Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Анотація

Читайте также:
  1. АНОТАЦІЯ 1 страница
  2. АНОТАЦІЯ 2 страница
  3. АНОТАЦІЯ 3 страница
  4. АНОТАЦІЯ 4 страница
  5. АНОТАЦІЯ 5 страница
  6. Анотація наукової статті пишеться студентом у кількості 1 на семестр
  7. Анотація програми навчальної дисципліни
  8. Стислий зміст (анотація) дистанційного курсу

з предмета «Математика»

№ з/п, рівень складнос-ті Зміст тесту та варіантів відповідей Макси-мальна кільк. балів
І рівень (початковий) 1.1.Знайти область визначення функції . 1 бал
а) б) в) г)
1.2. Обчислити значення виразу . 1 бал
а) 3 б) 4 в) г) 2
1.3. Знайти похідну функції . 1 бал
а) б) в) г)
1.4. Обчислити значення виразу . 1 бал
а) б) в) г)
ІІ рівень (середній) 2.1. Скількома способами можна розсадити двох учнів на 20 місцях? 1 бал
2.2.Обчислити площу бічної поверхні конуса, радіус основи якого дорівнює 3 см, а твірна у 3 рази більша за радіус. 1 бал
ІІІ рівень (достатній) 3.1. Розв’язати рівняння . 1 бал
3.2. Знайти первісну функції , графік якої проходить через точку . 1 бал
3.3.Знайти проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції . 1 бал
ІV рівень (високий) 4.1. Обчислити площу фігури, обмеженої параболою і прямою . 1 бал
4.2.В основі піраміди лежить трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см. Усі бічні грані піраміди нахилені до площини основи під кутом 45°. Знайти площу бічної поверхні цієї піраміди. 2 бали

Всього 12 балів

Підпис викладача _____________________

«___» _____________ 201__ р.

 

Анотація

Основною метою вивчення описів філософських знань у закладах освіти I-II рівня акредитації, зокрема у Шосткинському Хіміко-Технологічному коледжі ім. І.М. Кожедуба ШІ Сум ДУ, є формування високої культури мислення майбутнього фахівця, його життєсмислові світоглядні позиції.

Виходячи з цього, пакет екзаменаційної документації створений на основі програмного матеріалу та включає питання висвітлені під час аудиторних форм роботи (лекціях, семінарах) та завдань самостійної індивідуальної роботи студентів.

Основні смислові розділи курсу:

1. Історико-філософський аспект курсу;

2. Онтологія;

3. Гносеологія;

4. Філософська антропологія;

5. Релігієзнавство.

Пакет складається з питань до іспиту, списку необхідної бібліографії, екзаменаційних білетів.

Білети містять різнорівневі завдання. Пропонується 6 тестових запитань, запитання репродуктивного характеру та запитання продуктивне, яке вимагає від студента не лише теоретичних знань програмного матеріалу, а й вміння застосувати їх в нестандартних життєвих ситуаціях. Проблематика контролюючих завдань ґрунтується на попередньому вивченні таких загальноосвітніх дисциплін, як:

· всесвітня історія;

· історія України;

· культурологія;

· етика;

· українська література.

Дисципліна «Основи філософських знань» є світоглядною і методологічною основою для вивчення професійних дисциплін.

 

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав