Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сопылык 3 страница

Читайте также:
  1. B) созылмалыгастритте 1 страница
  2. B) созылмалыгастритте 1 страница
  3. B) созылмалыгастритте 2 страница
  4. B) созылмалыгастритте 2 страница
  5. B) созылмалыгастритте 3 страница
  6. B) созылмалыгастритте 3 страница
  7. B) созылмалыгастритте 4 страница
  8. B) созылмалыгастритте 4 страница
  9. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 2 страница
  10. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 3 страница

Камю//

Лиотар//

Деррида//

+ Сартр//

Делез

 

***

Қазіргі заман философиясының қай бағыты білім және тіл мәселелерін көтереді?://

Неофрейдизм//

Неотомизм//

+Неопозитивизм//

Технократизм//

Натурализм

***

Бейсаналық ұғымын толық сипаттайтын анықтаманы белгілеңіз?://

+Бейсаналық - адамның санасынан тыс құбылыстар //

Бейсаналық – адам түсінбейтін құбылыстар//

Бейсаналық – ол идеалдық процесстер//

Рефлекторлық әрекеттер, процесстер//

Сезіктілік әрекеттер

***

Ұжымдық бейсаналықты білдіретін ұғым?://

+Архетип//

Тип//

Прототип//

Стереотип//

Фенотип

***

Ф.Ницше іліміндегі моральдың субъектісі?://

Жоғарғы адам//

Жоғарғы нәсіл//

Жоғарғы құдай//

Жоғарғы идеал//

+Асқан адам

***

Герменевтика ілімінде адам болмысы?://

+Түсінуші//

Ойлаушы//

Сезуші//

Қоғамдық//

Іскер

***

Экзистенциализм бағытына тән ұғымды белгілеңіз://

+Ерік, жігер//

Парадигма//

Архетип//

Шекаралық жағдай//

Сублимация

***

 

Структурализмді қолдаушылар, философтар://

Рассел, Витгенштейн//

Гадамер, Гуссерль//

Деррида, Делез//

Сартр, Камю//

+Леви-Стросс, Фуко

***

Пессимизм философиясының негізін қалаушы://

С.Кьеркегор//

Э.Гуссерль//

+А.Шопенгауэр//

Ж.Деррида//

Э.Фромм

***

З.Фрейдтің пікірінше «сублимация дегеніміз»://

+Либидоның басқа іс-әрекетке бағытталуы//

Жыныстық құмарлықтың психикалық энергиясы//

Либидоның бейсаналыққа ығыстырылуы//

Адамның қоғамдық құндылықтар мен нормалардың игеруі//

Индивидтің әлеуметтену процесі

***

ХХ ғасыр философиясы ағымдарының қайсысы, зерттеу негiзiне,

адамның өмiр сүру проблемасын қояды?: //

+ экзистенциализм //

позитивизм //

рационализм //

иррационализм //

герменевтика

***

Шопенгауэр философиясы бойынша адамды өмiр сүруге мәжбүрлейтiн?: //

өмiр сүруге құштарлық //

+ерiк //

қасiрет //

еркiндiк //

өлiм алдындағы үрей

***

ХХ ғ. дiни философиялық бағыт?: //

реализм //

+неотомизм //

технократизм //

сциентизм //

фрейдизм

 

***

Материя мен қозғалыстың байланыстығын көрсететін кеңістік пен

уақыт концепцияларының біреуі қалай аталады?://

Субстанционалдық//

Реляциялық//

Позитивтік//

Классикалық//

Метафизикалық

***

К. Ясперс бойынша философияның басты міндеті қай нәрсені мазмұнын ашуымен байланысты?://

Сананың құпиясын//

+Болмыстың құпиясын//

Тілдің құпиясын//

Дүниетанымның құпиясын//

Мәтіннің құпиясын

***

Материяға философиялық анықтама қай шығармада берілген?://

+ В.И. Ленин «Материализм және эмпириокритицизм»//

К. Маркс «Философияның қайыршылығы»//

К. Маркс пен Ф. Энгельс «Неміс идеологиясы»

Г. В. Гегельдің «Рух феноменологиясы»//

К. Маркс пен Ф. Энгельс «Қасиетті отбасы немесе сынау сынына сын»

***

Болмыс анықтамасының қайсысы Парменид пікірі?://

Болмыс – табиғат пен қоғам болмысы//

Болмыс материалды, өзгермелі, абсолютті//

+Болмыс мәңгі, өзгермейді, бірлікте//

Болмыс руханилық пен материалдықтың бірлігі//

Болмыс идеалды, мәңгі, көпжақтылықты

***

Кеңістік пен уақыт – бұл... ?://

Биологиялық ұғымдар//

Құдай жаратқан мәндер//

Заттың физикалық процессі//

Сезім, түйсік және сана формалары

+Материяның өмір сүру формасы//

***

Болмыстың негізделуінде екі субстанцияны қолдау нені білдіреді?://

Плюрализм//

+Дуализм//

Монизм//

Конвенционализм//

Прагматизм

***

Материя нені көрсететін философиялық категория?//

Затты//

Өрісті//

+Обьективті шыңдықты//

Атомды//

Электронды

***

Марксизм теориясындағы қозғалыс – бұл://

Загрузка...

+Объективті шындық болмысының өмір сүру тәсілі//

Кеңістіктегі заттардың орын ауыстыру//

энергетикалық байланыстар//

денелердің кеңістікте қозғалуы//

галлактиканың пайда болуы

***

Материалистік гносеология тұрғысынан, бейнелеу бұл –://

бейнелі шығармашылық //

Адам санасы//

Тірі жанның психикалық қабілеттілігі//

+Материяның атрибуты, ажырамас қасиеті//

Адам қабілеттілігі

***

«Материя және зат» ұғымдарының арасына теңдік белгісін қоюға болады ма?://

+Жоқ, себебі материя тек зат қана емес//

Ия, себебі материя бұл зат//

Жоқ, олар әртүрлі құбылыстар//

Ия, олар бір – бірімен өте сәйкес//

Жоқ, себебі біреуі екіншісін терістеп отырады

***

Кім философияға «болмыс» және «бейболмыс» ұғымдарын енгізді?//

Платон//

Гераклит//

+Парменид//

Аристотель//

Фалес

***

«Материяның ең қарапайым бөлшектері атом болып саналады» - деп анықтаған философ://

+Демокрит//

Гераклит//

Анаксиандр//

Анаксимен//

Фалес

***

Болмыс категориясының философиялық түсінігі://

Болмыс—ол субьективті қарама - қарсы обьект//

Болмыс - ол рухани субстанцияның көрінісі//

Болмыс - түсінік пен тұжырымның жалпылық мәнерінің қабілеті//

Болмыс - тұтастық, өзіне тепе-тең, жан-жақты әлем//

+Болмыс - жоғары қамтылған реалдылықтың жалпы тіршілік түсінігі

***

Материя қозғалысының әлеуметтік түрін белгілеңіз://

Тірі организмдердің өсіп – өнуі//

Денелердің механикалық жылжуы//

Жылу, жарық, электр//

+Қоғам дамуы, адам заңы//

Химикалық реакциялар//

 

***

,,Үштіктің,, диалектикалық формуласын бірінші көрсеткен кім?://

Гераклит//

+ Гегель//

Маркс//

Хайдеггер//

Платон

***

,,Диалектика,, терминінің орнына ,,антитетика,, терминін қолданған кім?://

Дидро//

Руссо//

Толант//

+Кант//

Маркс

***

Сапа мен санның бірлігі қандай категория арқылы көрсетіледі?://

+Мөлшер//

Терістеу//

Мән//

Қажеттілік//

Кездейсоқтық

***

Диалектиканы табиғаттың, қоғамның ,ойлаудың дамуының жалпы заңдылықтары туралы iлiм ретiнде кiм енгiздi?: //

+Энгельс //

Кант //

Гегель //

Сартр //

Фрейд

***

Қай пiкiр дұрыс?: //

объективтiк қарама-қайшылықтар болмайды //

+объективтiк қарама - қайшылықтар дамудың қайнар көзі //

Қарма - қайшылықтар тек ойда болады //

қарама –қайшылықтар логика тұрғысынан сауатсыздықты көрсетедi //

қарама-қайшылықтар араласуға кедергi жасайды

***

Бұл заң дамудың жалпылама механизмін ашып көрсетеді?://

+Сан мен сапа өзгерістерінің өзара алмасу заңы//

Әлемдік тартылыс заңы//

Себептілік заңы//

Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы//

Терістеуді терістеу заңы

***

Бұл заң ескі мен жаңаның сабақтастығын, дамудың жалпы бағытын көрсетеді?://

+Терістеуді терістеу заңы//

Жеткілікті негіз болу заңы//

Тепе-теңдік заңы//

Энергияның сақталу заңы//

Санның сапаға және сапаның санға өзгеру заңы//

***

Диалектикадағы терістеу дегеніміз не?://

Ескі заттың немесе құбылыстың жойылуы//

Ескінің біртіндеп бүлінуі//

Ескінің жаңаруы//

+Ескі сапаның өз бойындағы белсенді қасиеттерін сақтай отырып өзгеруі//

Ескі сандық өлшемнің жойылып сапаның сақталуы

***

Қайшылық деп нені атайды?://

Бірін-бірі терістейтін заттың немесе құбылыстың жақтары//

Бір-бірімен байланысты заттың немесе құбылыстың жақтары//

Заттың немесе құбылыстың жақтарының орналасуы//

+Заттың немесе құбылыстың бірін-бірі толықтыратын және бірін - бірі терістейтін, бір - біріне ауысып отыратын жақтары//

Заттың немесе құбылыстың бірін-бірі толықтыратын жақтары

***

Диалектикада дамудың көзі ретінде не түсініледі://

Қарама - қарсылық//

+Қайшылық//

Кеңістік//

Уақыт//

Материя

***

Диалектикалық ойлаудың іргелі принципі – диалектиканың бірлігі,…..://

және методология//

+таным теориясы мен логикасы//

сөйлей білу//

пікір таластыру өнері//

эпистемология және методология

***

Қозғалыстың ең жоғарғы формасы не?: //

өзгеріс //

жаңару //

+даму //

жалпылық //

әмбебаптық

***

Ежелгі грек философтарының қайсысы өз ілімінің өзегі етіп табиғат мәселесін емес, адам мәселесін қояды?://

Фалес//

Парменид//

Гераклит//

+Сократ//

Пифагор

***

«Сапа» категориясына алғаш талдау жасаған кім?://

Сократ//

Платон//

Пифагор//

+Аристотель//

Гераклит

***

Платоннан Гегельге дейін жалғасқан бағыт қалай аталады?://

Субъективті идеализм//

Тұрпайы материализм//

Прагматизм//

+Объективті идеализм//

Сциентизм

***

Антика философиясында шешендік өнер теориясын қалай атайды?://

Сенсуализм//

Реализм//

Прогресс//

+Риторика//

Ренессанс

***

Парменидтің «Еш уақытта жоқ нәрсені бар деп дәлелдей алмаймыз» деген пікіріне сәйкес ұғым?://

Материя//

Тіршілік ету//

+Бейболмыс//

Зат//

Болмыс

***

Метафизика тұрғысынан берілген болмыстың белгілерін анықтаңыз://

+Мәңгі, өзгермейді, бірегей//

Қозғалыста, шектелген//

Қозғалады, шектелмеген//
Жекелендірген, мәңгі//

Жекелендірген, мәңгі, қозғалады

***

Құрастырған апорияларында субъективті диалектика идеясын дамытқан

философ://

Пифагор//

Анаксимандр//

Сократ//

+Зенон//

Демокрит

***

Қай философ “Идеалды мемлекет” ұғымының авторы?://

Демокрит//

Гераклит//

Сократ//
+Платон//

Аристотель

***

Аристотель адамның мәнiн қалай белгiлеген ?: //

адам – барлық заттардың өлшемi //

+адам – саяси жануар //

адам – еңбек құралын игерген жәндiк //

адамның мәнi ақылында //

адамның мәнi махаббатта

***

Гераклит тұжырымы?://

Болмыстың өзгермейтіндігі//

+Барлық тіршіліктің жаппай өзгеруі қарама-қайшылықта//

Барлық тіршілік негізін құрайтын төрт элементі: су, от, ауа және жер//

Жанның мәңгілігі және көшпелігі туралы//

Атомдардың барлық зат бастаманы негізгі жөнінде

***

Субъективті диалектиканың негізін қалаған грек философиялық мектептерін белгілеңіз://

Милет мектебі//

+Элеат мектебі//

Киниктер//

Стоиктер//

Эпикуреизм

***

Г. Мордың әлеуметтік теориясы?://

Қоғам туралы елес теориясы//

Христиан гуманизмі//

+Утопиялық социализм//

Антропоцентризмге қарсы күрес//

Теоцентризм

***

Декарт-ұлы://

Философ, Нобель сыйлығының лауреаты//

Философ және биолог//

Социолог және тарихшы//

+Философ және математик//

Ортағасыр философы

***

Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді ?://

+Жан мен тән//

Құдай мен періштелер//

Адамның парасаты мен сана//

Табиғат және жаратушы//

Сезім және сана

***

Фр. Бэкон танымға зиянды төрт руды келтіреді, олар қалай аталады?://

Обьектілер//

Белгілер//

+Идолдар//

Заңдар//

Идеологиялар

***

Жаңа Заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі…://

+Субстанция//

Жаратушы Құдай//

Хаос//

Герменевтика//

Өлім және өлместік

***

Н. Кузанский натурфилософиясының басты принципі?://

+Құдай мен әлемнің бірлігі//

Мистика//

Космоцентризм//

Индивидуализм//

Клерикализм

***

Қайта өрлеу дәуір философиясына тән, адамға берілген анықтаманы табыңыз?://

Адам саяси жануар//

+Адам – бұл микрокосмос//

Адам – қауымдық жануар//

Адам – ойлаушы жануар//

Адам – құдай жаратқан тірі жан

***

Алғашқы буржуазиялық қатынастар дәуірінде бірінші рет саясат философиясына көңіл қойған ойшыл кім?://

Мирандола//

+Макиавелли//

Кампанелла//

Лютер//

Монтескье

***

Қайта өрлеу дәуіріндегі философияның бірінші кезеңі қалай аталады?://

Натурфилософия//

+ Гуманизм//

Схоластика//

Софистика//

Патристика

***

Қайта өрлеу дәуiрiндегi әлемнiң шексiздiгi туралы философиялық пiкiрдiң авторы?: //

Кузанский //

+Бруно //

Беме //

Э.Роттердамский //

Мирандола

***

Қайта өрлеу дәуіріндегі реформацияның пайда болуының себебі://

Дін//

+Шіркеуді сынау//

Ғылыми – техникалық революция//

Өнер//

Музыка

***

Қайта өрлеу дәуірі философиялық ойларын ерекшелеп тұратын басты белгі://

Теоцентризм//

+Антропоцентризм//

Геоцентризм//

Гелиоцентризм//

Космоцентризм

***

Саясат пен мораль арасындағы қайшылықты алғаш көрсеткен://

+Макиавелли//

Платон//

Сократ//

Кузанский//

Леонардо да Винчи

***

«Гуманизм» термині нені білдіреді?://

+ Адамның тұлға ретінде құндылығын, бостандыққа, өзінің қабілеттерін дамытуға құқығын білдіретін көзқарастар жүйесі//

Адамның орны мен маңызы, осы өмірге не үшін келгені жөніндегі сауалға жауап беретін көпғасырлы халық даналығы мен діни сенімді игеру//

Өз Құдайына сүйіспеншілік, оның діни ережесі, қағидасы: «Өзіңді сүйгендей жаныңдағыны сүй»//

Аяушылық білдіру, қайғысына, уайымына ортақтасу//

Махаббат, табиғатқа, тірі жәндіктерге сүйіспеншілік

***

Физикалық жаттығуларға аса зор мән берген, көне үнді философиялық мектебі://

+Йога//

Ньяя//

Миманса//

Веданта//

Санкхья

***

Будданың ,,ізгі ақиқаттарының,, ішіндегі жоғы://

Азаптану бар//

Азаптанудың себебі//

Азаптанудан босану//

Азаптанудан босануға апаратын жол//

+Азаптанудан құтылуға болмайды

***

Будданың негізгі өсиеті?://

+Нирвана арқылы қайғы – қасіреттен айырылу керек//

Пендешілік бақытқа жету//

Әлемді ғылыми тұрғыда тану керек//

Әділетті қоғам құру қажет//

Ең негізгі шындықтарды тану қажет

***

Будданың ашқан бірінші ақиқаты?://

Өмір дегеніміз – рахаттану//

Өмір мәңгілік және өзгермейді//

Өмір дегеніміз – адамға деген махаббат//

+Өмір дегеніміз – азап//

Өмір дегеніміз – ақиқатты тану

***

Ежелгі үнді философиясындағы тірі жанға зиян келтірмеу принципі?://

+Ахимса//

Мокша//

Нирвана//

Карма//

Сансара

***

Ежелгі үнді философиясында жанның жай таппай жиһан кезуі, бір денеден екінші денеге ұдайы ауысуы туралы ілім қалай аталады?://

Ахимса//

Карма//

+Сансара//

Майя//

Авидья

***

Ежелгі Үнді философиясына тән ерекшелік?://

+Діни – мифологиялық, дүниетаныммен тығыз байланыстылығы//

Қарапайым, күнделікті дүниетаныммен тығыз байланыстылығы//

Ғылыми дүниетаныммен тығыз байланыстылығы//

Теориялық таныммен тығыз байланыстылығы//

Сезімдік таныммен тығыз байланыстылығы

***

Ежелгі үнді философиясындағы «Брахман» ұғымының мағынасы?://

Жанның бір денеден екінші денеге көшуі//

+Әлемнің рухани түп негізі, Абсолют//

Әлемнің материалды түп негізі//

Тірі жанға зиян келтірмеу//

Адамның рухани кемелденуі

***

“Барлық нәрсе- зардап шегу”- бұл кімнің негізгі постулаты?://

Конфуцийдің//

+Буддизмнiң//

Джайнизмнің//

Даосизмнің//

Легизмнің

***

Конфуций философиясының негізгі идеялары?://

+Әділеттік пен адамгершілік//

Әлемді тану мүмкін емес//

Пессимизм және өмірден безу//

Прагматизм//

Ләззат алу

***

Лао – цзы іліміндегі маңызды ұғымдардың бірі?://

Ли//

Жэнь//

Янь//

+Дао//

Инь

***

Қытай философиясындағы легистер?://

Конфуции, Лао цзы, Мэн – цзы//

+Хан Фэй, Шан Ян//

Лао – цзы, Чунды//

Мэн – цзы, Ван – Чун ды

***

«Өзіңе тілемейтініңді басқаға жасама» деп айтқан ойшыл?://

Мэн – цзы//

Будда//

+Конфуций//

Лао – цзы //

Сократ

***

Дао – ұғымы нені білдіреді?://

+Бүкіләлемдік шығармашылық күш//

Европа философиясының категорияларының бірі//

Әлемді тану идеясын білдіретін ұғым//

Шығыс философиясындағы екінші дәрежелі категориялардың бірі//

Логикалық қажеттілік пен жалпылықты білдіретін ұғым

***

Конфуцийдің әлеуметтік этикасының негізі?://

адалдық//

бақыт//

тәртіп//

білім//

+парыз

***

Қарама-қарсылықтың бір біріне ауысуы кімнің принципі?://

+Даосизмнің//

Конфуцияның//

Легизмнің//

Буддизмнің//

Джайнизмнің

***

Конфуций философиясындағы ,,есімдерді түзету,, дегеніміз нені білдіреді ?://

Атын ауыстыруды//

+Затты есіміне сәйкестендіру//

Жеке адамдарды тәрбиелеуді//

Мұндай ұғым Конфуцийде жоқ//

Діни текстерді аударуды

 

***

Абай өзінің философиясында қандай принципті жариялайды?://

Мақсат қолданған тәсілдерді ақтайды//

«Білім-күш»//

«Ешқашан тұтқынға берілме»//

Бәрі де судай ағып жатыр//

+«Адам бол»

***

Ағартушылық философияның негізін қалаған кім?://

Құнанбаев//

Дулатұлы //

+Уалиханов//

Торайғыров//

Құдайбердиев

***

Қазақ қоғамдық ойындағы кімнің шығармашылығы тарих философиясының мәселелерін жүйелі зерттеудің жарқын үлгісі болып табылады?://

+Дулатұлы//

Торайғыров//

Алтынсарин//

Құнанбаев//

Құдайбердіұлы

***

Көптеген қазақ ағартушыларының діни көзқарасы ретінде дейзмнің мәні?://

+Құдай жаратушы, бірақ қоғамның өміріне араласпайды//

Құдай әлемді ештеңеден жаратты//

Құдай абсолют, барлық мәндердің бастарқысы және соңы//

Құдай адамды емес, табиғатты жаратты//

Құдай табиғат пен адамның жасаушысы мен дем берушісі

***

Абайдың пікірінше://

+Адамның мәні – даналық пен оған құдайдың сүйіспеншілігінің нәтижесі//

Адамның мәні табиғатпен анықталады//

Адамның мәні – оның рахатқа ұмтылуында//

Адамның мәні – мәңгілік күйзелуде, қиналуда//

Адамның мәні – қоғамдық қатынастармен анықталады

***

Қазақ ақын жырауларының шығармашылығының басты ерекшелігі?://

Нақты оқиғалар мен адамдарды суреттеу//

+Аты аңызға айналған батырлардың ерліктерін жырлау//

Ғажайып табиғи күштер туралы қиялдарды жырлау//

Қиял ғажайып бейнелер мен аллегориялар//

Тұрмыстық және салт дәстүрлер

***

Қазақстандағы ағартушылық ойдың қалыптасуына негіз болған бағыттар://

+Орыс ағартушылығы//

Неміс ағартушылығы//

Француз ағартушылығы//

Ағылшын ағартушылығы//

Американдық ағартушылық

***

XIX ғ. ортасындағы қазақ халқының философиялық ой үрдістерінің түрі://

Вербалдық//

+Әдеби//

Университеттік//

Діни//

Жазбаша

***

XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда ерекше дамыған идеялардың сипаты://

+Ағартушылық//

Қайта өркендеудің идеялары//

Реформациялық//

Эмпириялық//

Иррационалдық

***

Абай философиясының орталық мәселесі-://

Таным//

+ Адам//

Дін//

Онтология//

Методология

***

М. Дұлатұлы философиясының қай саласына аса маңызды үлес қосқан?: //

онтология //

гносеология //

әлеуметтану //

табиғат философиясы //

+ тарих философиясы

***

Ыбырай Алтынсарин кім болған //

саясаткер//

+ педагог- ағартушы //

ғалым//

діни қайраткер//

географ, саяхатшы

***

Маркс өзінің қоғамдық формациялар теориясында нені абсолюттеді?://

жұмысшы табының ролін//

еңбектің ролін//

билік капиталының басымдылығын//

саясаттың ролін//

+базистің басымдылығын

***

Маркс философиясында өндірістік қатынастар жиынтығы қандай ұғыммен аталады?://

процесс//

өндіріс тәсілі//

+базис//

комплекс//

заттық элемент

***

Немiс классикалық философиясының қай өкiлi дүниенi өнер арқылы тануға болады деген?: //

Кант //

+Фихте //

Шеллинг //

Гегель //

Фейербах

***

Әлеуметтік Маркстік методологиясында не үстемдік етеді?://

+Тарихилық пен логикалық бірлігі//

Социологиядағы идеализм//

Болжамдық сәттер//

Пролетариатқа мүлдем және сөзсіз аппеляция//

Революция идеологиясы

***

Кант философиясының негізгі принципі?://

Гносеологиялық плюрализм//

+Танитын субъектінің белсенділігі//

Қайғыру мен қайғыға ортақтасудың қарым – қатынасы//

Сенім мен махаббат//

Адам болмысының бірегейлігі

***

Таза ойдың (логиканың) даму деңгейінде, диалектикаға тамаша талдау жасаған философ кім?://

Ленин//

Маркс//

Конт//

+Гегель//

Сократ

***

Гегель философиясының негізгі ұстанымы?://

+Болмыс пен ойлаудың тепе-теңдігі//

Табиғат пен адамның тепе-теңдігі//

Адам мен құдайдың тепе-теңдігі//

Материя мен сананың тепе-теңдігі//

Табиғат пен құдайдың тепе - теңдігі

***

Қай философтың өмір кезеңдері «сынға» дейін және «сындыққа» бөлінеді?://


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.113 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав