Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сопылык 5 страница

Читайте также:
  1. B) созылмалыгастритте 1 страница
  2. B) созылмалыгастритте 1 страница
  3. B) созылмалыгастритте 2 страница
  4. B) созылмалыгастритте 2 страница
  5. B) созылмалыгастритте 3 страница
  6. B) созылмалыгастритте 3 страница
  7. B) созылмалыгастритте 4 страница
  8. B) созылмалыгастритте 4 страница
  9. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 2 страница
  10. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 3 страница

+Мәдениет – бұл материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы//

Мәдениет – бұл адамдағы адамгершіліктің өлшемі

***

Руханилықты философияда қалай түсінуге болады?://

Руханилық – бүкіл әлемдік күшпен байланысты болу//

+Рухани адам – төменгі қажеттіліктердің жоғарыға бағынуын сипаттайды//

Рухани адам – құдайға сенетін адам//

Руханилық – риясыздықтың синонимі//

Руханилық – әділеттілікке деген құлшыныс

***

Ш. Монтескьенің саяси көзқарасындағы билікті бөлу теориясы мемлекет құрылымы бір-біріне тәуелсіз қандай үш жүйеден тұрады?://

+Заң шығарушы, атқарушы,сот//

Адвокатура, прокуратура, сот//

Парламент, сенат, депутат//

Атқарушы, сенат, парламент//

Сот, парламент, сенат

 

***

Құдайдың санасындағы әмбебаптылықтың дербес өмір сүруін мойындайтын ортағасырлық философиялық бағыт?://

Номинализм//

+Реализм//

Схоластика//

Мистика//

Эвристика

***

Христиандық діни білімдер мен қағиданы ақтауға және қорғауға бағытталған ілім қалай аталады?://

Христиандық//

Дін//

+Апологетика//

Ғылыми принцип//

Антропоцентризм

***

Суфизмнің негізгі идеясы?://

+Адам құдайға жақындау үшін өзін-өзі жетілдіру керек//

Ғылымдарды дамыту керек//

Әділетті қоғам құру қажет//

Космосты игеру қажет//

Өлмеу әдісін табу керек

***

Орыс діни философиясының интеллектуалды емес бағытының өкілдерін көрсетіңіз://

Чижевский, Вернадский//

Плеханов, Ленин//

Белинский, Чернышевский//

+Шестов, Булгаков//

Хомяков, Соловьев

***

Орыс философиясында персонализмнің негізін салушы?://

Соловьев//

+Бердяев//

Толстой//

Меренсковский//

Хомяков

***

Соловьев көзқарасы бойынша адамның әлеуметтік және діни өмірінің біртұтас сұраныстарына байланысты жалпы дүниеге көзқарас негізі не?://

Идеология//

Философия//

Ғылыми//

+Христиандық//

Мәдениет

 

***

Төменде көрсетілген тұжырымдардың қайсысы философияның пайда болуының алғы шарттарына жатпайды?://

Алғашқы мемлекеттің пайда болуы//

Қоғамдық қатынастардың жаңа түрлерінің қалыптасуы//

Сауданың, мәдениеттің, қатынас формаларының дамуы//

Ой еркіндігінің дамуы//

+Монотеистік діндердің пайда болуы

***

Философия пәнінің инструменталдық анықтамасын берген бағытты көрсетіңіз: //

экзистенциализм//

өмір философиясы//

+неопозитивизм//

герменевтика//

неотомизм//

***

Дүниетанымды сипаттайтын пайымдауды көрсетіңіз?://

+Дүниетаным – әлем және адамның әлемдегі алатын орны туралы көзқарастар жиынтығы//

Дүниетаным – әлемді сезіну//

Дүниетаным – адамдардың жеке тәжірибесінің жиынтығы//

Дүниетаным – табиғат туралы пайымдау//

Дүниетаным – адамдардың жеке тәжірибесінің жиынтығы

***

Философиялық антропологияға тән емес мәселені анықта://

Адам табиғаты және мәні//

Адам болмысының мәні//

Өмір және өлім//

Адам санасының мәні//

+Адам еңбегін жандандыру

***

Адамның ішкі дүниесіне және оның рухани жетілуіне аса зор мән берген интравертті философияны анықтаңыз://

Ежелгі Қытай//

Жаңа заман//

Ағартушылар//

+Ежелгі Үнді//

Марксизм философиясы

***

Кейбір ғалымдардың пікірінше, адам мен қоғамның арасында жаңа кезең, адам өзінің ақыл – парасаты арқылы табиғат пен қоғам арасындағы қатынасты үйлесімді түрде құру кезеңі болуы керек деп есептейді. Бұл қалай аталады?://

Биосфера//

Загрузка...

+Ноосфера//

Геосфера//

Экосфера//

Гидросфера

***

Марксизмде қоғамдық прогресстің өлшемі не болып табылады?://

Қоғам – дамуының техникалық және ғылыми деңгейі//

+Қоғамның өндірістік күйінің даму деңгейі//

Материалдық игіліктерді өндіру әдісі//

Таптардың антогонизмі//

Адамдардың жұмысшы табының білімділігі

***

Азаматтық қоғам – ол... ?://

Тіршілік әрекеті жағдайларымен байланысты адамдардың әлеуметтік топтары мен бірлестіктері түсетін қатынастар мен байланыстар жиынтығы//

Адамдардың бір әлеуметтік топтардан басқаларға ауысуы//

Дәстүрлі қоғамның жаңғыруы//

+Жекеменшік пен құқыққа сүйенген (негізделген) қоғамдық қатынастар жүйесі//

Қоғамдық маңызды міндеттерді атқарып, мақсаттарға жетуін қамтамасыз ететін ерекше, өзгеше құрылымдар

 

***

«Ақиқат – бұл теориялық конструкция, керек жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ақиқат – мақсатқа жетудің құралы». Бұл тұжырым қандай философиялық ағымға тән?://

Марксизм//

Релятивизм//

Догматизм//

+Прагматизм//

Конвенционализм

***

Танымның жалғыз қайнар көзі түйсік деп мойындайтын бағыт?://

Рационализм//

Позитивизм//

Иррационализм//

+Сенсуализм//

Эмпиризм

***

Танымның қайнар көзі ақыл - ойда осы пікір қай гносеологиялық концепцияға жатады?://

+Рационализм//

Сенсуализм//

Эмпиризм//

Скептицизм//

Агностицизм

 

 

Тарау

1)Сананың пайда болуы мен дамуын зерттейтін философиялық ілім Идеализм

2)Бейнелеу дегеніміз материяның жалпы қасиеті

3)Тілге байланысты дұрыс анықтаманы көрсетіңіз ойдың материалдық формасы

4)Қоғамдық сананың негізгі деңгейлері – бұл әдеттегі және теориялық сана

5)Шындықты мақсатты түрде бейнелейтін, тек адамға тән және тілмен байланысты мидың жоғарғы қасиет Сана

6)Маркстік тұрғыдан сананың анықтамасы:Жоғары ұйымдасқан материяның жемісі

7) «Сезімдік элементтердің бізге белгілі байланыстары ғана материя » деп тұжырымдайтын ағымы субъективті идеализм

8) «Материя – адамның сезінуіне берілетін, көшірілетін, суретке түсірілетін, оның сезімдерімен бейнеленетін, олардан тәуелсіз өмір сүретін объективтік шындықты білдіретін философиялық категория» деп келетін материяның классикалық анықтамасы -

B) В.И. Лениндікі

9) Материяның философиялық анықтамасы, бұл объективтік шындықты бейнелейтін категори

10) „Болмыс” категориясы - Объективті және субъективті шындық

11) Материяның өмір сүру формалары уақыт пен кеңістік

12)Кеңістіктің құрылымы неден қалыптасады Объектілердің және олардың қалыптарының бірінің қасына бірі жайғасып тұруының тәртібінен

13) Философияның негізгі екі бағытын көрсетіңіз материализм және идеализм

2Тарау

 

1) Ортағасырлық мұсылмандық Шығыс философиясының алғышарттары болып саналады Платон мен Аристотель философиясы және жаратылыстану ғылымдары

2) Өзінің ғылыми ізденістерін астрологиямен болашақты болжау ісімен ұштастырған Әл-Кинди

3) Ибн Сина философияны қандай бөлімдерге бөлді Физика, логика, метафизика

4) Ортағасырлық араб тіліндегі философиядағы тарикат ұғымының мағынасы

Адамның әдептілік-психологиялық кемелденуі

5) Исламдағы аскеттікті уағыздаушы ортағасырлық діни-мистикалық ілім

Сопылык

6) Арабтілді философиясындағы «Қайырымды қала тұрғындары»еңбегінің авторы Әл-Фараби

7) Арабтілді философиясының негізгі бағыттарына жатпайтын ілім:Схоластик

8) Сопылықтың негізін калаушы Әл-Ғазали

9) Әл-Фараби төмендегі қай бағыттың өкили Шығыс перипатетизмі

10) Ортағасырлық араб-мұсылмандық дәуірдің көрнекті философы, әрі дәрігері, «Дәрігерлік ғылым тағлымының» авторы Ибн-Сина

11) Таным теориясында Ибн-Сина нені негіздеген Рационалдық танымды

12) Өзінің ғылыми ізденістерін астрология және болашақты болжау ісімен ұштастырғанӘл Кинди

13) Сопылықтың сатыларын көрсетіңіз мағрифат, шариат, тариқат, хақиқат

Тарау

 

1) Табиғат, қоғам және ой дамуының неғұрлым жалпы заңдары туралы ғылым:диалектика

2) 19 ғ. қай Батыс Еуропалық философ өзінің диалектикалық әдісінде диалектиканың, логиканың, таным теориясының бірлігі принципін ашты К. Маркс

 

3) Қозғалыс философиялық категория ретінде, бұл – материяның өмір сүру әдісі

4) Детерминизм – бұл:Құбылыстар мен үрдістердегі себептілікті мойындау

5)Нақтылықты даму, біртұтастылық, объективтілік, байланыстар принципі сай философиялық әдісДиалектика

6) Төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы диалектиканы материалистік тұрғыдан түсінуге сәйкес келеди

Табиғат, қоғам және ойлау дамуының неғұрлым жалпы заңдары туралы ғылым

7) Әлемнің өзіндік қозғалысы мен даму көздерін ашатын заң:

Қарама-қарсылықтың күресі және бірлігі заңы

8) XIX ғ неміс философиясында идеалистік диалектикалық дәстүрдің негізін қалаған Гегель

9) Философиялық категориялар – бұл Заттық-практикалық іс-әрекеттердің идеялдық формалары

10) «Қозғалыс – ұзындық, енділік, тереңдік сияқты нақты қасиет» - деп атаған: Дидро

11) Өлшем дегеніміз не сан мен сапаның бірлігін бейнелейтін философиялық ұғым

12) Мазмұн және форма диалектикасының мәни мазмұн заттың тұрақтылығы, форма оның өзгергіштік жағы

13) Субъективті диалектика дегеніміз ойлау диалектикасы

Тарау

1) Сан өзгерісінің сапалыққа өту заңы нені білдіретінін көрсетіниз Даму құрылымы

2) Диалектиканың формаларын көрсетіңіз идеалистік және материалистік

3) Аристотельдің пікірінше диалектика ілімін ең алғаш дамытқан ойшыл Сократ

 

 

4) Диалектика қай елде алғаш пайда болды Көне Грецияда

5) Қарама-қарсылықтардың сәйкестігін мойындайтын стихиялық және қарапайым диалектика қай кезеңге тән антикалық кезеңге

6) Заттың, процестің сыртқы, байқалатын сипаттарын бейнелейтін категориясы Құбылыс

7) Диалектикалық терістеу дегенімиз ескінің жағымды белгілерін сақтап қалу

8) Даму анықтамаларының диалектика бағытына сәйкес келетінін көрсетіңіз бұл – неғұрлым жетілмегеннен соғұрлым жетілуге қарай болатын қозғалыс

9) Диалектиканың этимологиялық мағынасы диалог және пікір айту (пікірталас) өнері

10) Диалектиканың дұрыс анықтамасы – бұл – болмыстың дамуы және әмбебаптық байланысы жайлы ілім

11) Диалектиканың негізгі категорияларын («жұп категориялары») негіздеген - И.Кант

12) Категория дегеніміз – Нақтылы даму, біртұтастылық, объективтілік, байланыстардың жиынтығы

13) Қайшылықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму жоқ деп ұйғарған философ Г. Гегель

Тарау

 

1) «Бір өзенге екі рет енуге болмайды», «Бәрі өзгермелі, бәрі ағысты» айтылымдарының авторы Гераклит

2) Диалектиканың мәнін білдіретін ережені көрсетіңіз диалектика дегеніміз даму

3) Даму идеясын мойындамайтын ойлау әдісі догматизм

4) Аталған заңдардың қайсысы диалектиканың негізгі заны қарама-қарсылықтардың күресі және бірлігі заңы

5) Гегель философиясындағы негізгі қайшылықтарды атаңыз тарихи және логикалық

6) Ойлау және тіл өзара қатынысының диалектикалық-материалистік концепциясын көрсетіңіз ойлаудың қалыптасуы тілсіз жүзеге асуы мүмкін емес

7) Құбылыстардың реттілігі мен қайталанып келуін анықтайтын обьективті, мәнді, қажетті, қайталанып отыратын байланыстың анықтамасы нені бейнелейді заңды

8) Жаңа сапаға алып келетін заңды өзгеріс Даму

9) Қай заңда өлшем сапа мен сан бірлігі ретінде бейнеленеді сан өзгерістерінің сапалыққа өту заңы

10) Диалектикаға сәйкес қарама-қарсылықтың өзара әсері объектіде нені жасайтынын көрсетіңіз қайшылықты

11) «Өзеннің бетіндегі терең ағыстар тасадағы, иірімдегі, көбіктегі қайта ағыстар түрінде» деген пікірде көрініс тапқан жұп категориялар: Себеп пен салдар

12) Диалектикалық терістеу дегеніміз -

Зат пен құбылыстың қайшылықтарын ашу, жаңа сапаның пайда болуына мүмкіндік беру

13) Диалектика не туралы философиялық ілімі Дамудың жалпылама заңдылықтары

 

6-Тарау

 

1) Ортағасырлық кезеңге тән философиялық ойлаудың негізі теоцентризм

2) Шынайы өмір сүретін тек нақтылы заттар ғана, ал жалпы ұғымдар заттардың есімдері ғана деп тұжырымдайтын ортағасырдағы философиялық бағыт-номинализм

3) Ортағасыр философиясының негізгі мәселелерінің бірін көрсетіңіз

сенім мен ақыл-ой қатынасы

4) Фома Аквинскийдің діни-философиялық жүйесі қай негізде құрылғанын атаныз аристотелизм

5) Схоластиканың сипаты теологияға тәуелділігінде

6) Нақты шындықты жалпы ұғымдар немесе универсалдылық деп түсіндіретін ілім реализм

7) Орта ғасырлар философиясында барлық мәселелер қандай тұрғыдан шешіледі Теоцентризм, креационизм, провиденциализм

8) Әулие Аврелий Августиннің еңбегін атаңыз-Теология суммасы Құдайы қала

9) Құдайдың дүниені ештеңеден жасағандығы жайындағы концепция


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав