Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На яких вимогах ґрунтується система мотивації на рівні підприємства?

Читайте также:
  1. ERP — информационная система масштаба предприятия
  2. I Операционная система ОС Unix
  3. I Операционная система ОС Unix
  4. I Операционная система ОС Unix
  5. I. Система воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
  6. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  7. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  8. II. Общество как социальная система, её основные системные признаки
  9. II. Система культуры и её структура.
  10. III. Система дихання

а) надання рівних можливостей займати посади і просуватися по службі;

б) узгодженість оплати праці з її результатами;

в)гарантія зайнятості;

г) всі відповіді правильні.

68. Головною метою планування руху грошових коштів є?

а) максимізація чистого руху грошових коштів, забезпечення стійкої платоспроможності та високої привабливості підприємства;

б) ліквідність і збитковість підприємства;

в) розвиток інвестиційної діяльності підприємства;

г) це готівка, гроші на рахунках у банках та депозити до запитання.

69. Власнийкапіталпідприємства не включає:

а) додатковийвкладенийкапітал;

б) неоплаченийкапітал;

в) нерозподіленийприбуток;

г) довгостроковіфінансовіінвестиції..

Що називають стимулом у матеріально-грошовій формі: заробітна плата, тарифна ставка, винагорода за результати, премія з прибутку, компенсаційна виплата, видача санаторних, туристичних та інших видів путівок тощо?

а) примушення;

б) моральне заохочення;

в) матеріальне заохочення;

г) фінансове заохочення.

71. Структура капіталу – це:

а) співвідношення власних та позичкових фінансових ресурсів;

б) співвідношення активної та пасивної частини основних запасів;

в) співвідношення між різними видами цінних паперів;

г) співвідношення між господарськими засобами підприємства.

За якою формою розраховується технічнаозброєність праці одного робітника?

а) середньорічнавартістьактивноїчастиниосновнихзасобів / середньообліковучисельністьробітників;

б) середньорічнавартістьосновнихзасобів/середньообліковучисельністьпрацюючих;

в) середньорічнавартістьактивноїчастиниосновнихзасобів* середньообліковучисельністьробітників;

г) середньорічнавартістьосновнихзасобів*середньообліковучисельністьпрацюючих.

 

Які коефіцієнти використовують для аналізуякісного стану основнихзасобівпочинають з визначеннярівняїхфізичногозносу?

а) коефіцієнт зносу та придатності;

б) коефіцієнт заміни та розширення;

в) коефіцієнт вводу;

г) коефіцієнт вибуття.

Що показує коефіцієнт зносу?

а) яку питому вагу займаєрізницяосновнихзасобів в їхпервіснійвартості;

б) яку питому вагу займає сума основнихзасобів в їхзалишковійвартості;

в) як кратне від ділення залишкової вартості основних засобів на початок року на первіснувартістьосновнихзасобів на початок року;

г) як кратне від ділення первісної вартості основних засобів на початок року на залишкову вартість основних засобів на початок року.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав