Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 9. Культурна ідентифікація. Взаємодія культур та міжкультурна комунікація.

Читайте также:
  1. D) Отечественная культура в условиях тоталитарного общества.
  2. II. Культурный старт.
  3. II. Правовая культура: понятие, функции и виды.
  4. II. Система культуры и её структура.
  5. II. Советский период развития отечественной культуры (1917-1991 гг.)
  6. III Санкт-Петербургского международного культурного форума
  7. III. Культура как процесс – фактор социальных изменений.
  8. PPUZKK 4230-программирование и прогнозирование урожаев зерновых культур и картофеля
  9. PPUZKK 4230-программирование и прогнозирование урожаев зерновых культур и картофеля
  10. quot;Культурно-гигиенические навыки, их значение в развитии ребёнка".

План:

1. Поняття та культурологічні концепції ідентифікації.

2. Основні механізми культурної ідентифікації людства.

3. Полікультурність. Ідея рівноправності культур у сучасному світі.

 

Теми рефератів:

1. Основні механізми культурної ідентифікації людства.

2. Культурна ідентифікація – важливий механізм у процесі соціалізації людини.

3. Самоідентифікація в умовах культурних трансформацій.

4. Сучасне полікультурне суспільство: основні ознаки та перспективи розвитку.

 

Основні поняття: культурна ідентифікація, самоідентифікація, масова людина, полі культурність, глобальність, маргінальність

 

Завдання для самоконтролю:

1. Назвіть первинний і вторинний механізми культурної ідентифікації людства.

2. Доведіть, що проблема ідентифікації не може оцінюватися як цілком виправдана та необхідна.

3. Назвіть форми культурної ідентифікації:

4. Хто з мислителів використовував термін “ідентифікація” для аналізу сфери несвідомого онтогенезу особистості, психології лідерства, психології творчості?

5. Хто з мислителів розглядав ідентифікацію як фундаментальний механізм соціалізації, найголовнішу потребу людини в спілкуванні, розумінні, любові?

6. Визначте вплив кризи системи цінностей в перехідному суспільстві на процеси пошуку ідентичності людини.

7. Охарактеризуйте “масову людину”, яка стала реальністю сучасного інформаційного суспільства .

8. Визначіть проблеми тілесної самоідентифікації в умовах культурних трансформацій:..

Тестові завдання:

1. Ідентичність – це така форма теоретично-практич-ного самовизначення певної сутності, яка:

а) шукає змісту у своїх друзів;

б) шукає зміст у ставленні до своєї власної основи;

в) шукає змісту в родинних зв’язках

2. Культурна ідентичність на вищих рівнях розвитку є:

а) інтеґративною організаційною особливістю;

б) поліментальною гуманітарною особливістю;

в) інтернаціональною особливістю

3. Ідентифікація особистості здійснюється:

а) шляхом ототожнення людини з природою;

б) шляхом символічного ототожнення людини з тією чи іншою об’єктивно існуючою предметністю;

в)шляхом ототожнення людини з соціумом.

4. Полікультурність – це:

а) існування багатьох культур;

б) співіснування та співвідношення багатьох культур в одному просторі.;

в) наявність двох чи кількох культур

5. Глобальність – це:

а) універсальність;

б) всезагальність;

в) всепланетність

6. Маргінальність – це:

а) поняття, що вживається для позначення особистостей і груп, які перебувають за межами характерних для даного суспільства структурних підрозділів або домінуючих соціокультурних норм і традицій;

б) поняття, що означає гармонійне поєднання в житті людини норм, правил і образу життя двох різних культур;

в) обидва визначення є правильними.

7. Приведіть у відповідність персоніфікації і форми культурної ідентифікації (типологія Г. Абромсона)


1. “Традиціоналіст”

 

а) Людина, яка позбавлена пам’яті про своє минуле і на сучасному етапі “не зрослися” з будь-яким культурним середовищем

 

2. “Прибулець”

 

 

3. “Вигнанець”

 

 

4. “Євнух”

 

 

б) Людина, яка втратила первинні соціальні зв’язки із одноплемінниками при збереженні етносу та сим

волічних традицій рідної культури. Її духовний досвід – це насамперед досвід ізоляції та самотності.

в) Людина, яка поділяє цінності даної їй культури та інтегрується у відповідну структуру.

г) Людина, яка включається у структурну систему етнічних зв’язків, але не має спадкового коріння у відповідній етнічній культурі. Рання ідентифікація такої людини відбувалася за межами культурної спільноти, до якої вона приєдналася. Вона “вростає” в чужу структуру, приживається до нових культурних цінностей та символів, не складає її внутрішнього духовного багатства.


Література:

1. Бердяєв Н.А. О культуре. Хрестоматия по культурологии: Учебное пособие / Н.А.Бердяєв. – М., 1998.

2. Библер В.С. Цивилизация и культура / В.С.Библер. – М., 1993.

3. Бокань В. Культурологія / В.Бокань. – К., 2000.

4. Ерасов Б.С. Социальная культурология / Б.С.Ерасов. – М., 1998

5. Культурология. XX век. Энциклопедия: в 2-х т. – СПб., 1998.

6. Культурологія / Під ред. проф. В. Пічі. – Львів, 2003.

7. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультур-ний розвиток людства / Ю.Павленко. – К., 2000.

8. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И.Пригожин, И.Стингерс. – М., 1986.

9. Рубанець О.М. Проблеми клонування людини: про взаємодію когнітивного і трансцендентного / О.М. Рубанець / Практична філософія.– 2003. – №4.

Загрузка...

10. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 35 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав