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) та праці.

8. Визначити найбільш відомі досягнення ЖДТУ: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

9. Визначити найбільш відомі досягнення факультету економіки та менеджменту: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

10. Проаналізувати нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ЖДТУ та факультету економіки та менеджменту.

11. Охарактеризувати міжнародні зв’язки ЖДТУ, факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту.

12. Розглянути процес підготовки іноземних громадян у ЖДТУ, на факультеті економіки та менеджменту, кафедрі менеджменту.

13. Охарактеризувати наукові видання ЖДТУ, факультету економіки та менеджменту.

14. Надати характеристику друкованого органу ЖДТУ.

15. Визначити найбільш відомі досягнення ЖДТУ: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

 

Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ЖДТУ

Мета теми: визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій i адміністрування.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: зміст, характер і сферу професійної діяльності менеджера;

уміти: застосовувати набуті знання для визначення сфери майбутньої професійної діяльності.

Завдання: Студенти повинні виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Охарактеризувати потреби економіки в управлінцях нового типу в Україні.

2. Дослідити особливості професійної діяльності менеджера в розвинутих країнах.

3. Провести порівняльну характеристику професії «менеджер» в Україні і розвинутих країнах.

4. Визначити роль менеджера як організатора конкретних видів діяльності в організації.

5. Проаналізувати специфіку роботи менеджера низового, середнього i вищого рівня, управління організацією.

6. Визначити і проаналізувати якості, які необхідні менеджерам низового, середнього i вищого рівня управління організацією.

7. Визначити типи підприємств, види організацій на ринку України.

8. Визначити роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю.

9. Охарактеризувати роль менеджера у розробці, прийнятті та реалізації управлінських рішень.

10. Охарактеризувати такі основні завдання, що вирішують менеджери: загальне управління; управлення стратегічним розвитком підприємства; управління організаційними змінами.

11. Охарактеризувати такі основні завдання, що вирішують менеджери: управління інноваційною та інвестиційною діяльністю.

12. Охарактеризувати такі основні завдання, що вирішують менеджери: корпоративне управління та управління людськими ресурсами; управління фінансовою діяльністю; управління маркетинговою діяльністю підприємства.

13. Охарактеризувати такі основні завдання, що вирішують менеджери: управління фінансовою діяльністю та управління маркетинговою діяльністю підприємства.

14. Проаналізувати проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль та координація діяльності організації.

15. Навести перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».

 

Тема 5. Роль кафедри менеджменту в підготовці фахівців

Мета теми: визначити місце та роль кафедри менеджменту в підготовці фахівців з менеджменту організацій i адміністрування.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: організацію навчальної роботи на кафедрі менеджменту;

уміти: застосовувати набуті знання для визначення ролі кафедри менеджменту в підготовці фахівців з менеджменту організацій i адміністрування.

Завдання: Студенти повинні виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Навести стислу характеристику кафедр ЖДТУ та перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.

2. Охарактеризувати кадровий склад кафедри менеджменту.

3. Охарактеризувати навчальний план на кафедрі: графік навчання, навчальні дисципліни та послідовність їх вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг навчальних годин та їх структура за формами організації навчання (аудиторна, самостійна робота), видами аудиторних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття). Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

4. Охарактеризувати організацію навчальної роботи на кафедрі менеджменту. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за кафедрою менеджменту. Організація індивідуальної робота зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі менеджменту. Організація науково-дослідної діяльності викладачів i студентів, зв’язків з практикою.

5. Охарактеризувати види i зміст навчальних занять. Роль i місце кожного виду занять у формуванні фахівця. Лекції, семінарські та практичні заняття як основні форми аудиторних занять. Основні види лекцій установча, оглядова, проблемна, співбесіда та ін. Візуальне супроводження лекцій. Опорні конспекти лекцій. Порядок конспектування лекційного матеріалу та подальшого його засвоєння. Форми проведення семінарських i практичних занять. Особливості застосування методів активного навчання, електронно-обчислювальної техніки та інформаційних технологій на заняттях.

6. Проаналізувати організацію самостійної роботи студентів у процесі підготовки до семінарських i практичних занять. Консультації та їх значення.

7. Розглянути практичну підготовка студентів з фаху. Роль i місце навчальних практик у підготовці менеджерів.

8. Дослідити особливості застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

9. Проаналізувати організацію та методику впровадження різноманітних форм контролю знань студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ЖДТУ «Житомирський державний технологічний університет». Тестування як провідний метод діагностики якості знань студентів. Проведення модульного контролю знань студентів Технологія проведення фахових державних випробувань. Умови вступу до магістратури.

10. Визначити особливості організації навчального процесу студентів з фаху. Місце всіх видів занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього фахівця.

11. Проаналізувати організацію самостійної роботи студентів (СРС) та форми їх контролю. Практична цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів. Нормативно-методична забезпеченість виконання самостійної роботи студентів.

12. Охарактеризувати використання студентами навчально-методичних розробок кафедр ЖДТУ «Житомирський державний технологічний університет», нормативних документів, галузевих та періодичних видань під час виконання СРС.

13. Визначити роль та місце науково-дослідної роботи студентів у професійній підготовці фахівця.

14. Охарактеризувати матеріально-технічну базу кафедри менеджменту.

15. Проаналізувати організацію виховної роботи зі студентами на кафедрі менеджменту. Визначити роль куратора у виховному процесі.

 

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ЖДТУ «Житомирський державний технологічний університет»

Мета теми: охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології під час підготовки студентів.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: сутність сучасних інформаційних технологій та їх роль у навчальній, науково-дослідній роботі студентів;

уміти: застосовувати набуті знання для інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу.

Завдання: Студенти повинні виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Визначити суть i складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ЖДТУ.

2. Навести класифікацію джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань.

3. Визначити роль i місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальній та науково-дослідній діяльності студентів.

4. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ЖДТУ з точки зору загальних відомостей: історія університету; керівництво; факультети; кафедри; викладачі; форми навчання; структурні підрозділи; міжнародні зв’язки.

5. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ЖДТУ з точки зору сьогодення: новини; ЖДТУ у Болонському процесі; план організаційних заходів на поточний навчальний рік; студентське життя; довідник студента; розклад занять, іспитів.

6. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ЖДТУ з точки зору науки: напрями наукових досліджень; наукові школи університету; наукові конференції.

7. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ЖДТУ з точки зору навчальних структурних підрозділів.

8. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ЖДТУ з точки зору асоціації випускників.

9. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ЖДТУ з точки зору профспілкової роботи.

10. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту кафедри менеджменту.

11. Принципи та організація бібліотечної справи. Порядок роботи у бібліотеці ЖДТУ.

12. Охарактеризувати особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки ЖДТУ. Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури у бібліотеці ЖДТУ.

13. Пошук літературних джерел в бібліографічній базі даних. Пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з електронними виданнями.

14. Самостійна робота з книгою. Система обслуговування читачів у бібліотеці ЖДТУ. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі.

15. Правила користування бібліотекою ЖДТУ. Обов’язки читачів бібліотеки.

 

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

Мета теми: ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: організацію господарської діяльності підприємств різних форм власності в сучасних мовах;

уміти: застосовувати набуті знання для визначення сфери майбутньої діяльності.

Завдання: Студенти повинні виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо).

2. Характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності).

3. Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).

4. Організація планово-економічної діяльності на підприємстві.

5. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, i взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань.

6. Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби.

7. Аналіз нормативних документів, що регламентують роботу кадрової служби (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).

8. Оцінка кадрової політики, яка проводиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри.

9. Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві.

10. Функції та завдання, які виконують фахівці маркетингових та комерційних служб. Аналіз нормативних документів, що регламентують їх діяльність (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.

11. Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки та вибору.

12. Порядок та умови укладання угод з постачальниками та споживачами продукції.

13. Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі).

14. Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок, зв’язки з громадськістю). Аналіз бюджету маркетингу.

15. Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються.

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

Мета теми: визначити роль менеджера в підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: засоби, за допомогою яких менеджер може підвищити соціально-економічну ефективність функціонування сучасних підприємств;

уміти: застосовувати набуті знання для підвищення соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств в майбутній управлінській діяльності.

Завдання: Студенти повинні виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

2. Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

3. Планування i прогнозування діяльності підприємства.

4. Розробка i впровадження нововведень.

5. Формування оптимального асортименту продукції.

6. Управління персоналом.

7. Планування особистої роботи персоналу підприємства.

8. Організація та раціоналізація робочих місць.

9. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

10. Прийняття управлінських рішень.

11. Організація антикризового управління.

12. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

13. Здійснення збутової та комерційної діяльності.

14. Формування іміджу підприємства.

15. Контроль виконання управлінських рішень.

 

Тема 9. Професійне самовизначення студента

Мета теми: сприяти професійному самовизначенню студента.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: вимоги до особистості менеджера, методи самооцінки студентів і визначення професійної орієнтації студентів;

уміти: застосовувати набуті знання для професійного самовизначення.

Завдання: Студенти повинні виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Охарактеризувати вимоги до особистості менеджера і проаналізувати їх наявність в себе.

2. Охарактеризувати ділові властивості менеджера: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності і проаналізувати їх наявність в себе.

3. Охарактеризувати особистісні властивості менеджера: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та спосіб життя і проаналізувати їх наявність в себе.

4. Охарактеризувати підприємливість та комунікабельність менеджера і проаналізувати їх наявність в себе.

5. Охарактеризувати сутність лідерства і проаналізувати наявність лідерських якостей в себе.

6. Охарактеризувати сутність самовдосконалення та свою схильність до даного процесу.

7. Охарактеризувати сутність само менеджменту та свою схильність до даного процесу.

8. Визначити свої індивідуальні професійні інтереси.

9. Охарактеризувати пізнання власних професійних здібностей.

10. Виявити свої сильні i слабкі сторони і визначити стартові умови та діапазон творчого потенціалу.

11. Визначити свою професійну орієнтацію.

12. Оцінити свою ступінь схильності до управлінської діяльності.

13. З’ясувати свої сильні i слабкі сторони як особистості – майбутнього управлінця.

14. Методи оцінки особистісних якостей менеджера – кількісні та якісні, прогностичні та практичні.

15. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостереження.

 


IV. Підведення підсумків практики

 

Після закінчення терміну навчальної практики «Вступ до фаху» студенти подають на кафедру менеджменту письмовий звіт про проходження практики (зразок титульного аркуша у додатку)

За результатами навчальної практики після її закінчення складається диференційований залік.

Залік з навчальної практики складається за підсумками захисту звіту, відгуку керівника з практики та участі студента в науково-практичних семінарах.

Диференційований залік з навчальної практики приймається комісією, яка призначається завідувачем кафедри менеджменту. Відомість з навчальної практики передається для зберігання в деканат факультету економіки та менеджменту, звіт з навчальної практики залишається на кафедрі менеджменту.

Загальні підсумки навчальної практики обговорюються на засіданні кафедри, оформлюються у вигляді протоколу, який затверджується завідувачем кафедри та подаються у тижневий строк після здачі студентом диференційного заліку в деканат факультету економіки та менеджменту.

 

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 141 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.05 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав