Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экологияның ғылым ретіндегі анықтамасы. Экологияның мақсаты, объектілері, есептері және әдістері.

Читайте также:
 1. A] ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы ғылым
 2. B)& ластағыш заттардың бөлшектерін ірілендіру және олардың агрегаттарға бірігу үрдісі
 3. B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б
 4. D) ертикальды және горизонтальды
 5. E) Билік ету, пайдалану және иелену
 6. E) шығару және орналастыру бойынша қосымша шығындар
 7. Fast Ethernet және 100VG –AniLAN технологиялары
 8. G)Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін
 9. I. Тақырыбы: Бас пен тұлға сүйектерінің қосылыстары: құрылысы және қызметі.
 10. I. Тақырыбы: Жамбас белдеуі мен аяқтың еркін бөлігі сүйектерінің қосылыстары, құрылысы және қызметі.

Общий коэффициент смертности- общее число смертей в год на 1000 человек. Общий

коэффициент смертности для всего мира в настоящее время около 8,23 на 1000 человек в

год (CIA World Factbook).

Возрастной коэффициент смертности – отношение числа умерших в данном возрасте в

год на 1000 человек данного возраста к среднегодовой численности лиц данного возраста.

Коэффициент младенческой смертности - число умерших детей в возрасте до 1 года на

1000 родившихся живыми.

Коэффициент детской смертности - число умерших детей в возрасте до 5 лет на 1000

родившихся живыми.

Показатель материнской смертности - число материнских смертей в результате

детородного на 100000 живорожденных.

Ожидаемая продолжительность жизни – среднее число лет, которые проживет

группа людей, родившихся в одном и том же году, если в каждой возрастной категории

уровень смертности будет постоянным в будущем.

40) Реформа государственной системы здравоохранения в РК:

Проект по передаче технологий и проведению институциональной реформы. в секторе

здравоохранения Республики Казахстан (2008-2013) был запланирован для содействия

реализации ключевых аспектов реформы системы государственного здравоохранения и

программы развития путем привлечения международного опыта и стандартов в таких

сложных областях, как реформы финансирования здравоохранения, повышения качества

здравоохранения, медицинского образования и информационной системы

здравоохранения. Совет Всемирного банка одобрил кредит в 117,7 миллионов долларов

США для Казахстана для Проекта по передаче технологий и проведению

институциональной реформы. в секторе здравоохранения.

Программа «Здоровый образ жизни» на 2008-2016 годы по состоянию на 21 декабря

2007. Целью программы является улучшение общественного здравоохранения и

увеличение продолжительности жизни. Кроме того среди приоритетов программы

является сокращение распространенности курения и алкоголя. Программой

предполагается увеличить физическую активность и улучшить рацион казахстанцев

овощами и фруктами.

В ходе программы в этапа будут достигнуты следующие результаты:

В 2010 году: увеличение продолжительности жизни до 68,1 лет;

К 2013 году: увеличение продолжительности жизни до 69,7 лет;К 2016 году: увеличена продолжительность жизни до 71,3 лет;

 

Экологияның ғылым ретіндегі анықтамасы. Экологияның мақсаты, объектілері, есептері және әдістері.

«Экология» терминін алғаш ғылымда 1866 жылы неміс биологы Эрнст Геккель өзінің «Ағзалардың жалпы морфологиясы» атты енбегінде көрсеткен. «Экология» термині грек тілінен аударғанда oikos – үй, тұрақ; logos – ғылым мағынасында.

Экология, бұл – жалпы барлық тірі ағзалардың өзара қарым – қатынасы және олардың қоршаған ортамен қарым – қатынасын зерттейтін ғылым болып табылады.

Экология саласының мақсаты – адам денсаулығына және өміріне қолайлы болып келетін қоршаған ортаны қалыптастыру.

Экология есептері:

v Экологиялық жүйелердің барлық деңгейлерінің тұрақтылығын бағалаудағы теориялар мен әдістерді жасау;

v Даралар экологиясының, популяциялар экологиясының, бірлестіктер экологиясының, ғаламдық экологияның мәселелерін зерттеу. Қоршаған ортаға тірі биотаның әсерін реттейтін биоалуандылық мәселелерін қарастыру;

v Табиғи және антропогенді сипаттағы факторлар әсерінен туындаған биосферадағы өзгерістерге зерттеу жүргізіп, баға беру. Мүмкін болатын өзгерістерге болжау жасау. Сол өзгерістер нәтижесінде туындайтын экологиялық салдарға баға беру;

v Табиғат ресурстарының жағдайы мен динамикасына сапалы баға беру, оларды пайдаланудың экологиялық салдарын ашу;

v Қоршаған орта сапасын басқаратын әдістерді жаңартып шығару;

v Адамзат қауымында экологиялық ойлау саласын жақсарту, экологиялық этика мен мораль нормаларын қалыптастыру.

v Қоғам мен мемлекеттің экологиялық қауіпсіз тұрақты дамуы үшін экономикалық, әлеуметтік және т.б мәселелерді жақсарту.

Загрузка...

Әдістері:

 1. Дала әдістері. Табиғи жағдайда өмір сүріп жатқан популяцияның дамуы мен өміріне нақты әсер ететін барлық экологиялық факторлар кешенін зертеуге ыңғайлы әдіс болып табылады. Оған келесілер жатады:

v қоршаған орта жағдайын бағалау және тіркеу әдістері. Мысалы, метеоролгиялық бақылаулар, мониторинг және т.б.

v Ағзаларды санау әдістері. Бұл әдісті көбіне өсімдіктер және жануарлар экологиясында пайдаланады. Популяциядағы даралар динамикасын зерттеу үшін ең тиімді әдістердің бірі.

v биомасса және өсімдіктер мен жануарлар өнімділігін бағалау әдістері.Биомасса – тұратын жерінің ауданына немесе көлеміне сай келетін бір түрге жататын даралардың немесе барлық биоценоздың жалпы массасы. Биологиялық өнімділік – аудан бірлігіне шаққандағы уақыт бірлігінде түзілетін ағзалар биомассасының өсімі.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав