Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Динаміка основних фінансово-економічних показників діяльності

Читайте также:
  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  2. Аналіз загальних показників організації праці
  3. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  4. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  5. Аналіз основних коефіцієнтів ділової активності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» в частині активів
  6. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  7. Аналіз основних показників, що характеризують ліквідність
  8. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  9. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  10. Аудит витрат діяльності

Банку

Для оцінки роботи будь-якого банку необхідно проаналізувати його основні фінасово-економічні показники, які відображають ефективність використання наявних ресурсів та результати діяльності. Їх величина і зміна вказує на ефективність чи збитковість діяльності банку, дозволяє визначити основні причини росту чи падіння ефективності, а також характеризує загальний стан банку.

Вихідні дані для розрахунку та проведення аналізу ОТЕП ПАТ КБ «ПриватБанк» наведено в табл.3.1.

Таблиця 3.1 - Основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ КБ «Приватбанк»

Показники Роки
1. Кількість клієнтів, які користуються послугами банку, осіб 1 300 000 2 600 000 2 900 000
2. Власний капітал, тис.грн 16 746 979 18 300 761 20 311 621
3. Кошти клієнтів ( депозити ) тис. грн 91 288 195 106 324 238 133 551 100
4. Кредити та заборгованості клієнтів тис. грн 101 040 530 113 759 164 142 548 092
5. Чистий прибуток, тис. грн. 1 425 816 1 532 760 1 873 392
6. Витрати на 1 грн доходу, грн/грн 0,97 1,26 1,04
7. Рентабельність доходів, грн./грн 0,03 -0,026 -0,04
         

 

Таблиця 3.2 - Динаміка основних техніко-економічних показників підприємства за 2011-2013 рр.

Показники   Роки Фактичне значення Абсолютний приріст Темпи росту, % Темпи приросту,%
Ланцг Базисн. Ланцг. Базисн. Ланцг. Базисн.
1. Кількість клієнтів, які користувалися послугами банку 1 300 000 - - - - -
2 600 000 1 300 000 1 300 000
2 900 000 300 000 1 600 000 111,54 223,08 11,54 23,08
2.Власний капітал тис. грн 16 746 979 - - - - -
18 300 761 1 553 782 1 553 782 109,28 109,28 9,28 9,28
20 311 621 2 010 860 3 564 642 121,28 21,28
3. Кошти клієнтів, тис. грн 91 288 195 - - - - -
106 324 238 15 036 043 15 036 043 116,47 116,27 16,47 16,47
133 551 100 27 226 862 42 262 905 125,61 146,3 25,61 46,3
4. Кредити та заборгованість клієнтів, тис. грн 101 040 530 - - - - -
113 759 164 12 718 634 12 718 634 112,59 112,59 12,59 12,59
142 548 092 28 788 928 41 507 562 125,31 141,08 25,31 41,08
Чистий прибуток, тис.грн 1 425 816 - - - - -
1 532 760 106 944 106 944 107,5 107,5 7,5 7,5
1 873 392 340 632 447 576 122,22 131,4 22,22 31,4
Витрати на 1 грн доходу, грн/грн 0,97 - - - - -
1.26 0,28 0,28 129,22 129,22 29,22 29,22
1,04 -0,22 -0,06 82,32 106,38 -17,68 6,38
Рентабель-ність доходів , грн./грн. 0,03 - - - - -
-0,026 -0,056 -0,056 -86,67 -86,67 -186,67 -186,67
-0,04 -0,0014 -0,07 -153,85 133,33 53,85 -233,33
                       

 

 

Рис. 2.1 - Динаміка основних техніко-економічних показників банку за 2011-2013 рр.

На основі вихідних даних кількість клієнтів, які користувалися послугами банку на протязі 2011-2013 років має зростаючий тренд у зв’язку з тим, що банк веде активну політику по збільшені клієнтської бази. В порівнянні з 2011 роком у 2012 році кількість клієнтів, які користувалися послугами банку збільшився на 100%, що становить 1 300 000 осіб. У 2013 році обсяг кількікості клієнтів, які користувалися послугами банку збільшилася на 11,54%, тобто на 300 000 осіб., у зв’язку з відмінною організацією обслуговування клієнтів, а порівняно з базисним роком на 23,08% тобто на 1 600 000 осіб. Також в банку існує кодекс корпоративної етики, яким керуються працівники банку і тим самим запевняють клієнтів, що вони найкращі в свої справі і якісно можуть виконати свої обов'язки. Вони приваблюють клієнтів своєю привітність, вмінням вислухати, дати пораду, якісно обслужити.

Власний капітал комерційного банку виконує захисну функцію - страхування інтересів вкладників і кредиторів, а також покриття поточних збитків від банківської діяльності. На протязі 2011-2013 років власний капітал збільшується у зв’язку з тим, що банк частину отриманого прибутку направив на збільшення статутного капіталу. У 2012 році порівняно з 2011 роком власний капітал збільшився на 9,28%, що становить 1 553 782 тис.грн., а у 2013 році власний капітал збільшився на 11% порівняно з 2012 роком тобто на 2 010 860 тис.грн., у зв’язку із збільшенням обсягів резервного капіталу , а порівняно з 2011 роком власний капітал збільшився на 21,28%, що становить 3 564 642 тис.грн.

Кошти клієнтів ( депозитні вклади ) - це гроші або інші кошти в готівковій чи безготівковій формі, у національній або іноземній валюті, передані власником (юридичною або фізичною особою) чи третьою особою за дорученням і за рахунок власника до банку для зберігання на встановлених договором умовах і з умовою обов'язкового повернення вкладнику. Кошти клієнтів збільшуються на протязі 2011-2013 років. В 2012 році порівняно з 2011 роком кошти клієнтів збільшилися на 16,47%, що становить 15 036 043 тис.грн., а у 2013 році збільшилися на 25,61%, що становить 27 226 862 тис.грн., а порівняно з базисним роком на 46,3% тобто на 42 262 905 тис.грн.. Збільшення коштів клієнтів ( депозитних вкладів), зумовлене активною роботою працівників банку тому, що завдяки обдзвону клієнтів вони інформують людей про вигідні депозитні умови. А також банк впроваджує ці вигідні умови, які задовольняють більшість клієнтів. Політика «Приватбанку» спрямована на формування, утримання та збільшення клієнтської бази і депозитних вкладів. Тобто банк цікавиться, що потрібно споживачу для задоволення його потреб. Банк також проводить опитування населення і своїх клієнтів щодо послуг, які вони надають.

Кредити та заборгованості клієнтів – це зобов'язання клієнта перед банком на певну суму грошей, яку він позичив на певний строк користування, а також сплату процентів та інших зборів з суми. Кредити та заборгованості клієнтів на протязі 2011-2013 років зростають за рахунок збільшення потреб людей в грошах і не вчасні сплати клієнтами щомісячних платежів по кредиту. В 2012 році кредити та заборгованості клієнтів збільшилися на 12,59% порівняно з 2011 роком тобто на 12 718 634 тис.грн. У 2013 році показник збільшився на 25,31% порівняно з 2012 роком, що становить 28 788 928 тис. грн.., а порівняно з базисним роком на 41,08% у грошовому виразі на 41 507 562 тис.грн. у зв’язку із збільшенням обсягу клієнтської бази.

Чистий прибуток банку - це перевищення доходів банку над витратами. Формується в результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банку. У 2012 році прибуток збільшився на 7,5% порівняно з 2011 роком тобто на 106 944 тис.грн. У 2013  

році чистий прибуток банку збільшився на 22,22% порівняно з 2012 роком у грошовому виразі на 340 632 тис.грн. і на 31,4% ( 447 576 тис. грн. ) порівняно з 2011 роком. Причинами такого значного зростання є те, що банк не здає свої позиції і старається бути найкращим банком в Україні по наданих послугах клієнтам.

Що ж до витрат на 1 грн. отриманих доходів, то бачимо, що динаміка зміни є нестабільною. В 2011 році значення показника становило 0,97 грн./грн.. У 2012 році значення цього показника зросло на 0,28 грн./грн., а в 2013 році відбулось зниження показника на 17,68% в порівнянні з 2012 роком та загальне зростання за аналізований період на 6,38% до рівня 1,04 грн./грн.

Зростання витрат на 1 грн. отриманих доходів сигналізує про загрозу банкрутства банку (перевищує граничну межу 0,95). За весь аналізований період витрати перевищують отримані доходи. Основною причиною є збільшення резервів під заборгованість за кредитами, а також знецінення цінних паперів і витратами на резерви за зобов’язаннями. Необхідність формувати значні резерви викликало погіршення фінансового стану позичальників внаслідок економічної кризи.

Рентабельність доходів у даному випадку характеризує величину прибутку до оподаткування, що припадає на кожну гривню отриманого доходу. Цей показник характеризує ефективність діяльності банківської установи. У 2011 році цей показник становив 3 коп. на 1 грн. отриманого доходу. У 2011 році він знизився до позначки нижче нуля. Це відбулось за рахунок перевищення витрат над доходами, що свідчить про те, що у посткризовий період ціллю банків є не прибуток, а втримання своєї частки зайнятого ринку.

Основними причинами зменшення рентабельності доходів є зниження процентних ставок за кредитами, подорожчання ресурсів, зменшення питомої ваги дохідних активів у загальному їх обсязі.

Отже, можна зробити висновки, що банк на протязі трьох років активно організовував діяльність Головного офісу, своїх філій і відділів. А саме контролював їх за допомогою спеціально розробленої системи через мережу інтернет. Тобто визначив обов'язки кожного працівника «Приватбанку» наприклад: клієнт – менеджер відповідає за термінали – самообслуговування, а саме навчає клієнтів користуватися ними і оплачувати різні платіжні операції.. Зробив таку організаційну структуру, яка приносить максимальні результати. А також запровадив скайп спілкування між працівниками, якщо в них виникали проблеми в роботі вони зверталися до начальників за якими вони закріпленні. Прикріпив свої відділи до головних філій, які контролювали їх роботу і вказували на недоліки. А головний офіс контролювали філії і надсилав їм план роботи. Працівники банку – це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші завдання та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. Також банк розробляє вигідні умови для клієнтів тим самим привертаючи їхню увагу.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 142 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав