Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Семінарське заняття № 1 (2 год).

Читайте также:
 1. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
 2. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
 3. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ при підготовці до практичного заняття
 4. Домашнє завдання до практичного заняття 6
 5. Домашнє завдання до практичного заняття 7
 6. Домашнє завдання до практичного заняття 8
 7. Домашня підготовка до заняття за темою: “s-елементи І та ІІ груп ПС та d-елементи І та ІІ груп ПС”.
 8. Заняття 1
 9. Заняття 1.
 10. Заняття 1.

 

ТЕМА. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО – КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ ПРАВА

 

.

Процес становлення та розбудови Української держави збігся у часі з реформуванням політичної системи та ста­новленням нових демократичних інститутів публічної вла­ди, формуванням громадянського суспільства, утверджен­ням нових принципів економічної системи, що базуються на ринкових відносинах та розвитку підприємництва. Це об'єктивно привело до суттєвих змін у системі національ­ного права України, появі в ній нових галузей як приватно­го, так і публічного права.

Однією з таких нових галузей права і є галузь муніци­пальне право, яка сьогодні перебуває на етапі становлення, що потребує наукового обґрунтування її самостійного міс­ця в системі національного права України, визначення пред­мета, системи та джерел, наукової розробки відповідного понятійного апарату.

В процесі підготовки теми слід, насамперед, визначити предмет та методи муніципального права, ознайомитись і проаналізувати правові норми, що становлять основу системи муніципального права. При цьому, студентам треба розуміти, що вирішальне значення для становлення системи муніципального права мали прийняття чинної Конституції і на її основі Закону «Про місцеве самоврядування» як основних джерел цієї галузі.

Аналізуючи муніципально-правові норми треба розуміти, що наслідком їх дії є муніципально - правові відносини. Студенти повинні дослідити і вивчити основні елементи муніципально - правових відносин.

 

Питання для обговорення:

 

1. Поняття, предмет та методи муніципального права.

2. Муніципально – правові норми та муніципально – правові інститути. Система муніципального права.

3. Джерела муніципального права.

4. Поняття муніципально – правових відносин.

5. Муніципальне право як наука, як галузь права та навчальна дисципліна.

 

Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняття муніципального права України як галузі права. Наведіть аргументи, які доводять можливість та доцільність виділення муніципального права України в само­стійну галузь національного права.

2. Які джерела муніципального права України як галузі права Ви знаєте? Визначте систему джерел муніципального права.

3. Яка законодавча база місцевого самоврядування і муніци­пального права існує в Україні? Визначте її ефективність та роль у розвитку муніципального права.

4. Що розуміється під локальною нормотворчістю у муніци­пальному праві України? Яке місце в системі джерел му­ніципального права України займає статут територіальної громади?

5. Визначте роль та значення міжнародних договорів у станов­ленні та розвитку муніципального права України.

6. Як Ви розумієте інституційну систему муніципального права України?

7. Дайте визначення муніципально-правових норм та охарак­теризуйте їх. У чому полягають особливості норм муніци­пального права України? Порівняйте муніципально-правові з нормами інших галузей права: конституційного, адміністративного, екологічного.

8. Дайте визначення поняття муніципально-правових відно­син. Охарактеризуйте їх елементний склад. Наведіть приклад муніципально-правового відношення, визначте його елемен­ти (суб'єкти, об'єкт, зміст).

Практичні завдання:

1. На основі аналізу статей розділу XI Конституції України, Закону України „ Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року у своєму зошиті впишіть приклади імперативних, диспозитивних, уповноважуючих, зобов’язуючих, забороняючих муніципально-правових норм.

 1. Наведіть приклади норм Конституції, Закону України „Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року інших нормативно-правових актів що є нормами-принципами, нормами-дефініціями, нормами-правилами поведінки, оперативними-нормами,.

Література:

 

1. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

2. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

3. Погорілко В. Ф., Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

4. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

5. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

6. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

7. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

8. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

9. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

10. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

11. В.А. Ясюнас. Основи місцевого самоврядування. Учбовий посібник. Москва, 1998 року.

12. В.В.Таболин. Право муніципального управління, Москва, 1997 рік.

13. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

14. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики. Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво „ Юридична думка”», 2010. – 656 с. – тв.

15. Шляхи вдосконалення місцевого управління в контексті зарубіжного досвіду: навч. посіб. Авт. кол. Шикеринець В.В., Козлов М.В., Гуменюк А.І.- Івано- Франківськ: ІФОЦППК, 2012.-76с.

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 45 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав