Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экзистенциализм. 6)Қазіргі заманғы философ Ф.Ницше төмендегі қай пікірлердің авторы

Читайте также:
  1. Билет №24 Проблема бытия человека в философии экзистенциализма
  2. Билет. Сущность философии экзистенциализма и его представители. Общие понятия экзистенциализма
  3. Внутри экзистенциализма существует два основных направления: 1- атеистическое(М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр) 2- религиозное (Ясперс, Бердяев, Шестов).
  4. Вопрос 21. Философия экзистенциализма.
  5. Вопрос № 57. Зарождение экзистенциализма: С. Кьеркегор
  6. Год - начало экзистенциализма. "Бытие и время" Хайдегера.
  7. Интуитивизм и концепция творчества в экзистенциализме
  8. Иррационализм пытается решать нравственные проблемы совре­менности, обращаясь к новым теориям — фрейдизму и неофрейдизму, экзистенциализму и персонализму.
  9. Итоги рассмотрения проблемы человеческого существования в философии экзистенциализма
  10. Какие термины означают в экзистенциализме определённые смыслы человеческого бытия?

6)Қазіргі заманғы философ Ф.Ницше төмендегі қай пікірлердің авторы

Құдай өлді

7)«Қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін барлық күш-жігерді жұмсау керек» деген қағиданы ұстанған У.Джеймстің көзқарасы қандай философиялық бағытты көрсетеді прагматизм

8) ХХ ғ. Прагматизм бағыты қай елде жоғары дамыды АҚШ-та

9) Неотомизм бағытының мақсаты Ғылымды дінмен байланыстыру

10)Дұрыс пікірді көрсетіңіз:прагматизм – адамзатқа пайданың жолын іздестіретін утилитарлы-практикалық философия

11)Классикалық психоанализді әлеуметтік және этнографиялық теориялармен біріктіру іліміне негізделген философиялық бағыт

Неофрейдизм

12)Марбург және Баден мектептері қазіргі қай философиялық бағытқа жатадыНеокантианшылдық

13)М.Шелердің пікірінше құндылықтар иерархиясының ең жоғарғы сатысында орналасқан Адам

 

Тарау

1)Прагматикалық философияның қарастыратын негізгі ұғымы іс-әрекет

2)Қара дүрсін рухани күш - «Әлемдік ерік» ұғымының авторы А.Шопенгауэр

3)ХХ ғасырдағы діни философиялық бағытқа жатпайтын ілімПрагматизм

4)Сыни рационализмнің өкілі К.Поппер

5)«Болмыс және ешбір зат», «Феноменологиялық онтологияның әдісі» деген трактаттардың авторын атаңыз Ж.П. Сартр

6)Эйнштейннің ізін басқан, австриялық философ, эмпириокритицизмнің өкілі, «Таным және адасу» атты шығарманы жазған Э. Мах

7)Арнайы философиямен айналыспаса да оның теориясы ХХ ғ. дүниетанымдық жүйеде алдыңғы орындардан табылған австриялық дәрігерді атаңыз З. Фрейд

8)Постпозитивизм өкілі, «Ашық қоғам және оның жаулары» және «Логика және ғылыми білімнің көбеюі» еңбектерінің авторы К. Поппер

9)Герменевтика бағытының өкілі және «Интерпретация қақтығысы», «Герменевтика бойынша очерктер» шығармаларының авторы Г. Гадамер

10)Постпозитвизм философиясының мақсаты ғылыми білімнің дамуын зерттеу

11)Постмодернизм философиясының өкілі Ж. Деррида

12)Адам және қоғам өмірінің абсурдтылығы кімнің шығармашылығында басты идея болды? А.Камю

13)Шопенгауэрдің пікірінше дүниенің негізгі бастауы дүниежүзілік жігер

 

 

Тарау

1)Дүниенің бастамасы от деп қарастырып, стихиялы диалектиканың негізін салған Гераклит

2)Софистердің адамгершіліктік пікірлерін көрсететін этикалық бағыт

этикалық релятивизм

3)Ең көне ежелгі, яғни алғашқы кезеңдегі гректік философияның негізгі бағыты космоцентризм

4)«Дүниеде атомдар үнемі қозғалыста болады, осының нәтижесінде барлық күрделі заттар: от, су, ауа, жер пайда болады. Соңғысының мәні кейбір атомдардың қосылуында» деп қарастырған Демокриттің философиялық позициясын анықтаңыз материализм

5)«Бәрі ағысты, бәрі өзгермелі...» (Все течет, все изменяется…), «бір өзенге екі рет енуге болмайды» деп қозғалыс туралы деген пайымдауды ұстанған антикалық ойшыл Гераклит

6)Бақыт және әділдік категорияларын терең қарастырып, «Өзіңді өзің танып біл» немесе «Мен өзімнің ештеме білмейтінімді білемін» деп тұжырымдаған антикалық ойшыл Сократ

7)Платон бойынша мәңгі, өзгермейтін, абсолютті мағынадағы «Болмыс» және Платон философиясындағы негізгі ұғымидея

8)Атомистер мектебінің ірі өкілі, «Бақ» мектебін құрған материалист, «Елеусіз өмір сүр» деген пікірді ұстанған философ Эпикур

Загрузка...

9)Грек ойшылы, материалист Левкипптің пікірі бойынша алғашқы не болып табылады атом

10)Левкипптің шәкірті, Антикалық философ әрі материалист Демокрит еңбегінің ұлылығы неде

материяның басты бөлшегі – атомдарды анықтады

11)Платонның идеалды мемлекетінде кімдер басқаруы тиіс данышпандар

12)Қарама-қарсылықтардың күресі және бірлігіне негізделген даму заңдылығын тұжырымдай келе «Бір өзенге екі қайтара бірдей түсу мүмкін емес», «теңіз суы әрі лас, әрі таза» деген пікірлерді айтқан ірі гректік материалист Гераклит

13)Философия тарихына «гомеомерия»-бөлшек ұғымын ең алғаш талдаған, қардың ақ екендігін теріске шығарған материалист Анаксагор

 

Тарау

1)«Апория» қағидаларының авторы, алғашқылардың бірі болып қозғалыстың қарама-қайшылықты табиғатына ерекше мән берген грек ойшылы, Элей мектебінің өкілін атаңыз Зенон

2)Фалестің шәкірті, гректік материалист Анаксимандрдың ойынша дүниенің бастамасы неде апейрон

3)Антикалық философиядағы ірі тұлға, шын есімі Аристокл, Сократтың шәкірті әрі объективті идеализмнің өкілі Платон

4)Барлық дүниенің бастамасын Анаксимен не деп қарастырды ауа

5)Атомизм ілімінің негізін салушылар Левкипп және Демокрит

6)Материализмнің өкілі Лукреций Кар ілімі бойынша дүниенің бастамасы неде атом

7)Болмыстың негізгі принциптері, табиғат сатылары (Биология) туралы құнды ғылыми энциклопедиялық қағидаларын дамытып, «Энтелехия» туралы ілімді өмірге әкелген антикалық философАристотель

8)«Идеал – индивидтің рухани шексіз бостандығы» деп тұжырымдығын Книктер мектебінің өкілі, Сократтың шәкірті Антисфен

9)Дүние сандық бастамадан тұрады деп түсінген антик философ Пифагор

10)Силлогистика мен формальды логиканың негізін салған Аристотель

11)Материя өмір сүретін әлемді Платон төмендегідей атаған

сезімдік заттар әлемі

12)Барлық дүниенің бастамасын Фалес не деп қарастырды?су

13)Платонның философиялық мектебі Академия

Тарау

1)«Кеңістікте атомдар қозғалыста болады, осы арқылы басқа күрделі заттар: от, су, ауа, жер пайда болады... » деген Демокриттің философиялық позициясын анықтаңыз материализм

2)Философияға «болмыс» және «бейболмыс» ұғымын енгізген Элейлік философ Парменид

3)Платон философияға қандай ұғымды енгізді? эйдос

4)«Ауасыз тіршілік жоқ, жан дегеніміз ауа» деген, яғни дүниенің негізі – ауа деп қарастырған материалист, Милет мектебінің өкілін атаңыз Анаксимен

5)Эпикурдың ойынша өмірдің мақсаты неде ләззат алуда

6)Эллиндік дәуір философиясында қай бағыттың өкілдері тағдырға мойынсыну идеясын ұстанып еді стоицизм

7)Эллиндік дәуір философиясының қай бағытының өкілдері дүниедегінің бәрін танып білуге болмайды деп санады скептицизм

8)Заттық негіз мәселесін алғашқы деп қарастыратын антикалық мектеп милет мектебі

9)Ақиқатқа пікір-талас процесі нәтижесінде жетуге болады деп ойлаған

Сократ

10)Эпикур негізін салған философиялық мектеп қалай аталады Бақ

11)Зенонның пікірінше кедергі мен қайшылық қалай аталады апория

12)«Платон маған дос болғанымен, шындық мен үшін маңызды» деген пікірді кім айтқан әлемнің екінші ұстазы Аристотель

13)Платонның субстанциялық үштік принципін атаңыз бірлік, ақыл, жан

 

Тарау

1)«Суық-жылыға, жылы-суыққа, ылғал-құрғаққа, құрғақ-ылғалға айналады» деген жұмбақ афоризмді айтқан, «Күңгірт» атты лақап атқа ие болған адам


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав