Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сопылык 2 страница

Читайте также:
  1. B) созылмалыгастритте 1 страница
  2. B) созылмалыгастритте 1 страница
  3. B) созылмалыгастритте 2 страница
  4. B) созылмалыгастритте 2 страница
  5. B) созылмалыгастритте 3 страница
  6. B) созылмалыгастритте 3 страница
  7. B) созылмалыгастритте 4 страница
  8. B) созылмалыгастритте 4 страница
  9. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 2 страница
  10. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 3 страница

Құнанбаев//

Алтынсарин//

+Торайғыров//

Уалиханов//

Әуезов

***

Сопылық іліміндегі басты мәселе://

+Адамның құдайға қатынасы//

Адамның адамға қатынасы//

Адамның табиғатқа қатынасы//

Адамның қоғамға қатынасы//

Адмның өзіне қатынасы

***

Ортағасырлық араб мәдениетінде «Фәлсафа» сөзінің мағынасы://

+Дүниені рационалдық тұрғыдан тану//

Мұсылмандық діни ілім//

Құдайды мистикалық тану тәсілі//

Сенім қағидалары//

Мұсылмандық құқық

***

Қазақ халқының дәстүрлі діни сенімдеріндегі басты құдіретті күші не?://

+Тәңір//

Жер//

Су//

Умай//

Ерлік

***

Қазақ ұлттық мәдениетіне тән архетипті көрсетіңіз://

Жануарларды сыйлау архетипі//

Жанды сыйлау архетипі//

Батырларды сыйлау архетипі//

+Қонақты сыйлау архетипі//

Басқарушыны, ханды сыйлау архетипі

***

Абайдың «Қара сөздерiнiң» 45 сөзiнде «Егер адамның бойында әдiлеттiк пен махаббат кездессе- ол адам дәнекер, ол адам бiлiмдi» деген сөздерде қандай мағына жатыр?: //

адамға ғылымдарды оқымаса да болады //

махаббат пен әдiлеттiк ғылым мен ақылдан артық //

+ғылым мен ақылды жүрек пен ұят басқару керек //

ғылым әрқашанда жақсылыққа алып келмеуi мүмкiн //

даналық ғылымға емес сезiмге сүйенедi

К.Маркс негіздеген материализмнің тарихи түрі://

Метафизикалық//

Тұрпайы//

Қарапайым//

Догматтық//

+Диалектикалық

***

Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып, Ф.Энгельс кіммен пікір таластырады?://

Платонмен//

Сен – Симонмен//

+Дюрингпен//

Гегельмен//

Кантпен

***

Маркстің философиясының басты принципі://

+Социоцентризм//

Геоцентризм//

Лингвоцентризм//

Антропоцентризм//

Гелиоцентризм

***

Неокантшылдық бағыттың мектебі://

Антропология мектебі//

Вена мектебі//

+Баден мектебі//

Жаңа марксистер//

Франкфрут мектебі

***

Герменевтикалық шеңбердің авторы, герменевтика мәселесін дамытқан неміс философы://

Ницше//

Гегель//

+Шлейермахер//

Фейербах//

Фихте

***

“Неміс идеологиясының” авторы://

Ницше//

Гегель//

+Маркс//

Кант//

Хайдеггер

***

Гегельдің ,,Терістеуді терістеу ,, заңының логикалық формуласын көрсетіңіз://

+ Тезис, антитезис, синтез//

Индукция, дедукция, синтез//

Ұғым, тұжырым, сөйлем//

Сапа, сан, мөлшер//

Дедукция, ұғым, антитезис

***

«Логика ғылымы» деген еңбектi кiм жазған? : //

Кант //

Фихте //

Шеллинг//

+ Гегель //

Маркс

***

«Қоғамдық – экономикалық формациялар» туралы тұжырымдаманың авторы://

Гегель//

Чернышевский//

Ленин//

+Маркс//

Плеханов

***

Марксизм философиясындағы адамның анықтамасы://

+Қоғамдық қатынастардың жиынтығы//

Рухани қатынастардың жиынтығы//

Әдепті тұлға//

Табиғи жан//

Құдай санасының жемісі

***

Неміс классикалық философиясының өкілдерін атаңыз://

Бэкон, Декарт, Спиноза, Лейбниц//

Хайдеггер, Гадамер, Сарт, Адорно//

+Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг//

Августин, Абелер, Аквинский//

Дидро, Вольтер, Гольбах, Гельвеций

***

Антропологиялық материализмнің негізін қалаушы кім?://

+Фейербах//

Декарт//

Гегель//

Маркс//

Бэкон

***

«Өзіндік зат» терминін философияға енгізген кім?://

Гоббс//

Руссо//

Вольтер//

Гегель//

+Кант

***

Диалектика әдісін кім жетілдіріп қолданған?://

Гераклит//

Сократ//

Демокрит//

+Гегель//

Декарт

***

Классикалық неміс философиясының негізін салушы кім?://

+Кант//

Фейербах//

Спиноза//

Декарт//

Гегель

***

Гегель философиясының басты ұғымы?://

+Абсолюттік идея//

Ғарыштық идея//

Адами идея//

Субъективтік идея//

Табиғи идея

***

Фейербах материализмінің сипаты://

Загрузка...

+Антропологиялық материализм//

Диалектикалық материализм//

Тұрпайы материализм//

Механикалық материализм//

Тарихи материализм

***

Классикалық неміс философиясындағы таным субъектісі://

+Таным процесіндегі белсенді бастау//

Таным процесіндегі екінші дәрежелік бастама//

Танымдағы объектіге толығымен тәуелді бастау//

Танымдағы объектіге тәуелсіз бастау//

Таным процесіндегі енжар бастау

***

«Мен нені білемін», «мен істеуім керек», «мен неге сене аламын», «адам деген не» деген сияқты 4 сұрақтарын қойған неміс философы?://

+Кант//

Гегель//

Фихте//

Шеллинг//

Фейербах

***

"Капитал" еңбегінің авторы://

Кант //

+Маркс//

Фихте//

Гете//

Шеллинг

***

"Рух феноменологиясының", "Логика ғылымы","Құқық философиясы"

шығармаларының авторы://

Шеллинг//

Кант//

+Гегель//

Фейербах//

Фихте

 

***

19 ғ."Мәдениет философиясы" ұғымын енгізген кім?://

Фихте//

Вольтер//

Шеллинг//

Гегель

+Мюллер//

***

Шпенглер бойынша өркениет-бұл?//

Мәдениеттің гүлденуі//

Массалардың көтерілісі//

Мәдениеттің тұрақтылығы//

+Мәдениеттің ақыры//

Мәдениеттің прогресі

***

Алғашқы рет "мәдениет" пен "өркениет" түсінігін қарама-қарсы қойған?//

К.Маркс//

О.Шпенглер//

Э.Тейлор//

Л.Гумилев//

+Руссо

***

Мәдениет қалай жіктеледі?//

Ғылыми және ғылыми емес//

Акциденциялық және мән//

+Материалдық және рухани//

Жіктелмейді//

Әлемдік және онтологиялық

***

«Мәдениет – материалдық және рухани құндылықтар жиынтығы» - Осы анықтама қандай тұрғыдан берілген?://

+Аксиологиялық//

Антропологиялық//

Социологиялық//

Семиотикалық//

натурфилософиялық

***

Адамдардың әлемді көркемдік игеруге бағытталған рухани -практикалық іс – әрекетінің саласы://

Ғылым//

Философия//

Мораль//

+Өнер//

Дін

***

Адамның игілігіне бағытталған қасиеттерді белгілейтін этикалық категория бұл://

+Әділеттілік//

Зұлымдық//

Жауапкершілік//

Ар - ождан//

Бақыт

***

Адамның көркем – шығармашылық әрекетінің ежелгі түрі://

Саясат//

+Өнер//

Мораль//

Ғылым//

Магия

***

Мәдениетті символдар, белгілердің жүйесі деп қарастыратын ағым://

Функционализм//

Социология//

+Семиотика//

Гуманизм//

Структурализм

***

Мораль және адамгершілік жайындағы ілім://

Эстетика//

Гносеология//

Социология//

+Этика//

Аксиология

***

Ғылым мәдениеттің ең жоғарғы құндылығы және адам да сол арқылы әлемді өзіне бағдарлайды деп есептейтін бағыт://

Неопозитивизм//

Модернизм//

+Сциентизм//

Футурология//

Антисциентизм

***

Аталған философтардың қайсысы қоғамдық дамудың өркениеттілік концепциясын қолдайды?://

Фейербах//

Платон//

+Тойнби//

Маркс//

Вольтер

***

«Мәдениет» термині қай тілден алынған?://

Парсы//

Қазақ//

Грек//

+Араб//

Үнді

***

«Мәдениет» - жерді өңдеу сөзін «жанды өңдеу, жанды жетілдіру, тазарту» деп түсіндірме берген кім?://

Герадот//

+Цицерон//

Сенека//

Сократ//

Зенон

***

Демокрит бойынша адамзаттың алғашқы ұстазы, мәдениеттің қозғаушы күші://

Білім//

Техника//

Ақиқат//

Сана//

+Қажеттілік

Схоластика – деген://

Нақты өмірмен байланысы жоқ бос сөздер//

+Ортағасыр философиясындағы бір бағыт//

Күрделенген логикалық ой – толғаулар//

Парасаттың - негативтік түрі//

Адамға зиян тигізетін құбылыс

***

Шығыста «Екінші ұстаз» деп кімді атаған?://

Ибн – Сина//

Ибн – Рушд//

+Аль – Фараби//

Аль – Кинди//

Ибн – туфейль

***

Ортағасырлық мұсылман философиясындағы екі бағыт://

Материализм және идеализм//

+Шығыс перипатетизм және суфизм//

Скептицизм және догматизм//

Эмпиризм және рационализм//

Эпикуреизм және стоицизм

***

Аль – Фарабидің кеңінен тараған еңбегі://

+Игілікті қала тұрғындарының көзқарастары//

Органон//

Метафизика//

Этика//

Менің хикаяларымның тарихы

***

Мұсылман философиясындағы негізгі ұғымдар://

Қажеттілік пен кездейсоқтық//

Мүмкіндік пен ақиқат//

+Бақыт пен игілік//

Маңыз бен құбылыс//

Себеп

***

Құдайдың бар екендігінің бас дәлелін келтірген ортағасырлық ойшыл://

+Фома Аквинский//

Тертуллиан//

Уильям Оккам//

Дунс Скотт//

Абеляр

***

Қос ақиқат ілімінің негізін қалаған Орта – ғасыр мұсылмандық Шығыс философы://

Аль –Фараби//

Аль Кинди//

Аль – Газали//

+Ибн – Рушд//

Ибн – Сина

***

Құдайды табиғатпен тең санап, табиғатты құдайдың бейнесі деп таныған философиялық бағыт://

Номинализм//

Реализм//

+Пантеизм//

Идеализм//

Неотомизм

***

Сенемін, өйткені абсурдты. «Жан туа біткен христиан» деген пікірдің авторы, ортағасыр философы://

Фома Аквинский//

Боэций//

Ориген//

Августин//

+Гертуллиан

***

Схоластика қандай ұғымды білдіреді?://

+Мектеп//

Бақыт//

Ұйым//

Қоғам//

Топ

***

Неоплатонизмнің негізгі ұғымы://

+Эманация//

Атараксия//

Монотеизм//

Логос//

Архе

***

Орта ғасыр мұсылмандық шығыс философиясының қай ағымы адам өмірінің мұратын оның жанының құдаймен бірігіп, дүниеден безуді көздеді?://

Қалам//

Фәлсафа//

Сунизм//

+Суфизм//

Шиизм

***

Ортағасырлық мәдениеттiң негiзгi принципi – ?: //

космоцентризм //

+теоцентризм //

рационализм //

социоцентризм //

антропоцентризм

***

Араб – мұсылман философиясының негiзгi тақырыбы?: //

космос, универсум //

әсемдiлiк және көрiксiздiк //

+адам және Құдай //

дүниенi тану мүмкiндiгi //

ғылыми методология

 

 

***

Н.Ф. Федоровтың бойынша адамзат ақыл – ойының заңды нәтижесі://

Ғаламдық//

Бауырластық//

+Ғарыш эволюциясы//

Ғарыш энергиясы//

Ынтымақтастық

***

XI X ғ. Ресейдің батысшылдарына қандай философия үлкен әсерін тигізді?://

Үнді//

+Батыс еуропалық//

Антикалық//

Араб тілдес//

Қытай

***

Славянофильдер философиясының негізгі принципі қалай аталады?://

+Соборлылық//

Батысқа еліктеу//

Бостандықтан бас тарту//
Эманация//

Пантеизм

***

“Орыс космизмнің” өкілі://

+К.Циолковский//

П.Чаадаев//

В.Соловьев//
К.Аксаков//

А.Герцен

***

Орыс философиясының негізгі белгісін көрсет://

Рационализм//

Эмпиризм//

+Діни-адамгершілік мінездеме//

Сенсуализм//

Волюнтаризм

***

Соловьев, Флоренский орыс философиясының қай бағытына жатады://

Батысшылдар//

Славянофилдер//

+Діни философия//

Софистер//

Интуитивистер

***

Орыс діни философиясының өкілдерін атаңыз://

+Соловьев, Бердяев //

Чаадаев, Герцен //

Плеханов, Ленин//

Лекторский, Швырев //

Белинский, Чернышевский

***

«Жақсылықты ақтау» атты еңбектің авторы кім?://

Бердяев//

+Соловьев//

Декарт//

Бэкон//

Герцен

***

В. Соловьевтің философиясындағы басты мәселесі?://

+Позитивті біртұтастық//

Диалектикалық біртұтастық//

Табиғи біртұтастық//

Тарихи біртұтастық//

Негативті біртұтастық

***

Орыс философиясындағы батысшылдық бағытының өкілі?://

+Чернышевский//

Хомяков//

Соловьев//

Булгаков//

Аксаков

***

Вернадский ілімі бойынша өркениеттің даму сатысында адамзаттың парасатты әрекеті планеталық маңызға ие болады оған қандай ұғым берілді?://

+Ноосфера//

Биосфера//

Техносфера//

Ғарыштық сфера//

Геосфера

***

Орыс философиясының ілімі бойынша адамзаттың негізгі мақсаты «кемелдікті ғарышқа тарату» ?://

+Космизм//

Адами құдайлық//

Біртұтастық//

Халықтық//

Тарих философиясы

***

***

Әлем туралы философиялық ой-пікірлердің туындаған уақыты://

Біздің э.дейінгі I ғасыр//

Біздің э.дейінгі IV-III ғасырлар//

+Біздің э.дейінгі VI ғасыр//

Біздің э. I ғасыр//

Біздің э.дейінгі III-II ғасыр

***

Философиялық көзқарас пайда болғанға дейін, адам өз өмірі мен қоршаған ортасын қандай тұрғыдан түсінген://

Моральдық//

Ырымшылдық//

+Мифологиялық//

Ғылыми натуралистік

***

Дүниеге көзқарастың тарихи бірінші формасы://

Дін//

+Мифология//

Философия//

Өнер//

Мораль

***

Философияның негізгі сұрағы://

Адамның адамға деген қатынасы//

Адамның қоғамға деген қатынасы//

+Сананың материяға деген қатынасы//

Адамның табиғатқа деген қатынасы//

Сананың физикалық шындыққа қатынасы

***

Философияның негізгі қызметі://

+Дүниеге көзқарасты қалыптастыру//

Ойындық//

Қайта Дүниені өзгерту//

Құндылық//

Компенсаторлық

***

Философияның негiзгi мәселесi?: //

+рух пен материяның қарым- қатынасы //

адам және әлем мәселесi //

ақиқат пен адасу//

мағына мен бостандық мәселесi //

адам бақыты мәселесi

***

Философияға дейiнгi дүниетанымның тарихи түрiн атаңыз?://

ғылым //

өнер //

+дiн //

саясат//

құқық

***

«Философия» терминінің мағынасы?: //

жақынға деген сүйiспеншiлiк//

+даналыққа деген құштарлық //

жаратушыға деген сүйiспеншiлiк//

даңққа құштарлық

дүниеге деген немқұрайлылық

***

«Философия» деген ұғымды философия тарихына енгізген кім?://

Конфуции//

Будда//

+Пифагор//

Сократ//

Гиппократ

***

Марксизмде табиғаттың, қоғамның және адам ойының жалпы заңдылықтарын зерттейтін ғылым://

Эстетика//

Этика//

Психология//

+Философия//

Құқық

***

Дүниетанымның қай тарихи формасы ең ежелгі болып табылады://

Дін//

Философия//

+Мифология//

Магия//

Мистика

***

Философияның негізгі мәселесін жан, сана, идея, «алғашқы» деп түсіндіретін, философиялық бағыт қалай аталады?://

+Идеализм//

Материализм//

Агностицизм//

Солипсизм//

Дуализм

***

Философияның негізгі функциялары://

+Методологиялық, көзқарастық//

Информативтік, танымдық //

Сыни, компенсаторлық, бейімдеу//

Коммуникативтік, реттеушілік //

Бағалау, әлеуметтендіру

***

***

Ноосфера ілімін дамытқан орыс ғалымдарының бірі://

И. Мечников//

+В. Вернадский//

И. Бердяев//

В. Соловьев//

Н. Лосский

***

К.Маркс іліміндегі қоғамдық болмыс пен қоғамдық сананың арақатынасы қандай?://

+Қоғамдық болмыс қоғамдық сананы анықтайды//

Қоғамдық сана қоғамдық болмысты анықтайды//

Олар бір-бірімен абсолютті түрде байланысты емес//

Олар өзара антогонистік қатынаста анықталады//

Олар бір-бірімен толық анықталмайды

***

Футурология нені зерттейді?:

Табиғат заңдарын//

Қоғамдық заңдарды//

Тірі жан (организмді)//

+Болашақты//

Адамды

***

Материалистік көзқарас тұрғысынан қоғамдық қатынастардың қай саласы басты анықтауыш болып табылады?://

Саясат//

Ғылым//

Өнер//

+Экономика//

Идеология

***

Қоғамның жоғары құндылығы...?://

Еркіндік//

+Адам//

Өнер//

Шығармашылық//

Ғылым

***

Қоғам дамуын өркениеттік тұрғыдан қарастырған кім?://

Шпенглер//

Толкотт//

+Тойнби//

Маркс//

Ленин

***

Қоғам дамуының жоғары дәрежеде ілгерілеу дамуы?://

Тұрақталу//

+Прогресс//

Регресс//

Консерватизм//

Құлдырау

***

Тарихтың ең жоғары құндылығы болып не есептеледі?://

Ғылым//

Еңбек//

+Адам//

Өнер//

Әдебиет

***

Қоғамның дамуы мен өмір сүруінің табиғи қажетті алғышарты://

Өнер//

+Географиялық орта//

Техника//

Материалдық өндіріс//

Рухани өндіріс

***

Қоғамның барлық сферасын, мәдениет формаларының, қоғамның рухани негізін құрастыратын бір бөлігін қамтитын және бүтіндікті бекітудің нақты механизмі бар субстанция нені білдіреді?://

Мәдениет//

Өркениет//

Құқық//

+Экономика//

Саясат

***

«Постиндустриалды қоғам» терминінің авторы кім?://

Э. Дюркгейм//

К. Поппер//

+Д. Белл//

Э. Фромм//

М.Вебер

***

Қазақ қоғамдық ойындағы кімнің шығармашылығы тарих философиясының мәселелерін жүйелі зерттеудің жарқын үлгісі болып табылады?://

С.Торайғыров//

Ы.Алтынсарин//

Абай//

Ш.Құдайбердіұлы//

+М.Дулатұлы

***

XX – ғасырдағы «тарих философиясының» өкілі://

+К.Ясперс//

А.Шопенгауер//

З.Фрейд//

Ф.Ницше//

Л.Фейербах

***

Төменде келтірілгендердің қайсысы танымдық процестің рационалдық емес жағдайына жатады?://

+Интуиция және сезім//

Мұқтаждық пен мақсаттар//

Мақсаттары мен міндеттері//

Гипотезалар мен болжаулар//

Әдістер мен тәсілдер

***

Рационалдық танымға келесі формалар жатады://

сезіну, қабылдау,елестету//

+ұғым, пікір, ой-тұжырым//

сезім, эмоция, парасат//

,,мен,, ,,ол,, ,,жоғары-Мен,,//

фантазия, ойлау, болжам

***

Таным мәселелерін қарастыратын сала не деп аталады?://

Онтология//

Метафизика//

Логика//

+гносеология//

рационализм

***

Танымның ақиқаттылығының іргелі өлшемі://

Беделділердің пікірі//

сөздіктер мен энциклопедия//

адамдардың зейіні//

математика//

+практика

***

Ғылыми таным теориясы бұл-://

Гносеология//

Логика//

Методология//

+ Эпистемология//

Диалектика

***

Сезiмдiк түйсiктiк таным формаларын көрсетiңiз?://

сезiну, елестеу, пiкiр //

бейнелеу, сезiну, қабылдау //

+сезiну, елестету, қабылдау //

ой қорығу, пiкiр айту, елестету

***

Танымның негізгі категориясын белгіле://

Пікір//

+Ақиқат//

Мақсат//

Сенім//

Сезім

***

Рациональды (логикалық) танымның негiзгi формалары?: //

сезiну, қабылдау, елестеу //

бақылау, тәжiрибе, мөлшерлеу //

қиялдау, түсiну, фантазия //

+түсiнiну, пiкiрлесу, ой қорыту //

сөз, анықтама, сөйлем

***

Ақиқат бұл?://

Барлығы келісетін мәселе//

Анық түсінік//

Терістелінбейтін мәселе//

+Объектіге ойдың сәйкес келуі//

Пайдалы мәселе

***

Гносеология нені зерттейді?://

Дінді//

Болмысты//

Практиканы//

Жануарларды//

+Танымды

***

Дүниені толық немесе оның бір бөлігін танып білуді теріске шығаратын қай ілім?://

Материализм//

Идеализм//

+Агностицизм//

Дуализм//

Монизм

 

***

Марксизмде адамға берілген түсінікті көрсетіңіз://

+Адам барлық қоғамдық қатынастардың жиынтығы

Адам барлық заттардың өлшемі//

Адам екі аяқты, жүнсіз жануар//

Адам – биологиялық кемшілігі бар жануар//

Адам – саяси жануар//

***

Аристотель адамды қалай атаған?://

«биологиялық кемшілігі бар жануар»//

«ақыл-ойы бар жануар»//

« екі аяқты, жүнсіз жануар»//

«ойнайтын жаратылыс»//

+«саяси жануар»

***

Антропогенез дегеніміз – бұл.... ?://

+Адамның пайда болуы туралы ілім//

Адамның қоғамда қалыптасуы//

Адамдардың өзара қатынастары//

Адам мен қоғам туралы ілім//

Адам жайындағы философиялық ілім

***

XXғ. философиясының қай бағытының өкілдері қазіргі заманғы антропологиялық дағдарыс жайындағы мәселелерді алға қояды?://

Сыншыл рационализм//

Структурализм//

Философиялық герменевтика//

+Экзистенциализм//

Постпозитивизм

***

Адам құндылықтары қай процесс арқылы қалыптасады?://

Жекелендіру//

+Әлеуметтену//

Білім алу//

Тілді игеру//

Мамандандыру

***

 

Адамның еркіндігі жөніндегі ұғымды атомистік іліммен байланыстырған философ кім?://

Левкипп//

Демокрит//

Сократ//

+Эпикур//

Спартак

***

,, Адам барлық заттың өлшемі,,-қай философтың пайымдауы осылайша басталады?://

Пифагор//

+Протагор//

Платон//

Птоломей//

Плавта

***

Адамның көркем- шығармашылық әрекетiнiң ежелгi түрi?://

саясат //

+ өнер //

мораль //

ғылым //

магия

***

Өз бойында адамгершiлiктi жоғалтпауға тырыс, Жаратушы бiздi адамгершiлiгiмiзге қарап бағалайды- деп кiм айтқан?: //

Шәкәрiм //

Алтынсарин //

Уәлиханов //

+Абай //

А.Байтұрсынұлы

***

Философиялық антропологияның негізін қалаған грек философын белгілеңіз://

Парменид//

+Сократ//

Протагор//

Зенон//

Гераклит

***

«Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артып алу керек» деген XXғ. француз философы кім?://


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 29 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.124 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав