Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Усний виступ з рефератом.

Читайте также:
  1. II. Усний рахунок. Повторення вивченого матеріалу.
  2. Запрошення до виступу. Як підготувати виступ?
  3. Інформаційний виступ та його характеристики
  4. Кадровий персонал, що виступає як сукупність працівників різних професійно-кваліфіка­ційних груп, зайнятих на підприємстві – це?
  5. Ознаки поведінки, що впливають на характер сприймання виступу
  6. Організація та управління державною власністю — виробничими підприємствами, що виступають суб'єктами господарської діяльності, об'єктами інфраструктури.
  7. Основні складові частини виступу (або виголошування промови).
  8. Публічний виступ у діловому спілкуванні
  9. Публічний виступ. Внутрішня структура та композиція виступу. Найголовніші вимоги до мови оратора. Мовні засоби переконування.
  10. ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

Після написання реферату студент повинен викласти його зміст на семінарському занятті. Автор роботи протягом десяти хвилин має викласти основні положення розділів та підрозділів свого дослідження, обґрунтувати наукову і практичну значущість теми, сформулювати пропозиції чи рекомендації. Після виступу, при необхідності, відповісти на запитання викладача та інших учасників семінару.

За результатами обговорення написаного і викладеного реферату студент оцінюється викладачем шляхом виставлення певної кількості балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.


Тематика рефератів

Перший змістовний модуль

1. Дискусія про предмет соціології.

2. Соціальні закони і реальність.

3. Феномен соціального як відображення предметної сутності соціології.

4. Розвиток протосоціологічних поглядів в Київській Русі.

5. Соціальний зміст вчення Г.Сковороди.

6. О.Конт - родоначальник соціологічної науки.

7. Органіцистська теорія суспільства Г. Спенсера.

8. Психологія натовпу Г. Лебона.

9. Соціологічні проблеми психоаналізу З. Фрейда.

10. Е. Дюркгейм про цінності та ідеали.

11. Праця М. Вебера “Протестантська етика і дух капіталізму”.

12. Основні напрямки розвитку західної соціології ХХ-го сторіччя.

13. Особливості розвитку соціологічної думки в Росії.

14. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні.

15. Концепція М.Вебера про сутність, джерела і тенденції розвитку соціальної нерівності.

16. П.Сорокін про форми соціальної стратифікації.

17. Основні тенденції соціальної диференціації українського суспільства.

18. Маргінальність соціальних груп в умовах трансформації українського суспільства.

19. Проблеми формування середнього класу в сучасній Україні.

20. Соціальна мобільність і міграційні процеси в Україні.

21. Формування ринку праці в Україні та його вплив на зміну соціальної структури суспільства.

22. Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми впливу.

23. Патріархальний характер сучасної політичної сфери.

24. Специфіка гендерної соціалізації в сучасному українському суспільстві.

25. Історія феміністської думки в Україні.

26. Проблема насильства над жінками та шляхи її подолання.

27. Соціологія сім’ї та шлюбу: сучасні проблеми дослідження.

28. Змінювання функцій сім’ї на сучасному етапі.

29. Нові види сімей: чи за ними майбутнє.

30. Неповна сім’я: характеристика ситуації та шляхи її вирішення.


Другий змістовний модуль

1. Специфіка системи освіти України та інших країн: порівняльний аналіз.

2. Особливості набуття вищої освіти в Україні.

3. Основні мотиви вступу до ВНЗ випускників середніх шкіл.

4. Основні проблеми української науки сьогодення. Криза науки та можливі шляхи її подолання.

5. Академічна наука: характеристики та проблеми розвитку.

6. Прикладна наука: стан та шляхи вдосконалення.

7. “Витік мізків” як феномен сучасної науки.

8. Проблеми відродження національної культури в Україні.

9. Відмінності міської та сільської культури.

10. Характеристика масової культури та форми її прояву.

11. Соціально-культурне середовище як фактор розвитку особистості.

12. Сучасна релігійна обстановка в Україні.

13. Проблема релігійних конфліктів в Україні.

14. Релігійні організації та їх типологія (соціологічний аналіз проблеми).

15. Нетрадиційна релігійність в Україні: проблеми формування національної самосвідомості.

16. Від етнографії до етносоціології: розвиток етносоціологічних студій в Україні.

17. Акультураційні стратегії в сучасному світі.

18. Етнічні стереотипи в сучасному українському суспільстві.

19. Національна політика в пострадянському просторі: загальне та особливе.

20. Загальні прояви девіантної поведінки.

21. Девіація: від обдарованості до злочинності.

22. Сфери функціонування громадської думки суспільства.

23. Роль соціологічних досліджень у вивченні соціальної реальності.

24. Соціологічне дослідження: поняття, види, функції.

25. Маркетингові дослідження: поняття, сутність, види.

26. Програма соціологічного дослідження: поняття, розділи, компоненти.

27. Змістовний аналіз основних компонентів програми соціологічного дослідження.

28. Значення методу вибірки у соціологічному дослідженні.

29. Планування і організація соціологічних досліджень.

30. Функції соціологічних досліджень та їх реалізація в умовах сучасного українського суспільства.


Методичні рекомендації

щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового контролю

Загрузка...

 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року передбачено виділення в навчальних планах навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах часу для самостійної (поза аудиторної) роботи студентів. Навчальний час, відведений для цієї форми роботи повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, що відведено для вивчення конкретної навчальної дисципліни.

У Запорізькому національному технічному університеті на вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» відповідно до навчального плану відводиться 144 годин (4 залікових кредиту), у тому числі на самостійну роботу – 94 години.

Саме самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу з навчальної дисципліни досить значний і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних занять. Отже, правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань.

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання наукової, методичної та навчальної літератури, інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладення одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.

Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивідуальні особливості студента, його здібності та нахили.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчально-методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Значне місце серед них належить саме методичним матеріалам, завданням та вказівкам викладача, а також рекомендованій літературі.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп’ютерному класі університету, в домашніх умовах.

Головне в правильній організації самостійної роботи – її планування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу, перш за все треба уважно ознайомитись з джерелами, що рекомендуються до кожної теми, розподілити питання на більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу, студент повинен законспектувати основний зміст теми, при цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окремо слід виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття.

Самостійна робота студента повинна розпочинатися ще до початку лекційних занять, тобто слід активно використовувати систему попереднього читання підручників та навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для більш глибокого сприйняття інформації під час лекції.

Під час самостійної роботи студенту пропонують наступні види завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу:

- вивчити матеріал теми;

- скласти термінологічний словник;

- продумати відповіді на питання для самоконтролю;

- підготувати тези виступу під час семінарського заняття;

- підготовити реферат з рекомендованих тем;

- виконати завдання, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.

Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак можливе колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи під керівництвом викладача, яке проводиться згідно розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки студентів, отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо окремих теоретичних положень соціологічного знання, або аспектів їх застосування.

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях, а також виноситься на підсумковий модульний контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

 

Завдання до самостійної роботи студентів за темами курсу

Перший змістовний модуль

До теми 1:

1. Дати визначення поняттям: «протосоціологія», «соціологія», «соціальне».

2. Охарактеризувати функції соціології як науки.

3. Охарактеризувати зв'язок соціології з однією з наук на вибір.

До теми 2:

1. Дати визначення поняттям: «соціальні відносини», «соціальні процеси», «соціальна спільнота», «позитивізм», «соціологізм», «розуміюча соціологія».

2. Скласти таблицю «Різновиди соціальних законів».

3. Описати внесок в розвиток соціології двох соціологів за наступним планом: прізвище та ім’я, роки життя, країна проживання, назва основних робіт з соціології, основні ідеї та висновки.

До теми 3:

1. Охарактеризуйте поняття «суспільство» згідно основних соціологічних підходів з визначенням автора підходу та наукового напрямку, до якого він належить.

2. Скласти схему: «Основні елементи соціальної структури суспільства».

3. Перерахувати основні функції соціальних інститутів. Визначити спільні та відмінні функції соціальних інститутів.

До теми 4,5:

1. Дати визначення поняттям: «суспільство», «соціальний інститут», «соціальна організація», «соціальна спільнота», «соціальна група», «мала соціальна група», «велика соціальна група», «соціальна структура суспільства», «соціальний клас», «соціальна мобільність».

2. Розкрити сутність постіндустріального суспільства та окреслити його особливості.

3. Розкрити сутність поняття «інформаційне суспільство» та визначити його ознаки.

До теми 6:

1. Скласти схему: «людина – індивід – індивідуальність - особистість», розкрити в ній всі означені поняття.

2. Перерахувати та коротко охарактеризувати основні напрямки наукового дослідження особистості в соціології.

3. Розкрити поняття «соціалізація», «десоціалізація», «ресоціалізація» з урахуванням набутих знань.

4. Дайте визначення поняттям «соціальний статус» та «соціальна роль». Наведіть по 3 приклади до кожного з них.

До теми 7:

1. Дати визначення поняттям: «молодь», «вікові межі періоду молодості», «професійне самовизначення молоді», «політичне самовизначення молоді», «соціальне самовизначення молоді», «економічне самовизначення молоді», «молодіжна субкультура».

2. Окреслити напрямки сучасної молодіжної політики в Україні.

3. Описати основні підходи до визначення вікових меж періоду молодості у вітчизняній та західній соціології.

До теми 8:

1. Дати визначення поняттям: «сім’я», «шлюб», «гендер», «гендерні стереотипи», «гендерна соціалізація», «фемінізм».

2. Розкрити основні функції сучасної сім’ї та визначити їх значення для людини та суспільства.

3. Дати характеристику основним механізмам гендерної соціалізації.

Другий змістовний модуль

До теми 9:

1. 1. Дати визначення поняттям: «освіта», «соціальні функції освіти», «принцип безперервності освіти», «наука», «соціальний клімат науки».

2. Охарактеризувати основні ланки системи освіти в Україні.

3. Скласти таблицю порівняння системи освіти в Україні та не менш ніж 5-ти країн за основними ознаками.

4. Визначити сучасні форми та методи організації науки.

До теми 10:

1. Дати визначення поняттям: «релігія», «релігійна група», «релігійна організація», «сакральне», «секуляризація».

2. Дати визначення та характеристику основним видам релігійних організацій: церква, секта, деномінація, культ.

3. Порівняти види релігійних організацій, що поширені в сучасній Україні.

 

До теми 11:

1. Дати визначення поняттям: «культура», «масова культура», «контрультура», «субкультура», «фольклор».

2. Охарактеризувати особливості молодіжної субкультури.

3. Охарактеризувати культурні комплекси.

 

До теми 12:

1. Дати визначення поняттям: «етнос», «народність», «нація», «націоналізм», «етнічні стереотипи».

2. Охарактеризувати основні напрямки дослідження етнічності в сучасній соціологічній науці.

3. Описати етнічні стереотипи, притаманні окремому народові. Чим вони спричинені. Обґрунтувати думку.

До теми 13:

1. Дати визначення поняттям: «політика», «влада», «політичний суб’єкт», «політична партія», «політичний рух», «держава».

2. Скласти план – конспект основних соціологічних підходів до класифікації політичних партій та рухів.

3. Дати характеристику основним складовим соціології політики.

До теми 14:

1. Дати визначення поняттям: «екологія», «інвайроменталізм», «екологічна освіта», «екологічна політика», «екологічна поведінка».

2. Визначити та описати особливості екологічних субкультур, які функціонують в суспільстві.

3. Охарактеризуйте соціальні чинники екологічних криз.

До теми 15:

1. Дати визначення поняттям: «місто», «село», «урбанізація».

2. Опишіть відмінності міського та сільського способів життя.

3. Розкрийте особливості та стадії процесу урбанізації в світі.

До теми 16:

1. Визначити об’єкт предмет та сутність соціології девіантної поведінки.

2. Визначити загальне та відмінне між поняттями «девіантна поведінка», «делінквентна поведінка», «асоціальна поведінка».

3. Визначити поняття норми, навести приклади соціальних норм у суспільстві.

До теми 17:

1. Дати визначення поняттям: «громадська думка», «об’єкт громадської думки», «суб’єкт громадської думки», «дослідження громадської думки», «канали висловлювання громадської думки».

2. Описати сфери, в яких можуть бути використані дослідження громадської думки.

3. Проаналізувати одне з досліджень громадської думки, яке проводилося на Україні за останні 5 років.

До теми 18,19:

1. Дати визначення поняттям: «соціологічне дослідження», «програма соціологічного дослідження», «методи соціологічного дослідження», «опитування», «аналіз документів», «соціологічне спостереження», «соціологічний експеримент», «вибірковий метод».

2. Дати характеристику основним методам соціологічного дослідження, визначити сфери та особливості застосування, переваги і недоліки.

3. Описати особливості складання та компоненти програми соціологічного дослідження.

Підготовка до рубіжного контролю

 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» проводиться два рубіжні контролі, підготовка до яких здійснюється за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студента. При підготовці до письмової комплексної контрольної роботи кожному студенту необхідно в першу чергу ознайомитися з переліком питань, що виносяться на рубіжний контроль, мати конспекти лекцій та сумлінно готуватися до семінарських занять.

Проведення рубіжного контролю передбачене навчальним планом і відбувається згідно графіку навчального процесу. Перший поточний рубіжний контроль – 8 тиждень навчання, другий поточний рубіжний контроль – 17 тиждень навчання.

Завдання на рубіжний контроль складаються з трьох видів запитань. Перший вид - це термінологічні запитання, які передбачають дати визначення основним поняттям курсу, що розглядалися під час лекцій, семінарських занять, виконання самостійної роботи. Другий вид – тестові завдання. Третій вид – це творче завдання, яке передбачає на основі отриманих знань з соціології застосувати їх у розв’язанні конкретної проблеми.

Крім того, під час рубіжного контролю враховуються результати науково-дослідної роботи студента.

Рубіжний контроль проводиться на останньому занятті змістовного модулю протягом двох академічних годин. До рубіжного контролю допускаються всі студенти. Якщо студент не з’явився для проведення рубіжного контролю, або не здав контрольної роботи, він не отримує бали і модуль вважається не зарахованим. Оцінка з начальної дисципліни за модуль виставляється шляхом складання усіх набраних балів за різні види навчальної роботи (написання комплексної контрольної роботи; відвідування лекційних та семінарських занять; виступи з доповідями, доповненнями; участь у обговоренні, дискусії, виконання завдань самостійної роботи за всіма темами; підготовка індивідуального завдання; підготовка реферату.

Рубіжний контроль виставляється у відомість успішності студентів у вигляді балів (сумарної кількості за всі вище означені види роботи), за національною школою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та за шкалою ЕСТS (буквами А, В, С, D, E, FX, F).

 

Перелік запитань до першого рубіжного поточного контролю

4. Дати визначення поняттям: «соціологія», «соціальне», «соціальні відносини», «соціальні процеси», «позитивізм», «соціологізм», «розуміюча соціологія» «суспільство», «соціальний інститут», «соціальна організація», «соціальна спільнота», «соціальна група», «мала соціальна група», «велика соціальна група», «соціальна структура суспільства», «соціальний клас», «соціальна мобільність» «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість», «соціалізація», «десоціалізація», «ресоціалізація», «молодь», «вікові межі періоду молодості», «професійне самовизначення молоді», «політичне самовизначення молоді», «соціальне самовизначення молоді», «економічне самовизначення молоді», «молодіжна субкультура» «сім’я», «шлюб», «гендер», «гендерні стереотипи», «гендерна соціалізація», «фемінізм».

1. Загальна характеристика соціології як науки, визначення, об’єкт, предмет, функції.

2. Структура соціологічного знання.

3. Зв’язок соціології з іншими науками: філософією, політологією, релігієзнавчими науками, економічними науками, екологією, історією, педагогікою, культурологією, юридичними науками, інформатикою та математикою, статистикою, психологією.

4. Соціологічна концепція О.Конта.

5. Соціологія Е.Дюркгейма.

6. Соціологічні погляди Г.Спенсера.

7. Соціологія П.Сорокіна.

8. «Розуміюча соціологія» М.Вебера.

9. Суспільство. Основні підходи до аналізу суспільства.

10. Ознаки і типологія суспільств.

11. Соціальна структура суспільства.

12. Теорія соціальної стратифікації.

13. Соціальна мобільність.

14. Соціальні інститути і соціальні організації.

15. Соціологія особистості.

16. Соціалізація людини.

17. Соціальний статус і соціальна роль особистості.

18. Соціологія шлюбу та родини.

19. Структура та функції сучасної сім’ї.

20. Гендерна соціологія.

21. Поняття «гендер» в сучасній соціології.

22. Гендерні стереотипи.

23. Соціологія молоді.

24. Молодь як особлива соціально-демографічна спільнота.

25. Проблеми соціального самовизначення молоді.

Перелік запитань до другого рубіжного поточного контролю

1. Дати визначення поняттям «освіта», «соціальні функції освіти», «принцип безперервності освіти», «наука», «соціальний клімат науки», «релігія», «релігійна група», «релігійна організація», «сакральне», «секуляризація», «культура», «масова культура», «контрультура», «субкультура», «фольклор», «етнос», «народність», «нація», «націоналізм», «етнічні стереотипи», «етнос», «народність», «нація», «націоналізм», «етнічні стереотипи», «політика», «влада», «політичний суб’єкт», «політична партія», «політичний рух», «держава», «девіантна поведінка», «делінквентна поведінка», «асоціальна поведінка», «норма», «екологія», «інвайроменталізм», «екологічна освіта», «екологічна політика», «екологічна поведінка», «місто», «село», «урбанізація», «громадська думка», «об’єкт громадської думки», «суб’єкт громадської думки», «дослідження громадської думки», «канали висловлювання громадської думки», «соціологічне дослідження», «програма соціологічного дослідження», «методи соціологічного дослідження», «опитування», «аналіз документів», «соціологічне спостереження», «соціологічний експеримент», «вибірковий метод».

2. Освіта як соціальний інститут. Функції освіти у суспільстві.

3. Система безперервної освіти в Україні.

4. Наука як соціальний інститут.

5. Соціологія девіантної поведінки, об’єкт, предмет, проблематика дослідження.

6. Соціологія політики.

7. Політика як об’єкт соціологічного дослідження.

8. Політичні рухи та політичні партії.

9. Соціологія релігії.

10. Релігія як соціальний феномен, її структура та функції.

11. Релігійні організації в Україні.

12. Соціологія громадської думки, об’єкт, предмет та проблематика дослідження.

13. Специфіка та канали висловлювання громадської думки

14. Соціологія культури.

15. Культура як соціальний інститут, функції та різновиди культури.

16. Етносоціологія.

17. Етнос, народність, нація.

18. Націоналізм та національне питання в державі.

19. Соціологія екології.

20. Екологічна освіта та екологічна культура.

21. Соціологія міста і села.

22. Урбанізація.

23. Програма соціологічного дослідження та її компоненти.

24. Методологія та методи соціологічних досліджень.

25. Опитування як метод збору соціологічної інформації: переваги та недоліки.

26. Специфіка організації соціологічного спостереження.

27. Організація експерименту.

28. Анкетування та інтерв’ю.

29. Призначення гіпотез у соцдослідженні.

30. Використання вибірки в соцдослідженні. Репрезентативність вибірки.

 

Підготовка до іспиту

 

Вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» завершується складанням усного семестрового іспиту, метою якого є перевірка ступеня засвоєння навчального матеріалу та його розуміння студентом. Іспит обов’язково складають студенти, що набрали протягом семестру менше 50 балів, за умов виконання всіх самостійних завдань, передбачених робочою навчальною дисципліною.

Для успішного складання семестрового іспиту студентам необхідно переглянути увесь програмний матеріал, у тому числі і конспект лекцій та рекомендовану спеціальну літературу, повторити відповіді на контрольні запитання. Іспит проводиться в аудиторії університету у формі індивідуальної співбесіди через постановку викладачем питань, які наведені в білеті, і відповідей на них студента.

При цьому викладач, оцінюючи знання студента керується такими критеріями як: правильність відповіді на питання, повнота і конкретність, ступінь використання наукових джерел, уміння пов’язувати теорію і практику, логічно і аргументовано висловлювати свої думки, культура мови.

Результати складання семестрового іспиту оцінюється за 100-бальною шкалою оцінок, яка перераховується за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вноситься до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.

 

Питання до підсумкового контролю (іспиту):

1. Об’єкт та предмет соціології як науки.

2. Функції соціології та їхня соціальна реалізація.

3. Структура соціологічного знання.

4. Взаємовідносини соціології з іншими науками про людину і суспільство.

5. Сутність поняття «соціальна структура суспільства».

6. Основні види і елементи соціальної структури суспільства.

7. Суспільство: визначення, ознаки, функції.

8. Основні теорії походження суспільства.

9. Особливості типологізації суспільств.

10. Характеристики сучасного українського суспільства.

11. Сутність теорії соціальної стратифікації.

12. Визначення та види соціальної мобільності.

13. Види і функції соціальних інститутів.

14. Соціологія особистості: визначення, об’єкт, предмет, основні категорії.

15. Зміст понять «особистість», «людина», «індивід».

16. Визначення понять «соціальний статус» та «соціальна роль» та їх соціологічний зміст.

17. Складові структури особистості.

18. Поняття та основні етапи процесу соціалізації.

19. Вік в соціологічному вимірі.

20. Сутність, основні категорії гендерної соціології.

21. Гендерні стереотипи в суспільстві.

22. Предмет та об’єкт соціології шлюбу і родини.

23. Сутність, структура та функції сучасної сім’ї.

24. Визначення, об’єкт та предмет соціології освіти.

25. Система освіти як соціальний інститут.

26. Система безперервної освіти в Україні.

27. Соціологія молоді: визначення, об’єкт та предмет.

28. Молодь як особлива соціально-демографічна спільнота.

29. Вікові межі періоду молодості в західній та вітчизняній соціології.

30. Визначення, об’єкт і предмет соціології політики.

31. Дайте соціологічне визначення поняттю «політика».

32. Опишіть особливості поняття «культура» з точки зору соціологічного аналізу.

33. Охарактеризуйте основні функції культури в суспільстві.

34. Види та різновиди культури в суспільстві.

35. Визначення, об’єкт , предмет і категорії соціології культури.

36. Предмет та об’єкт етносоціології.

37. Поняття етнічної ідентичності, етнічного стереотипу.

38. Поняття націоналізму та національного питання в державі.

39. Визначте об’єкт та предмет соціології релігії.

40. Дайте визначення поняттю «релігія» з соціологічної точки зору.

41. Перерахуйте соціальні функції релігії.

42. Визначення, об’єкт та предмет соціології девіантної поведінки.

43. Поняття норми та відхилення в соціології девіантної поведінки.

44. Соціологія екології: загальна характеристика галузі.

45. Основні категорії соціології екології (екологічна свідомість, екологічна освіта, екологічна політика, екологічна субкультура).

46. Соціологія міста і села: загальна характеристика галузі.

47. Особливості процесу урбанізації в суспільстві.

48. Соціологія громадської думки: загальна характеристика.

49. Основні джерела та специфіка формування громадської думки.

50. Структура та канали висловлювання громадської думки.

51. Вкажіть поняття, сутність та призначення соціологічних досліджень.

52. Види та функції соціологічних досліджень.

53. Назвіть етапи проведення дослідження та проаналізуйте їх.

54. Дайте характеристику методів соціологічних досліджень.

55. Види опитувань.

56. Основні переваги і недоліки застосування методу опитування в соціологічних дослідженнях.

57. Метод аналізу документів в соціології.

58. Метод соціологічного спостереження.

59. Метод соціологічного експерименту.

60. Охарактеризуйте основні компоненти програми соціологічного дослідження.

 

Методи контролю та оцінювання знань

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1.Поточний – здійснюється шляхом опитування на семінарських заняттях. За змістом він включає перевірку ступеню засвоєння студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, уміння самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність осмислювати зміст теми, уміння публічно та письмово представити певний матеріал, а також виконання завдань самостійної роботи.

2. Модульний – здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, яка охоплює матеріал тем, що винесені на рубіжний контроль. Кожному студенту видається індивідуальний варіант контрольних завдань трьох видів (які були визначені вище). Окрім комплексної контрольної роботи рубіжний контроль враховує: відвідування лекційних та семінарських занять; виступи з доповідями, доповненнями; участь у обговоренні, дискусії, виконання завдань самостійної роботи за всіма темами; підготовка індивідуального завдання; підготовка реферату. Результати поточного рубіжного контролю виставляються у відомість успішності студентів у вигляді балів (сумарної кількості за всі вище означені види роботи), за національною школою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та за шкалою ЕСТS (буквами А, В, С, D, E, FX, F).

3. Підсумковий – здійснюється шляхом визначення ступеню засвоєння студентом навчальної дисципліни. Цим видом контролю завершується вивчення навчальної дисципліни. Якщо балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни достатньо, оцінка виставляється автоматично. Якщо з якихось причин цієї кількості балів недостатньо – проводиться усний іспит.

Завданням іспиту є перевірка знань студента з навчальної дисципліни, ступеню засвоєння окремих тем курсу та курсу загалом, здатності використовувати та синтезувати отримані знання, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми.

Студент, що набрав протягом семестру менше 60 балів, зобов’язаний скласти іспит. Якщо сумарний рейтинговий показник з обох модулів навчальної дисципліни і результати контролю з кожного модулю не менше 60 балів, то студент має право не складати іспит, а отримати оцінку «автоматично», яка виставляється йому відповідно до національної шкали в залікову книжку та відповідно до інтервальної шкали – у відомість успішності.

Якщо семестрова оцінка за результатами сумарного модульного контролю не задовольняє студента, то він має право на її збільшення, шляхом складання семестрового іспиту. В такому разі складаються бали, отримані студентом як під час семестру, так і під час складання іспиту.

Студент допускається до складання іспиту (з правом отримання максимальної кількості балів - 100) за умови виконання усіх самостійних завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

В основу рейтингової системи покладена 100-бальна шкала оцінювання. 100 балів – це максимальна сума балів за всі види робіт, що виконані студентом з навчальної дисципліни протягом семестру: написання комплексних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, підготовка рефератів, виконання завдань для самостійної роботи, усні виступи на семінарах, відвідування занять.

Обов’язковим для успішного завершення вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» є:

- відвідування усіх без виключення лекційних та семінарських занять, а в разі неможливості бути присутнім – їх відпрацювання.

- підготовка двох індивідуальних завдань і виступ з ними на 2 і 8 семінарському занятті (по одному за кожен модуль).

- підготовка рефератів за запропонованою тематикою.

- виконання завдань для індивідуальної роботи не лише за темами семінарських занять, а й за темами, що передбачені робочою програмою і їх вивчення не супроводжується проведенням семінарського заняття.

- написання комплексної контрольної роботи по кожному модулю.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для іспиту, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно(відмінне виконання з незначною кількістю помилок) зараховано
85-89 В дуже добре (вище середнього, але з деякими поширеними помилками)
75-84 С добре (в цілому правильно, але з помітними помилками)
70-74 D задовільно (виконано в повному обсязі, але зі значними недоліками)
60-69 Е задовільно (достатньо виконані мінімальні вимоги)
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Список рекомендованої літератури

Основна література:

1. Бельский В.Ю. Социология: учебник для вузов/ В.Ю.Бельский, А.А.Беляев, Д.Г.Лошаков.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 304 с.- (Высшее образование)

2. Болотіна Є.В. Соціологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ Є.В.Болотіна, В.Б.Мішура.- К.: Центр навч. літератури, 2007.- 128 с.

3. Волков Ю.Г. Социология: учебник для вузов/ Ю.Г.Волков, И.В.Мостовая; под. ред. В. И. Добренькова.- М.: Гардарики, 2002.- 432 с.

4. Добреньков В.И. Социология: учебник для вузов/ В.И.Добреньков, А.И.Кравченко.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 624 с.- (Высшее образование)

5. Єрьоміна І.Д. Соціологія: навч. посібник/ І.Д.Єрьоміна.- Суми: Довкілля, 2005.- 284 с.

6. Иванов Д.В. Социология: учебное пособие для студентов вузов/ Д.В.Иванов.- СПб.: Питер, 2006.- 160 с.- (Учебное пособие)

7. Кравченко А.И. Социология: учебник для студентов несоциологических спец./ А.И.Кравченко, В.Ф.Анурин.- СПб.: Питер, 2006.- 432 с.- (Учебник для вузов)

8. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів/ Т.М.Кузьменко.- К.: Центр учбової літератури, 2010.- 320 с.-

9. Лукашевич М.П. Соціологія: базовий курс: підручник для студ. вищ. навч. закл./ М.П.Лукашевич, М.В.Туленков.- К.: Каравела, 2006.- 312 с.- (Вища освіта в Україні)

10. Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теоріі: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: рек. МОНУ/ М.П.Лукашевич, М.В.Туленков.- 2-ге вид., доп. і випр.- К.: МАУП, 2004.- 464 с.

11. Лукашевич М.П. Соціологія [Текст]: основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищ. навч. закладів/ М.П.Лукашевич, М.В.Туленков, Ю.І.Яковенко.- К.: Каравела, 2008.- 544 с.

12. Общая социология: учеб. пособие для вузов/ А.Г.Эфендиев, Е.И.Кравченко, Г.В.Пушкарева, В.В.Щербина; под общ. ред. А. Г. Эфендиева.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 654 с.- (Высшее образование)

13. Радугин А.А. Социология: курс лекций: учебное пособие для студентов вузов/ А.А.Радугин, К.А.Радугин.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Библионика, 2006.- 224 с.

14. Соціологія: підручник для вузів/ за ред. В. Г. Городяненка.- К: Академія, 2002.- 560 с.- (Альма-матер)

15. Соціологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття: рек. МОНУ/ В.М.Піча, А.Г.Хоронжий, Л.Д.Кліманська, В.Є.Савка; за ред. В. М. Пічі.- 2-ге вид., випр., перероб. і доп.- К.: Каравела, 2012.- 340 с.- (Вища освіта в Україні)


Додаток А

Зразок оформлення титульного листа реферату

 

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

 

Кафедра політології та права

 

 

Реферат

з соціології на тему:

«Молодь в умовах реформування України»

 

 

Студента групи ГФ-219

денної форми навчання

Петрова Дмитра Івановича

 

 

Викладач: кандидат

соціологічних наук, доцент

Безрукова Ольга Анатоліївна

 

Запоріжжя

Додаток Б

Зразок оформлення плану реферату

 

План

Вступ  
Розділ 1. Молодь як особлива соціально-демографічна спільнота
1.1. Визначення «молоді» в сучасній соціологічній науці
1.2. Особливості соціологічного вивчення молоді
Розділ 2. Соціальні проблеми молоді
2.1. Специфіка та особливості самореалізації молоді в сучасних соціоекономічних умовах
2.2. Дослідження соціальних проблем молоді як пріоритетний напрямок у формуванні державної молодіжної політики
Висновки  
Список використаної літератури

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.068 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав