Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ф.Энгельс

Читайте также:
  1. К.Маркс и Ф.Энгельс
  2. РАДИКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ К.МАРКСА, Ф.ЭНГЕЛЬСА
  3. Тема 10. Социальная концепция Ф.Энгельса и К.Маркса
  4. Ф.Энгельс адам жаратылысы туралы

7)«Философиялық дәптерлер» еңбегінің авторы В.И.Ленин

8)Марксизм бойынша ақиқаттың өлшемі не болып табылады тәжірибе

9)Маркстік философия әлеуметтік қатынастар мен байланыста нені басты орынға қояды?

материалдық қатынастарды

10)Тарихи процесстің қоғамдық формациялық моделін кім ұсынды?

К.Маркс

11)Ф. Энгельстің пікірінше антропосоциогенезде қай фактор негізгі роль еңбек іс-әрекеті

12)Маркстік философия бойынша қоғамдық өмірдің рухани, саяси және әлеуметтік принциптері немен негізделеді? материалдық игіліктердің өндірістік тәсілі

13)К.Маркс философиясындағы негізгі жетістік

Тарихты материалистік тұрғыдан түсінуді ашу

 

ТАРАУ

1)Орыс философиясындағы «батысшылдықтың» өкілі Герцен

2)ХХ ғ. орыс философиясында ноосфера ілімінің негізін кім қалады және ноосфера ілімінің мәні

Ақыл, парасат, адамзат өмірі, оның материалдық және рухани мәдениеті. В.Н.Вернадский

3)«Ноосфера – адамзаттың, оның еңбегі мен ақыл-ойының тарихи дамуымен көрінетін биосфераның эволюциялық этапы» деген тұжырым кімдікі?

В.Вернадскийдікі

4)ХІХ және ХХ ғасырдың басындағы орыс діни философиясына төмендегі философиялық бағыттың қайсысы жатады? славянофильдік

5)Орыс философиясының негізгі ерекшелігі не? діни бағыттылық

6)Барлығының бірлігі идеясының авторы, либералдық бағыттың өкілі

В.С. Соловьев

7)Орыс космизмінің негізін қалаушы Н.Федоров

8)П.Чаадаев еңбегі Философиялық хаттар

9)ХVIII ғ. орыстың механикалық материалистік бағыттың өкілін атаңыз

М. Ломоносов

10)Ресейде алғаш болып социализмді насихаттаған кім?Г.В.Плеханов

11)«Табиғат энергия қорын береді, пассионарлы адамдар пайда болады және тарихқа өзгеріс енгізеді» деген пікірді айтқан ғалым?Л.Гумилев

12)Орыс философиясы тарихында «ақыл-ойлық эгоизм» идеясын насихаттаған Н.Чернышевский

13)В.Соловьевтің пайымдауынша «соборлылық» түсінігі нені білдіреді

құдайға және бір-біріне сүйіспеншілік негізінде индивидтердің өз еркімен бірігуі

 

ТАРАУ

1)Әлеуметтік сұрақтарды зерттеуге түрткі болатын ненің дамуы

мәдениет

2)Адамдар қауымдастығының біртілдік формасы қалай аталады? ұлттық

3)Қоғам толық анықтамасы

адамдардың үлкен топтарының мақсатты және ақыл ойының ұйымдастырылған, біріктірілген іс-әрекетінің жемісі

4)Қоғамның материалдық өмірін білдіретін ұғым?қоғамдық болмыс

5)Мемлекеттің пайда болуына байланысты «Қоғамдық келісім теориясының» өкілдері?Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо

6)«Позитивті философия курсы» еңбегінің авторы, «Әлеуметтану» ұғымын енгізген француз ойшылы??? О.Конт

7)Мына анықтама қандай ұғымды білдіреді: «белгілі бір өндіріс тәсіліне негізделген, қоғамның тарихи типі»: қоғамдық-экономикалық формацияға

8)Маркстік қоғам үлгісі жөніндегі ұстаным бойынша мына келтірілгендердің бірі қоғамдық болмысқа жатады?? өндірістік қатынастар

9)Прогресс – бұл

біртіндеп даму, қарапайымнан күрделіге дейін жоғары көтерілу сызығы бойынша болатын қозғалыс

10)Тарихи үрдістің мақсаты мен қозғаушы күштерін, мәні мен бағыттылығын зерттейтін философия бөлімі

философия тарихы мен әлеуметтік философия

11)«Ноосфера» ұғымының мазмұнын көрсет

адамның ақыл-ойға негізделген саласы

12)«Волюнтаризм» ұғымының қай анықтамаға сәйкес келетінін көрсетіңіз

Загрузка...

ұлы тұлғалар объективті жағдайларға қатыссыз тарихты өздері жасайды

13)Прагматизм философиясына қатысты дұрыс пікірді көрсетіңіз

прагматизм – дүниеге сезімдік-практикалық қатынастың мәнін теріс түсіндіретін субъективті-идеалистік ілім

 

ТАРАУ

1)Қоғамдық жүйенің қалыптасуы және заңдылықтары туралы ғылым

әлеуметтану

2)Қоғамдық құрылымның құдайлық алдын-ала анықталатындығы жайындағы идеясы дамыған кезең

Ортағасырлық батыс және араб тілді философиясында

3)Тарихи үрдістің мақсаты, мәні, қозғаушы күштері мен бағыттылығын зерттейтін философия бөлімі ??философия тарихы және әлеуметтік философия

4)Қоғам дегеніміз...

адамдардың үлкен топтарының мақсаты және ақыл ойының ұйымдастырылған, біріктірілген іс-әрекетінің жемісі

5)Әлеуметтік құрылым және оның негізгі элементі

қатардың, топтың, партияның, кластың болуы

6)Адамның биологиялық талаптарын қанағаттандыруы не нәрсеге бағытталады? организмнің өмір сүруін демеуге

7) Адам болмысының әлеуметтік-практикалық тәсілін не қалыптастырады?

қоғамдық талаптардың қалыптасуы

8)Өндірістік қатынастардың мәні жүйелі білім болып табылатын қатынас

меншік

9) Әлеуметтік кеңістіктің өзіндік ерекшелігін көрсетіңіз тарихи

10)Адамзаттың іс-әрекет саласындағы әлеуметтік тәжірибесінің жиынтығы қайда бекітілген??? мәдениетте

11)Болмыстың әлеуметтік-практикалық тәсілінде негізгі рөлді не атқарады?

қоғамдық өндіріс

12)«Жаттану» ұғымына берілген анықтаманың қайсысы дұрыс?

адамның мәнді күштерінің оның өзінен бөліну үрдісі

13)Маркс бойынша, жатсынудың себебі неде?? Жеке меншіктікте

 

ТАРАУ

1) Қоғамдық өндіріс ең алдымен нені білдіреді? адамның табиғатқа әрекет жасау үрдісінде қажетті материалдық игіліктерді жасауын

2)Табиғатты қайта құруға бағытталған күштерінде адам ең алдымен не нәрсеге сүйенеді ?? еңбек қатынастарына

3)Адамның табиғатты қайта құруы масштабын не кеңітеді?адамдардың тұтыну әрекеті

4)Адамның қоршаған ортаға қатынасының негізін не құрайды? өмір сүру әрекеті

5)Еркіндік дегеніміз

таңдау шекарасында жүзеге асатын әрекет

6)Адамзаттың табиғатты қайта құру масштабын кеңейтетін?? адамның қажеттіліктері

7)К. Маркстің пікірінше, қандай жағдайларда табиғи материал «сезімдік - сезімдіктен жоғары затқа саналады» зат тауарға айналған жағдайда

8)Қоғамдық өмірдің негізі?? материалды өндіріс

9)Адамның қабілеттерін қалыптастыратын және дамытатын? еңбек

10)Табиғат пен қоғамның объективті заңдары мен адамның саналы таңдауы арақатынасын білдіретін категорияны көрсетіңіз? қажеттілік және еркіндік

11)Қоғамдық болмысқа төмендегі құбылыстардың қайсысы жатады?

өндірістік қатынастар

12) «Жауапкершілік» ұғымының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз

тұлғаның адамгершіліктік іс-әрекетінің борышпен сәйкестілігі

13)Қоғамдық сана-бұл

Қоғамдық болмыстың рухани және психикалық бейнеленуі

 

ТАРАУ

1)Қоғамның рухани өмірін қай ұғым білдіреді??? қоғамдық сана

2)Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде діннің сипаты

жоғарыдан тыс күшке деген сенім

3)Адамгершілік дегеніміз

қоғам және оның нормаларына тәуелді әрі қажетті іс-әрекет туралы түсінік

4)Марксизм тұрғысынан қоғамдық сананың мәні

қоғамдық болмыстың бейнеленуі

5)Жеке және қоғамдық сана арақатынасы

A) олардың арақатынасы сұрағының қойылуы құқықты емес деп саналғандықтан, индивидуалды және қоғамдық сана тепе-тең

қоғамдық сана индивидуалдылық арқылы пайда болады, бірақ оған жатпайды

6)Қоғамдық сананың негізгі деңгейлері

қоғамдық психология және идеология

7)Қоғамдық сана формаларының бірі??? мораль

8)Қоғамның рухани саласын құрайтын негізгі элементтер

ғылым, мәдениет, дүниетаным

9)Адамның рухани қажеттілігі, бұл

шығармашылыққа ішкі ұмтылыс, рухани құндылықтарды жасау және оны меңгеру

10)Моральды қарастыратын сала?? этика

11)Менталитет дегеніміз

белгілі тәсілмен дүниені қабылдау және тануға көмектесетін индивид немесе әлеуметтік топтардың нормалары мен принциптері

12)Идеология құрамына не кіреді

әртүрлі әлеуметтік топтардың қызығушылығы мен қажеттілігін білдіретін қоғамдық болмыс идеялары мен принциптері

13)Жануарлардың мінез-құлығының идеалдық жоспары бар ма

Жануарлардың мінез-құлығы автаркиялық, генофондта алдын-ала бағдарланып қойылған

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав