Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Щодо оформлення курсової роботи

Читайте также:
  1. Агент з митного оформлення
  2. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  3. Алгоритм виконання курсової роботи
  4. Алгоритмічні роботи з величинами
  5. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  6. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  7. ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  8. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  9. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи
  10. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова роботи повинна бути виконана й оформлена з додержан­ням вимог, які ставляться до наукових робіт. Оптимальний обсяг курсової роботи становить від 30 до 40 друкованих сторінок, список використаної літератури повинен містити не менше 30 джерел.

Обов'язковою вимогою до курсової роботи є написання її дер­жавною мовою, за винятком списку використаної літератури, де ви­користане джерело записується мовою, якою воно було видане. Ци­тати з цих джерел слід наводити в тексті виключно українською мо­вою.

Текст курсової роботи набирається на комп'ютері на одному зво­роті сторінки аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). Сторінки обмежуються полями: ліве — 25 мм, верхнє та нижнє — по 20 мм, праве — 15 мм. Відстань між заголовком і текстом — в межах 15-20 мм. Шрифт чорного кольору. Щільність тексту однакова по всій роботі. Сторінка повинна містити не менше 28-30 рядків по 57-60 знаків у кожному (з урахуванням інтервалів).

Рекомендований шрифт -Times New Roman, розмір шрифту - 14, інтервал між рядками - 1,5.

Курсова робота має бути надрукована чітко, без помилок і ви­правлень.

Текст курсової роботи може ілюструватись кресленнями, рисун­ками, схемами, фотографіями, графіками, діаграмами та таблицями.

Курсова робота починається з титульного аркуша, який виконується за фор­мою, наведеною в додатку А. Він є першою сторінкою курсової робо­ти, яку включають до загальної нумерації сторінок, однак не нумерують. Далі номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша. За титуль­ним аркушем розташовують послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки. Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозді­лів — після закінчення попереднього.

Якщо в курсовій роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи "Зміст", "Вступ", "Розділ", "Висновки", "Список використа­ної літератури", "Додатки" друкують великими літерами си­метрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав