Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

V. СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ “ФІЛОСОФІЯ”.

Читайте также:
  1. I. ПРОГРАМА КУРСУ
  2. II. Список теоретических вопросов к экзамену
  3. III. Список практических вопросов к экзамену
  4. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  5. SELECT [ALL | DISTINCT] список_выбора
  6. Uses Список используемых модулей
  7. V.1. Список тем рефератов.
  8. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  9. VII. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ

1. Філософія як “любов до мудрості”: прояснення етимології. Роль філософії в культурі.

2. Філософія, її предмет та проблематика.

3. Функції філософії.

4. Екзистенціальна функція філософії.

5. Методологічна функція філософії.

6. Світоглядна функція філософії.

7. Міф та філософія: загальне та особливе.

8. Історичні етапи еволюції філософії.

9. Особливості філософської проблематики.

10. Філософія як учительство. Традиція вітчизняної філософії.

11. Людина як суб’єкт філософського знання. Натура, культура, соціальність і проблема свободи.

12. Структура філософського знання (онтологія, гносеологія, антропологія, аксіологія).

13. Світогляд: поняття, сутність, структура.

14. Філософія як теоретична засада світогляду.

15. Міфологія, релігія, філософія: загальне та особливе.

16. Філософія та наука: загальне та особливе.

17. Схід та Захід: відмінності типів раціональності.

18. Проблема людини в філософії: порівняльний аналіз античної та середньовічної традиції.

19. Пізнання як філософська проблема. Основні гносеологічні підходи.

20. Предмет та завдання філософії права.

21. Політика, держава, право в соціокультурному просторі людини.

22. Філософія та релігія: загальне та особливе.

23. Соціокультурні передумови виникнення філософії.

24. Роль права та правосвідомості у формуванні філософського світогляду.

25. Особливості мови філософії.

26. Предмет філософії: історичний досвід самовизначення.

27. Особливість філософії як теоретичного знання.

28. Характерні риси давньокитайської філософії

29. Філософія даосизму.

30. Філософія конфуціанства.

31. Лао-цзи(“Дао де цзин”) та Конфуцій (“Лунь-юй”).

32. Мілетська школа давньогрецької філософії.

33. Елеати: пошук єдиного в світі.

34. Софісти. Антропологічний поворот у філософії.

35. Істина та метод в антропоцентричній філософії Сократа.

36. Онтологія Платона. Вчення про ідею.

37. Платон. Вчення про державу. Концепція справедливості.

38. Аристотель. Система філософії.

39. Філософія держави у Аристотеля.

40. Теоцентрична парадигма середньовічної філософії. (Особливості філософської проблематики)

41. Апологетика, патристика та схоластика: проблема співвідношення віри та розуму (Тертулліан, Августин Аврелій, Фома Аквінський).

42. Концепції держави в середньовічній філософії ( Августин Аврелій, Фома Аквінський).

43. Гуманістична філософія епохи Відродження.

44. Філософія епохи Відродження. Сенс ренесансної антропології.

45. Соціально-філософські погляди мислителів епохи Відродження (Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанелла).

46. Філософія Відродження та Нового часу: загальне та особливе.

47. Особливості філософії нового часу. Пошук універсальних методів пізнання. Раціоналізм, емпіризм.

48. Новий органон пізнання Ф. Бекона.

49. Дедуктивний метод Р. Декарта. Правила користування розумом.

50. Соціально-філософські погляди Т. Гоббса та Дж. Локка.

51. Основні ідеї філософії Просвітництва. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є.

52. Ідеологія Просвітництва та діяльність енциклопедистів.

53. «Коперніканський переворот» філософії І.Канта.

54. Етика І. Канта.

55. Німецька класична філософія. Г.В.Ф. Гегель: система та метод.

56. Філософія права Гегеля.

57. Історико-культурні передумови виникнення некласичної філософії. Її орієнтації та напрямки.

58. Філософія життя Ф. Ніцше.

59. Проблема людини в філософії екзистенціалізму. А. Камю та Ж.-П. Сартр про сенс людського існування.

60. Філософія К. Маркса. Сутність матеріалістичного розуміння історії

61. Позитивізм О. Конта. “Закон трьох стадій”.

62. Особливості вітчизняної філософії. Г.С. Сковорода про світ, людину та її життєве призначення.

63. Лао-цзи “Дао де цзин” поняття Дао та особливості діалектики Лао-цзи.

64. Етичний ідеал філософії Лао-цзи

65. Поняття ритуалу та концепція виправлення імен в творі Конфуція “Луньюй”

66. Зміст діалогу Платона “Апологія Сократа”

67. Онтологія Платона (Міф про печеру в діалозі «Держава»).

68. Концепція ідеальної держави за діалогом Платона «Держава».

69. Аналіз політичних устроїв в «Політиці» Аристотеля.

70. Проблема гріховності людини в «Сповіді» Августина Аврелія.

71. Сенс життя людини за «Сповіддю» Августина Аврелія.

72. Нова антропологія в творах Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарки, Лоренцо Валли.

73. Філософія політики в трактаті Нікколо Макіавеллі «Государ».

74. Співвідношення свободи та долі людини в трактаті Нікколо Макіавеллі «Государ».

75. Теорія ідолів у «Новому органоні» Ф.Бекона.

76. Рене Декарт «Правила для керівництва розуму» : етапи шляху пізнання.

77. Природне право та природний закон за твором Т. Гоббса «Левіафан».

78. Дж. Локка, «Про державне правління» : концепція природного права.

79. І Кант про задачі та можливості людського пізнання. («Критика чистого розуму»).

80. Концепція надлюдини в творі Ф. Ніцше «Так говорив Заратустра».

81. Парадокси людської свободи в творах французьких екзистенціалістів (Ж.П. Сартр «Екзистенціалізм – це гуманізм», А.Камю «Міф про Сізіфа»).

82. Г.С. Сковорода про призначення людини.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав